Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.04.15 - sak 24/15 - Søknad om simpel kausjon til finansiering av ny kunstgressbane på Elberg

Meier Hallan - klikk for personkort
Saksbehandler: Meier Hallan
Arkivref. 2015/1771 - /256
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.04.15 34/15
Kommunestyret 29.04.15 24/15

  

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.04.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune garanterer med simpel kausjon begrenset oppad til 1 mill. kroner i forbindelse med finansiering av Il Sverre sin nye kunstgressbane på Elberg.
  2. Garantiansvaret opphører etter 10 år med tillegg av inntil 2 år, dog ikke ut over anleggets levetid.


Saken sendes Fylkesmannen til godkjenning, jfr kommunelovens §51.

        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune garanterer med simpel kausjon begrenset oppad til 1 mill. kroner i forbindelse med finansiering av Il Sverre sin nye kunstgressbane på Elberg.
  2. Garantiansvaret opphører etter 10 år med tillegg av inntil 2 år, dog ikke ut over anleggets levetid.


Saken sendes Fylkesmannen til godkjenning, jfr kommunelovens §51

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Nærmere om forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier:

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder når kommuner og fylkeskommuner stiller kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 

Merknader:

Til § 1 Virkeområde

Bestemmelsen angir forskriftens virkeområde. Forskriften har samme virkeområde som loven selv. Med uttrykket «kausjon» siktes til de vanlige tredjemannsgarantiene, der kommunen/fylkeskommunen innestår for en annens forpliktelse. Uttrykket «annen økonomisk garanti» er ment å omfatte de såkalte selvstendige garantier, dvs. de garantier som ikke er knyttet til en annen fordring. Dette innebærer bl.a. at et løfte overfor for eksempel et idrettslag om å dekke et eventuelt underskudd ved et idrettsarrangement, må godkjennes av departementet selv om denne garantien ikke gir idrettslagets kreditorer noen rett til å kreve kommunen. Alminnelige løfter om å betale ut en bestemt pengesum vil imidlertid ikke være en garanti. Det særegne ved garantier er at løfte om betaling av penger er betinget av en framtidig begivenhet som det på forhånd er usikkert om vil inntreffe.

Videre fremgår det at det bare er garantier for virksomheter drevet av andre enn kommunen/fylkeskommunen som omfattes. Forskriften omfatter ikke garantier som kommunen/fylkeskommunen avgir for egen ytelse - de såkalte egengarantiene. Slike garantier står kommunen/fylkeskommunen fritt til å gi, uavhengig av kommuneloven § 51 og forskriftene til denne.

Til § 2 Simpel kausjon/selvskyldnerkausjon

Bestemmelsen gjelder bare tredjemannsgarantier (kausjon). 

Til § 3 Tidsavgrensning

Første ledd første punktum krever at vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal angi garantiens varighet. Annet punktum krever at dersom garantien gjelder investeringer kan garantitiden ikke overstige investeringsobjektets levetid.

Vedlegg:

  1. Garantisøknad fra Il Sverre fotball PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Idrettslaget Sverre avd Fotball har sendt inn søknad om forhåndsgodkjenning av ny kunstgressbane på Elberg. Positivt svar er avgitt av kommunen. Planen er å bygge én ellever-bane og to femmer-baner. Målet er å skape en viktig møteplass for organisert og uorganisert fotballaktivitet for bl.a. områdene Bruborg, Røstad og Levanger  Sentrum. Med sin gunstige beliggenhet i forhold til bl.a. nye Levanger ungdomsskole og Frol coppvekstsenter, vil dette anlegget kunne komme til nytte også for kommunen.

Det planlegges ferdigstillelse til skolestart 2015 og idrettslaget har kommet allerede godt i gang med forberedelsene. Det er bl.a. utarbeidet enkelt kostnadsoverslag på 6.450.000 inkl mva og en finansiering av dette beløpet, fordelt på :

Spillemidler            2.150.000

Sponsorstøtte             800.000

Egenkapital              1.100.000

Banklån (kortsikt)   1.300.000

Banklån (7-10år)     1.100.000

Planlagt drift av anlegget vil Il Sverre Fotball stå ansvarlig for, men det er antydet et mulig kjøp av driftstjenester fra Levanger fritidspark Moan. Driften er tenkt finansiert av klubbens leieinntekter / aktivitetsavgift og andre inntekter. Det opplyses at klubben har nesten 1100 medlemmer.

Idrettslaget har hatt drøftinger med sin bankforbindelse og fått positive tilbakemeldinger på prosjektplanene og låneopptak.  Banken forutsetter at idrettslaget stiller sikkerhet for lånene. Banken har derfor forutsatt at Levanger kommune gir en simpel kausjon, begrenset oppad til 1 mill. kroner.

Tidligere lignende saker:

Søknad fra Sp.klubben Nessegutten om kommunal forskuttering av spillemidler til en kunstgressbane på Nesset (Sak 19/07 - Levanger formannskap - 31.01.2007)

Saken: Søknaden fra Sp.klubben Nessegutten om forskuttering av 1 600 000 kr i spillemidler til kunstgressbane ble ikke imøtekommet. Rådmannens vurdering var da at kommunen var skeptisk til å gå inn på en praksis med å forskuttere spillemidler, med bakgrunn i at dette ville skape presidens..

Søknad om rentefritt lån til langrenns- og skiskytteranlegg i Storlidalen på Frolfjellet (Sak 20/08 - Levanger kommunestyre – 12.03.2008)

Saken: Frol IL fikk innvilget et lån på inntil 2 300 000 kr til en rente på 3%, hvor begrunnelsen for vedtaket var at søknaden om spillemidler allerede var godkjent og prioritert av fylkeskommunen, samt at dette er et anlegg som tilfredsstiller nasjonale krav.

Søknad om forhåndsutbetaling av spillemidler - Innherred Motorsportklubb - Torsbustaden motorkrossanlegg (Sak 41/09 - Levanger kommunestyre - 24.06.2009)

Saken: Levanger kommune innvilget et lån på 700 000 kr til 3 % rente, under den forutsetning at reguleringsplanen ble godkjent. På grunn av den spesielle situasjonen ved at motorsportklubben måtte forlate sitt anlegg i Strømsgruva, ble det presisert at saken ikke skulle skape presidens.

Skogn Idrettslag søker om forskuttering av spillemidler til kunstgressbane på Remyra, Skogn (Sak 74/11 Levanger kommunestyre - 14.12.2011 )

  1. Skogn Idrettslag innvilges et lån på 1 775 000 til 3 % rente, som forskudd på spillemidler. Lånet tilbakebetales i sin helhet når spillemidler mottas.
  2. Beløpet dekkes ved bruk av investeringsfondet. 

IL Sverre søker om kommunalt lån som forskudd til spillemidler til kunstgressbane på Fabritius (Sak 24/14 Kommunestyret 28.05.14)

IL Sverre innvilges et lån på kr. 712 000 til 0,5 % rente over sist opptatte kommunale lån ift rente/betingelser, som forskudd på spillemidler. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas.

Vurdering:

Som det framgår av saksopplysningene har Levanger kommune de siste årene støttet realiseringen av forskjellige idrettsanlegg med å forskottere tippemidler . Garanti for lån vil være en ny ordning som også lett vil skape presedens om den vedtas.

Risikoen vil være vesentlig større enn forskottering av tippemidler da varigheten er lenger og en ikke kan vite om anleggseieren vil være i stand til å nedbetale lånet.  «Sikkerheten» i dette tilfelle er at anlegget blir bygget med de fordeler dette gir for kommunens innbyggere. For Il Sverre er det av avgjørende betydning, for å få realisert prosjektet, at kommunen går med på dette. 

Kommunen må foreta en vurdering  av risiko i hvert enkelt tilfelle om det kommer nye søknader om slike garantier. Ut fra det relativt beskjedne lånebeløpet, relativt kort nedbetalingstid og stor nytte har rådmannen kommet til at det kan tilrådes å gi slik garanti.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.04.2015 20:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051