Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.04.15

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 29.04.15
Tid: kl. 17:00 - 18:50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (3 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 21/15 Referatsaker utredning vedtak video
PS 22/15 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 utredning vedtak video
PS 23/15 Forvaltningsrevisjon - økonomisk internkontroll utredning vedtak video
PS 24/15 Søknad om simpel kausjon til finansiering av ny kunstgressbane på Elberg utredning vedtak video
PS 25/15 Rullering av Handlingsprogram anlegg 2015-2018, Innmelding av nye idrettsanlegg våren 2015 utredning vedtak video
PS 26/15 Endret detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord - 1719/228/2 utredning vedtak video
PS 27/15 Planstrategi for kommunene Levanger og Verdal, justeringer i del 3.1 Kommunalt planbehov utredning vedtak video
PS 28/15 Forslag til fredning av Levanger kulturmiljø - Kulturminnelovens § 20. Sentral høring utredning vedtak video
FO 10/15 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Fjernvarmekonsesjon i Levanger sentrum tekst behandl. video
FO 11/15 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Reduksjon av gjennomgangstrafikk i trehusbyen tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 27+8 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører - forfall
Anne Grete Krogstad ap medlem x  
Anne Grethe Hojem ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem - forfall
Svein Erik Veie ap medlem x  
Per Anker Johansen ap medlem - forfall
Edvard Øfsti ap medlem - forfall
Ina Helen Kollerud ap medlem x  
Fatima Hot ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Fanny Gausen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Wenche Westrum Sundal ap medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem - forfall
Hans-Fredrik Donjem ap medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Ingrid Brattgjerd sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken ap vara x Per Anker Johansen
Nina Elisabeth Berget ap vara x Ingvill Berg Fordal
Ann-Mari Hellan Børseth ap vara x Edvard Øfsti
Kari Johanne Kjerkol ap vara x Arild Børseth
Line Thorsen sp vara x Hans Heieraas
Asgeir Persøy frp vara x Hans Aalberg
Per Einar Weiseth v vara x Annikken Kjær Haraldsen
Gunnar Løvås  sv  vara  Jostein Trøite 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Reidun Johansen konst. enhetsleder Dokumentsenteret  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Ellers møtte:    
Marit Ingunn Holmvik forvaltningsrevisor, KomRev  

 

Kulturinnslag fra kl. 16.50:


Valg av settevaraordfører:

Astrid Juberg Vordal, AP, fremmet følgende forslag;

Anne Grethe Hojem, AP, velges som settevaraordfører

Forslaget enstemmig vedtatt.

Orienteringer;


I september 2013 vedtok Kommunestyret med 23 mot 12 stemmer følgende PS 32/13 Utsatt sak - framtidig kinodrift i Levanger:
Det tas kontakt med Berg Eiendom med sikte på konkrete forhandlinger om kinodrift på Moan.
Både ordfører og administrasjonen har hatt møter med Berg Eiendom og vi har også hatt møte sammen med Trondheim kino som kan være aktuell som driver av kino for Berg.
Vi hadde kommet så langt at jeg ba kommuneadvokatene våre forberede avtaletekst i vår. De har gjort et grundig arbeide som selvsagt også innebærer en utsjekk om det er anledning til å inngå slik avtale. På forespørsel har næringsdepartementet konkludert med at en avtale som innebærer kommunalt driftstilskudd til kommersiell aktør vil være i strid med EØS-avtalen og også være ulovlig offentlig anskaffelse. Jeg har derfor fått råd om å stoppe prosessen og heller gjennomføre en konkurranse om «kjøp av kinotjenester i Levanger kommune» der flere mulige tilbydere har anledning til å delta.

Vi kan jo ikke med åpne øyne gjøre noe som er i strid med regelverk og jeg må derfor informere kommunestyret om at intensjonene i kommunestyrevedtaket i 2013 vil bli gjennomført på en annen måte enn det som ble vedtatt. Vi starter arbeidet med kravspek så raskt som mulig.
        Til toppen av siden

 

 

PS 21/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.04.2015 - video

Forslag i møte:

Referatsaken tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsaken tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

PS 22/15 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret - video

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2014” til orientering.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.04.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2014” til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 23/15 Forvaltningsrevisjon - økonomisk internkontroll

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret - video

Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.04.2015

Forslag i møte:

Per Einar Weiseth (V) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen gjennomføre anbefalte tiltak, og å gi kommunestyret en tilbakemelding på gjennomføringen og effekten av forbedret internkontroll.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom kontrollutvalgets innstilling og repr. Weiseths forslag fremmet i møtet, ble repr. Weiseths forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen gjennomføre anbefalte tiltak, og å gi kommunestyret en tilbakemelding på gjennomføringen og effekten av forbedret internkontroll.
        Til toppen av siden

 

 

PS 24/15 Søknad om simpel kausjon til finansiering av ny kunstgressbane på Elberg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.04.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Levanger kommune garanterer med simpel kausjon begrenset oppad til 1 mill. kroner i forbindelse med finansiering av Il Sverre sin nye kunstgressbane på Elberg.

Garantiansvaret opphører etter 10 år med tillegg av inntil 2 år, dog ikke ut over anleggets levetid.

Saken sendes Fylkesmannen til godkjenning, jfr kommunelovens §51.
        Til toppen av siden

 

 

PS 25/15 Rullering av Handlingsprogram anlegg 2015-2018, Innmelding av nye idrettsanlegg våren 2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.04.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Justert Handlingsprogram anlegg 2015-2018 vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

PS 26/15 Endret detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord - 1719/228/2

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.04.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Forslag til endret detaljregulering for Fåraaunet, sist rev. 21.01.2015, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 27/15 Planstrategi for kommunene Levanger og Verdal, justeringer i del 3.1 Kommunalt planbehov

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.04.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Planstrategiens del 3.1 Kommunalt planbehov, endres som foreslått av administrasjonssjefen. Endret Planstrategi er gjeldende for perioden 2015-2018.
        Til toppen av siden

 

 

PS 28/15 Forslag til fredning av Levanger kulturmiljø - Kulturminnelovens § 20. Sentral høring

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.04.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 34 mot 1 stemme. 

VEDTAK:

Levanger kommune støtter de foreslåtte endringer i fredningsforskrift og forvaltningsplan for Levanger kulturmiljø.
        Til toppen av siden

 

 

FO 10/15 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Fjernvarmekonsesjon i Levanger sentrum

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.04.2015 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål  til ordføreren:

Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å få på plass mer fremtidsrettede energiløsninger for området hvor Statkraft Varme har konsesjon for å bygge ut fjernvarmeanlegg i Levanger sentrum? 

Forslag til vedtak:

  1. Levanger kommune vil ta initiativ opp mot Statkraft Varme for å få avklart om fjernvarmeløsningen for sentrumsområdet vil bli realisert i nærmeste fremtid.
  2. Dersom Statkraft Varme ikke har planer om å bygge ut en fjernvarmeløsning for hele konsesjonsområdet vil Levanger kommune kontakte konsesjonsmyndigheten for å se om det er mulig å få på plass en ny konsesjonsinnehaver som ser seg råd for å bygge ut fjernvarme i større deler av området


Ordføreren besvarte spørsmålet. 

Avstemming pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
        Til toppen av siden

 

  

FO 11/15 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Reduksjon av gjennomgangstrafikk i trehusbyen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.04.2015 - video

Behandling:

Per Einar Weiseth (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hva har ordføreren gjort siden 2012 for å redusere gjennomgangstrafikken i trehusbyen, og hvilken målsetting om reduksjon har han, og når skal dette være oppnådd?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051