Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.05.14 - sak 27/14 - Årsregnskap og årsberetning 2013 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2014/1534
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.05.14 39/14
Kommunestyret 28.05.14 27/14

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.05.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune årsregnskap for 2013 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 13.680.023,42,-
 2. Rådmannens årsberetning for 2013 vedtas.
 3. Regnskapsmessig merforbruk i 2013 inndekkes ved bruk av disposisjonsfond.

 
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune årsregnskap for 2013 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 13.680.023,42,-
 2. Rådmannens årsberetning for 2013 vedtas.
 3. Regnskapsmessig merforbruk i 2013 inndekkes ved bruk av disposisjonsfond.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

 1. Årsberetning 2013 - Levanger kommune PDF
   
 2. Årsregnskap 2013 - Levanger kommune PDF
   
 3. Revisjonsberetning 2013 - Levanger kommune PDF
   
 4. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2013 - Levanger kommune PDF
   
 5. Nummerert brev nr. 10 til Kontrollutvalget i Levanger kommune PDF
   
 6. Tillegge til årsberetning 2013 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Med dette legges Levanger kommunes årsberetning og regnskap for 2013 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2013 er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på knappe 13,7 millioner kroner. 

Kommunestyret må fatte vedtak om hvordan merforbruket skal dekkes opp. Da kommunen har disponible fondsmidler må disse benyttes til å inndekning. Rådmannen foreslår å benytte disposisjonsfondet til dette. Netto driftsresultat ble på vel 2,9 mill mot 4,9 mill kr i 2012. Netto driftsresultat ligger under det anbefalte nivå fra departement og KS (ca. 2 %). Det henvises til årsberetningens siste del for nærmere beskrivelser av økonomien under hvert kommunedelplanområde.

Vurdering:

Også 2013 må sies å ha vært et positivt år for Levangersamfunnet. Folketallet vokste også i 2013 og var ved årets utgang 19.212. Det var en økning på 0,7 %. Om lag like mye av veksten skyldtes fødselsoverskudd som flytteoverskudd. Sysselsettingen har vært høy og politiet rapporterer om svært lav kriminalitet i Levanger. Det pågår betydelig boligbygging og mange vil tydeligvis etablere seg i vår kommune.

I desember 2012 fattet Kommunestyret vedtak om en omfattende framtidig strukturendring innen oppvekstsektoren. Første del av denne med nedlegging av Tuv skole og Mule barnehage ble gjennomført i 2013, mens resten kommer i 2014 og 2015. Fra 1. september ble det gjennomført en vesentlig endring innen helse og omsorg der 5 enheter ble reorganisert til 3 for å stå bedre rustet til morgendagens tjenesteproduksjon og for å effektivisere driften i året.

Etter måten kommunen registrerer utførte årsverk på har antallet økt med 26 i 2013. Det meste av dette skyldes økte behov innen helse og omsorg. Noe skyldes også at en har ansatt folk i vikariater hvor en tidligere leide inn fra privat firma som ikke ble registrert som kommunale årsverk. Endelig er det noe økning som følge av statlige satsinger. 

De siste årene har sykefraværet gått ganske mye ned i Levanger kommune. Vi fikk en liten økning i 2013, men den lange trenden er fortsatt positiv og vi mener det er grunnlag for å si at det systematiske arbeidet med å øke nærværet gir en positiv effekt.

2013 ble ikke noe godt økonomisk år for Levanger kommune. Til tross for styrking av budsjettet for helse og omsorg med 5 mill etter første tertial, ble det et merforbruk i disse tjenestene på nesten 10 mill kr, inkl. økt overføring til Helse Nord-Trøndelag som følge av innbyggernes bruk av sykehustjenester. Det er arbeidet betydelig med omstillinger for å møte disse kostnadsøkningene i budsjettet for 2014 som ble vedtatt i desember 2013.

Det største negative regnskapsavviket fikk vi på barnehagesektoren. Som følge av likebehandlingsreglene må tilskuddet til ikke-kommunale barnehager økes når kommunen ikke er i stand til å drive kommunale barnehager for de avsatte midlene. Flere uheldige omstendigheter medførte at en valgte å sette av over 16 mill kr som mulig økt utbetaling til ikke-kommunale barnehager ved regnskapsavslutningene. 

Både inntektsutjevning og eiendomsskatteinntekter ble svært mye mindre enn forventet til langt utpå året i 2014. 

God økonomistyring og effektiv drift i mange andre enheter gjorde at regnskapsresultatet ikke ble så svakt som avvikene på disse tre områdene viste. Det er grunn til å gi honnør for solidaritet og nøkternhet i trange tider.

Nesten halvparten av disposisjonsfondet forsvinner som følge av regnskapsunderskuddet på 13,8 mill kr. Det er helt nødvendig å gjennomføre tiltak som hindrer lignende resultat for 2014.

Også i 2013 ble det oppnådd gode besparelser på samarbeidet med Verdal kommune gjennom Innherred samkommune, men rådmannen vil påpeke at det økonomiske potensialet langt på veg nå anses tatt ut innenfor de oppgaver samkommunen har ansvar for. Videre besparelser på samkommunen slik kommunestyret har vedtatt i økonomiplansammenheng, forutsetter at samkommunen får ansvar for flere oppgaver.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.06.2014 09:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051