Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.05.14 - sak 25/14 - Kontrollutvalgets årsrapport for 2013


Saksbehandler: Paul Ivar Stenstuen
Arkivref. 2014/3552 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 28.05.14 25/14

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2013” til orientering 

Kontrollutvalgets vedtak

  1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2013” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2013.
  2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.


SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2013” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2013.
  2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.


Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2013” til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig 

Endelig vedtak

  1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2013” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2013.
  2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.


Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2013” til orientering. 

Vedlegg


Ikke trykte vedlegg

  1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
  2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
  3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner


Saksopplysninger

Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen. Det er derfor viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om utvalgets arbeid. I merknadene til § 4 i ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” heter det at ”Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.” Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast praksis på. 

For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske miljøet. Møteinnkallinger med saksdokumenter sendes for øvrig også til rådmannen.

I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som har vært til behandling i utvalget. 

Ut fra tidligere praksis er det også for 2013 naturlig å avgi en årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret.

Vurdering

Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets årsrapport for 2013.

Til toppen av siden 

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.06.2014 09:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051