Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.05.14 - sak 23/14 - Ny statlig støtteordning for bredbåndutbygging fra 2014 – kommunalt tilskudd til utbygging på Ytterøy, Halsan krets og Ekne skolekrets

Roar Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Roar Eriksen
Arkivref. 2014/3725
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.05.14 43/14
Kommunestyret 28.05.14 23/14

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.05.2014

Habilitet:

Hans Heieraas ba om vurdering av sin habilitet. Heieraas fratrådte møtet. Heieraas ble av et enstemmig formannskap erklært inhabil. Heieraas fratrådte møtet under behandling av denne saken.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Ny statlig støtteordning for bredbåndutbygging tas til etterretning.
 2. Utbygging av bredbånd på Ytterøy støttes med kr. 486 000,-, Halsan gis et kommunalt tilskudd på kr. 216 000,- og Ekne kr. 504 000,-.
  Totalt kr. 1 206 000,- som belastes disposisjonsfondet.


Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Ny statlig støtteordning for bredbåndutbygging tas til etterretning.
 2. Utbygging av bredbånd på Ytterøy støttes med kr. 486 000,-, Halsan gis et kommunalt tilskudd på kr. 216 000,- og Ekne kr. 504 000,-.
  Totalt kr. 1 206 000,- som belastes disposisjonsfondet. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Fra 2014 er det innført ny statlig støtteordning for utbygging av bredbånd i ikke kommersielle områder. Målet med ordninga er å bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet. Hva som blir oppfattet som «bredbånd med grunnleggende god kvalitet» vil endre seg parallelt med den teknologiske utviklinga, nye tjenestetilbud og brukerbehov. Det brukes ulike teknologier til å levere «bredbånd med grunnleggende god kvalitet», for eksempel ADSL-teknologi, kabel-TV og mobil 3G-teknologi. Nye tjenester og brukerbehov gjør det også naturlig å revurdere tidligere definisjoner og kapasitetsbehov. Post og teletilsynet har til oppgave å definere hva en legger i begrepet «bredbånd med grunnleggende god kvalitet» for denne tilskuddsordninga.

Bredbåndstilbud med mindre enn 4 Mbit/s fart på nedlastinga blir ikke regnet for å oppfylle krav til «bredbånd av grunnleggende god kvalitet».

Tilskuddsordningen vil være søkerbasert og erstatter tidligere ordning med rammetildeling fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) til fylkeskommunen. Kommune eller fylkeskommune må nå stå som søker, i Nord Trøndelag er det kommunene som skal stå som søker til statlige midler. Tidligere arbeider med utbygging av bredbånd i ikke kommersielle strøk er utført av NTE, omtalt som bygdefiber. Dette har fungert utmerket og i perioden 2009 -2012 er det bygd ut fiber til 3000 husstander (ca. 8 000 personer) i Nord Trøndelag. Slik denne utbygginga er praktisert er det ikke i henhold til lov om offentlig anskaffelser og alle prosjekter skal nå håndteres etter anbudsreglene. Post og teletilsynet fordeler midlene, og søknad sendes via fylkeskommunen som prioriterer prosjekter internt i fylket. Søknadsfrist for innsending av søknader er satt til 6. juni. 

Som oppdragsgiver/søker vil kommunen bl.a. ha ansvaret for:

 • Definere utbyggingsområde (sammen med innbyggere på det aktuelle området)
 • Utlegging til offentlig ettersyn i 1 mnd. for innspill (lagt ut på LK’s hjemmeside 15.04.14 med frist 14.05.14).
 • Prosjektutvikling og planlegging
 • Finansiering og annen tilrettelegging på oppdragsgivers side.
 • Søknad om statstilskudd med prosjektinformasjon.
 • Utarbeide anbudsdokumenter med oppdragsbeskrivelse, kravspesifikasjon og kontraktsvilkår.
 • Gjennomføring av anbudskonkurranse, valg av utbygger(e), evt. justering av prosjektets omfang og kontraktsinngåelse.
 • Oppfølging av utbygger fram til leveranse er fullført.
 • Oppfølging av evt. partnere på oppdragsgivers side.
 • Rapportering til PT (post og teletilsynet)


Det er en stor og tung jobb som er pålagt kommunene med en kort tidsfrist og økte kostnader. Kunnskapen på teknologiske løsninger og økonomiske realiteter rundt slike prosjekter er også relativt beskjeden i kommunen. For planlegging og utarbeidelse av anbudsdokumenter må det derfor leies inn konsulent på fagfeltet med påfølgende kostnader som det i dag ikke er dekning på i budsjettet. Ved en eventuell tildeling av midler på søknadene vil rådmannen komme tilbake til en budsjettmessig konsekvens på planarbeidet. 

I kunngjøringa, som ble lagt ut på kommunens hjemmeside 15.04.14, skal det angis områder som er tenkt utbygd, for Levanger kommunes del er det 4 områder som er aktuelle; Ytterøy, Halsan, Åsen mot Hoklingen og Ekne.

Ytterøy, Halsan og Ekne er kommet lengst i arbeidet og det er disse som er aktuelle for søknad om tilskudd i denne runden. Ekne har ikke angitt et eksakt antall abonnenter, men angitt ca. 350 husstander i skolekretsen. Som en tommelfingerregel kan det regnes 80 % av husstandene som aktuelle, dvs 280 abonnenter. De omtalte områdene blir ikke regnet for å oppfylle krav til «bredbånd av grunnleggende god kvalitet».

Som vedlegg til søknaden til PT skal det ligge ved vedtak om offentlig støtte til prosjektene. Av den grunn må denne saken om tilskudd fra kommunen behandles før prosjektene godkjennes og eventuelt innvilges statlig støtte.

Ytterøy vil få 270 abonnenter med et foreløpig kostnadsoverslag på ca. kr. 13,5 mill. for utbyggingen. Halsan vil ha ca. 120 abonnenter med et kostnadsoverslag på ca. kr. 5,5 – 6,0 mill. for hele utbyggingen og Ekne med en kostnad på ca. kr. 14 – 15 mill. for et anslag på 280 abonnenter.  Egenandelen vil bli et sted mellom 8 – 10 000 pr. abonnent. Forutsetningen for denne egenandelen blir at det gis tilskudd i samme størrelsesorden som fylkeskommunen og NTE Marked har gitt i tidligere bygdefiberprosjekt.

For tilsvarende prosjekter som er gjennomført tidligere er det fra kommunens side gitt et tilskudd på kr. 1 800,- pr. abonnent, jfr. tilskudd til Øvre Skogn. Tilskuddet til Halsan, Ytterøy og Ekne bør da ligge i samme størrelsesorden. 

Vurdering:

Den nye statlige støtteordningen for bredbåndsutbygging tas til etterretning. Ut fra tidligere tilskudd som er gitt fra kommunen til tilsvarende utbygginger vil rådmannen anbefale at Halsan, Ytterøy og Ekne gis et tilskudd på kr. 1 800 pr abonnent. Det betyr at utbygging av bredbånd i Halsan gis et samlet tilskudd på kr. 216 000,-, Ytterøy et samlet tilskudd på kr. 486 000,- og Ekne et tilskudd på kr. 504 000,-. Alle disse prosjektene blir ikke regnet for å oppfylle krav til «bredbånd av grunnleggende god kvalitet».

IKT-enheten har også bekreftet at Levanger kommune har behov for fiberforbindelse til offentlige institusjoner på Ekne og Ytterøy.

Ved en endring i antall abonnenter vil beløpet justeres tilsvarende. Tilskuddet på totalt kr. 1 206 000,- dekkes over disposisjonsfondet.

Til toppen av siden 

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.06.2014 09:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051