Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene Kommunestyret 26.09.12

Meninger:

26.09.12
PS 47/12 - Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest
  -  innspill som PDF
Kommunen planlegger kjøp og regulering av Holåstoppen (foto 2) for inntil 11 millioner kroner med tanke på en omfattende boligutbygging. Om lag 150-200 boliger ønskes bygd på Holåstoppen- jfr Vedtak formannskapet Levanger kommune 050912-sak 81/12 og fremlagt mulighetsanalyse over tomteutbygging.

Vi beboere i Holåsen mener saken er dårlig forberedt og ikke tar nødvendige hensyn til trafikksikkerhet, miljø og trivsel for nåværende og fremtidige innbyggere på Skogn. Vi mener kommunens behov for tomter til boligbygging kan møtes på langt bedre og billigere måte gjennom enkle endringer av prosjektet. Vi vil gjerne ha nye naboer, men ikke akkurat der det nå planlegges og med de skisserte vei-løsninger.

Holåsen er et godt sted å bo i dag. Langs åssidene ligger boligfeltene Holåsen øst og Holåsen vest. Beboerne kan nyte godt av et unikt rekreasjons- og friområde i få minutters gangavstand. Holåstoppen er, med sin sentrale beliggenhet, det mest brukte og på mange måter det viktigste friluftsområde i Skogn. Området er arealmessig begrenset og sårbart, men byr på et vell av velbrukte stier i naturskjønne omgivelser i et landskap rikt på fornminner. Det er også stier spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere innenfor området. Holåstoppen er også mye brukt som naturområde og turmål for Skogn barne- og ungdomsskole og barnehager i området. Her kan ungene få bevege seg, lære om plante- og dyreliv og se helleristninger og andre fornminner.
Det er påvist en rekke fornminner på Holåstoppen. Mye tyder på at Holåstoppen (foto 2) har hatt bosetning gjennom flere tusen år. Det er ikke gjort noe samlet undersøkelse og registrering av fornminner i området. En slik undersøkelse vil måtte gjøres før eventuell utbygging og det er ikke urimelig å tro at en da vil påvise enda flere fornminner.

Beboerne i Holåsen kan også glede seg over trygge bomiljø med begrenset biltrafikk. Veiene i boligfeltene har 30 km fartsgrense og de er så smale, bratte og svingete at farten ofte er enda lavere. I Holåsen øst ble skolebussen avviklet inne i boligfelt på grunn av trafikksikkerhetshensyn. I Holåsen vest er veier så uegnet at ingen en gang har tenkt tanken å slippe skolebussen opp i boligfeltet. Bussen går i stedet langs Mønsterhaugveien som går langs nedre kant av Holåsen i en ikke fullført sirkel. Mønsterhaugveien har god standard og veibredde med gang og sykkelsti. Da Holåsen vest ble utbygd ble det diskutert å lage en veiforbindelse tvers over Holåstoppen til Holåsen øst. Dette ble ikke gjort av hensyn til trafikksikkerhet og bomiljø. Det har vist seg å være en klok og fremtidsrettet avgjørelse av kommunen.

Holåsen vest ble påbegynt for over 20 år siden. Det har tatt mange år å fylle gradvis opp boligfeltet. I henhold til Øyvind Nybakken ved Levanger kommune er det i boligfeltet fortsatt 20-30 regulerte tomter som det ikke har vært tilstrekkelig interesse for til at utbygging har skjedd. Kommunen eier allerede over 100 mål ubenyttet areal, dels på nedsiden av Mønsterhaugveien ,dels nordover i planlagt forlengelse av Mønsterhaugveien. Dette er areal som ble anskaffet til tomteformål og som egner seg utmerket til det.

Konsekvenser av planlagt utbygging:

1:Rekreasjon og friareal:
Den skisserte utbygging vil ødelegge Holåstoppen (foto 2) som rekreasjons- og friområde. Det vil ha konsekvenser både for dagens innbyggere i Skogn, men også gi redusert attraktivitet for området for eventuelle nye tomtekjøpere.

2:Trafikk-konsekvenser
Tilførselsveier til det nye boligfeltet er planlagt tvers gjennom eksisterende boligfelt. Veinettet i boligfeltene er ikke dimensjonert for denne type trafikk. Tilførselsveier gjennom Holåsen øst og vest vil ha meget negative konsekvenser for bomiljø og trivsel for beboerne. Hovedproblem er imidlertid trafikksikkerhet. Tilførselsveiene gir vesentlig dårligere trafikksikkerhet for våre barn, og det kan vi beboere ikke godta. Vi har ingen barn å miste.

3:Påvirkning av fornminner
Holåstoppen (foto 2) har en kulturhistorisk verdi som er uavklart. En massiv utbygging av tomter i området vil selvfølgelig ha konsekvenser også for fornminner. Samtidig kan kommunen komme i en situasjon der en har gjort millioninvesteringer med kjøp av Holåstoppen, men forekomst av kulturminner gjør at fylkeskonservator eller riksantikvar nekter utbygging i henhold til kulturminneloven. Det planlagte utbyggingsprosjektet kan lett vise seg å være en slett forvaltning av fellesskapets midler.

4: Påvirkning av bomiljø og boligverdi i Holåsen øst og vest Bortfall av rekreasjonsmuligheter og de planlagte tilførselsveier vil påvirke attraktivitet til boliger både i Holåsen øst og vest. En må påregne en ikke uvesentlig verdireduksjon av boliger i begge boligfelt, særlig for boliger nærmest de planlagte tilførselsveier.
De samlede konsekvenser av den planlagte boligutbygging er således uakseptable for beboerne i Holåsen øst og vest. Vi ser selvfølgelig behovet for tilgjengelige tomter i Levanger kommune. Vi mener dette behovet kan løses på vesentlig bedre og rimeligere måte gjennom enkle endringer i det planlagte prosjektet. Det viktigste er å se på de planer som kommunen la for videre utbygging av Holåsen allerede den gang Holåsen vest ble utbygd, men som tilsynelatende er blitt glemt.

Forslag til løsning:

1: Ikke kjøp kostbare areal på Holåstoppen. Utnytt i stedet areal som kommunen allerede har anskaffet til tomteformål langs åssiden. Ved behov kan kommunen gå til anskaffelse av ytterligere areal langs åssiden av Holåsen nordover. Dette vil trolig spare kommunen for mange millioner i låneopptak.

2: Forleng Mønsterhaugveien videre nordover mot Holan og legg ut tomter på begge sider av veien. En vil slik kunne bebygge skråningen videre rundt Holåsen men bevare selve Holåstoppen som rekreasjonsområde. Store areal vil kunne legges ut til tomter i det aktuelle området. Utnytt også området nedenfor Mønsterhaugveien til opprinnelig planlagt tomteformål.

3: Sett ned en kommunal komite med medlemmer fra velforeninger, kommuneadministrasjon og de folkevalgte med mandat til å utarbeide forslag til hvor langt oppover skråningene til Holåsen en kan legge ut tomter, men samtidig bevare et sammenhengende frilufts- og rekreasjonsområde på Holåstoppen.

4: Legg tilførselsveier til nye boligfelt direkte fra forlengelse av Mønsterhaugveien. Dermed fordeles trafikk og en unngår problemene med de planlagte tilførselsveiene gjennom Holåsen øst og vest.

5: Dersom ønskelig kan Mønsterhaugveien forlenges helt til Holanveien og RV 754. Slik vil en kunne få en ringvei med nær sammenhengende gang og sykkelsti i tillegg til lett adgang til RV 754. Dette vil være gunstig miljømessig idet en avlaster mye av dagens gjennomgangstrafikk i Skogn sentrum. Det vil også gi kortere vei til industriområdet på Fiborgtangen og til E6 for både beboere i nye tomteområder og for beboere i Holåsen vest og deler av Holåsen øst.

Med ønske om konstruktivt samarbeid!

Velforening Holåsen Øst ved leder Thea Norberg Velforening Holåsen Vest ved leder Skjalg Ytterstad

------    Til toppen av siden 

25.09.12
PS 47/12 - Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest
Jeg er også veldig spent på kommunestyrets vedtak i morgen.
Som beboer i Holåsen i over 40 år så vet jeg hva Holåstoppen har betydd for oss som bor her. Det er ikke mange boligfelt som har ett så unikt og bra friområde som vi i Holåsen/Skogn har.

 Det er ikke slik at vi i Holåsen ikke ønsker boligutbygging, men vi ønsker at det beste turområdet på toppen blir urørt og at vi får traffiksikre tilførselsveier. Mulighetsstudien for utbyggingsplanen viser dessverre det stikk motsatte.  Så jeg krysser fingrene og håper våre folkevalgte hører på oss som bruker området og som bor i de allerede overtrafikkerte gatene.

Stig

------    Til toppen av siden 

25.09.12
PS 47/12 - Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest
Blir spennende å se om det har gått prestisje i saken, eller om det faktisk taes hensyn til beboernes meninger og fornuftige innspill i saken! (tror vel egentlig det første, men håper mine "fordommer" motbevises - og man ser på og utreder andre alternativ til tomteutbygging!)

Også beboer i holåsen

------    Til toppen av siden 

24.09.12
PS 47/12 - Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest
La oss få beholde Holåstoppen som friluftesområde, det er ett mye bruke turområde. Mye av verdien av å bo i Holåsen er nettopp tilgangen til skogen. Bygg heller ut i de nedre områdene av Holåsen. Ved utbygging må Møsterhaugvegen velges som hovedveg. Andre vegforslag som er kommet frem, er for smale til å tåle mere trafikk.

Beboer i Holåsen

------    Til toppen av siden 

24.09.12
PS 47/12 - Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest
Etter min mening har rådmannen og Formannskapet startet med å nøste hespa fra feil ende i denne saken. Det er lite klokt å selge skinnet før bjørnen er skutt! Nåværende oppsittere oppi Holåsen og ellers på Skogn kjemper hardt for sitt fri- og rekreasjonsområde. Derfor stiller jeg meg fullt og helt bak Renate Bakken og Magnar Brandseth sine innsigelser.
"Forebygging" i et folkehelseperspektiv er ei god investering og i tråd med samhandlingreformens intensjoner. Å vedta et låneopptak før saken er forsvarlig utredet, er å starte i feil ende!

Bjørn Erik Dypdahl

------    Til toppen av siden 

24.09.12
PS 47/12 - Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest
Jeg har sendt mail til dere alle i kommunestyret angående Holåstoppen.Der redegjør jeg for hvor viktig det er med et slikt område i nærmiljøet. Vi i Holåsen håper dere alle har lagt merke til at vi som allerede bor i Holåsen ikke er særlig begeistret for at dere tenker å bebygge friområdet vårt. Sjalg Ytterstad og Thea Nordberg har vært rundt på flere partimøter og lagt fram det vi Skogninger mener er et bedre alternativ.

Dette tror vi også blir billigere, så vi håper dere tar imot alle innspill med åpne armer og finner det fornuftig å bevare Holåstoppen som rekreasjons- og friområde.

Renate Bakken

------    Til toppen av siden 

23.09.12
PS 47/12 - Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest
Det gjeld utdrag av det Levanger kommunestyre tidlegare har sagt om betydninga av friareal, for folkehelsa og for barn og unge - utdrag henta frå tidlegare vedtekne kommune(del)planar.

Eg trur personleg at verdien av  nære friområde, som kommunestyret har framheva, ikkje vil verta mindre i framtida. Eg trur det vil bli meir og meir verdifullt for den oppveksande slekt. 
  
Utdrag av det Levanger kommunestyre tidlegare har sagt som PDF

Magnar Brandseth    

===========================    Til toppen av siden 

25.09.12
PS 57/12 - 1719/18/74 - Detaljregulering / reguleringsplan Nossumhyllan felt D1 og D2
Sakslista viser at trafikksituasjonen er anstrengt flere steder i kommunen. For så vidt viser jeg til spørsmåla fra representantene Johansen (Ap) og Weiseth (V) under hehnholdsvis FO 12/12 og 15/12.

Videre framkommer det kritiske merknader angående veiforbindelsen til det planlagte boligområdet oppi Vestre Holåsen, som heller ikke er tilfredsstillende utredet, etter min mening.

I rushtiden og under turistsesongen plages beboerne på Nossumhyllan med å komme innpå og fra E6. Samtidig må "krysset" svelge unna trafikken til og fra Travbanen (foto 2) og fylkesveien over Eide til Nesset.

Jeg finner det uheldig at det omsøkte tomteområdet utbygges før kommunen sammens med Statens vegvesen kommer fram til en forsvarlig løsning på problemet. Ingen er tjent med et nytt ulykkespunkt a la Mulelia! Forøvrig forbauser det meg at PUK ikke har tatt hensyn til det nevnte forholdet.

Bjørn Erik Dypdahl

===========================    Til toppen av siden 

24.09.12
FO 13/12 - Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Konflikt ang oppsetting av gravstøtter
Etter min mening bør representanten Trøite følge bedre med.
Det er ingen tvil om at Reidar Kjesbu sin oppfinnense er genial. Derfor har jeg tidligere sjøl spurt om hva kommunen har gjort for å bistå den gamle hedersmannen i kampen mot prostiet.
På forsommeren gikk næringssjef Grete Ludvigsen ut med ei fyldig redegjørelse i Levanger Avisa.

Stoler ikke Jostein Trøite (LSV) på administrasjonen etter som han ber ordføreren om å foreta seg noe i anledning saken?

Bjørn Erik Dypdahl

===========================    Til toppen av siden 

23.09.12
FO 14/12 - Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Levanger som skatteparadisfri sone
Hanne Ihler Toldnes er bekymret for de såkalte "skatteparadisene" i den demokratiske vestlige verden. Det er jeg også. Men tross alt så sitter SV som part i ei rødgrønn sentrumsreregjering som har flertall i Stortinget.

Hvorfor løfter hun ikke spørsmålet opp til finansminister Sigbjørn Johnsen og den nye utenriksministeren? Dessverre tror jeg ikke at ordfører Robert Svarva kan gjøre så mye fram og tilbake under de rådende omstendigheter. Vi lever ikke under et Stalinregime, kjære SV-representant!

Bjørn Erik Dypdahl
Politisk uavhengig

===========================    Til toppen av siden 

23.09.12
FO 15/12 - Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - avlastningsveier for sentrum
Feil adresse?
Jeg tror spørsmålet ditt bør rettes til SVV sitt regionalkontor på Steinkjer, Per Einar Weiseth, (V)! Det er den etaten som har anvar for Kirkegata og humpetitten tei.

Forøvrig så minner jeg både V og SV på at kommunen har et kurs i folkevalgt-opplæring fra kl. 12.00 onsdag 26.09.
Spørsmål og interpellasjoner bør adressers dit de hører hjemme! Lokalplanet har fått mer enn nok oppgaver tredd nedover ørene fra den rødgrønne flertallsregjeringa - bla. samhandlingsreformen.

Hvordan Levanger kommune skal få budsjettet til å gå opp, forstår ikke jeg.

Bjørn Erik Dypdahl

    Til toppen av siden 

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 26.09.2012 15:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051