Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12 - sak 60/12 - Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon vedrørende spesialundervisning


Saksbehandler: Paul Stenstuen, KomSek Trøndelag IKS
E-post: paul.stenstuen@komsek.no
Arkivsaknr: 2012/366 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kontrollutvalget 19.06.12 21/12
Kommunestyret 26.09.12 60/12

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger.


Vedlegg:

 1. Spesialundervisning – Levanger kommune, KomRev Trøndelag IKS PDF


Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon ”Spesialundervisning – Levanger kommune”

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon ”Spesialundervisning – Levanger kommune”

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger.


Kontrollutvalgets behandling

Forslag i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon ”Spesialundervisning – Levanger kommune”

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger.


Vedlegg

 • Spesialundervisning – Levanger kommune, KomRev Trøndelag IKS


Ikke trykte vedlegg

 1. Kontrollutvalget sak 20/11
 2. Kontrollutvalgets sak 28/10
 3. Kommunestyrets sak 33/10 - Tertialrapport 1. tertial - Levanger kommune
 4. Formannskapets sak 81/10 - Oversendelsesforslag fra kommunestyret - stilling i PPT
 5. Kommunestyrets sak 58/10 - Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune
 6. Kontrollutvalgets sak 022/09
 7. Kommunestyrets sak 059/08
 8. Kommunestyrets sak 008/08
 9. RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
 10. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
 11. Forskrift om kontrollutvalg
 12. Kommuneloven


Saksopplysninger
Kommunestyre behandlet plan for forvaltningsrevisjon i møte den 12.03.08 under sak 16/08. Etter en diskusjon knyttet til en eventuell opprioritering av prosjektet ”Tilpasset opplæring, spesialundervisning” med PPT tilføyd, gjorde kommunestyret slikt vedtak:

 1. ”Kommunestyret vedtar ”Plan for gjennom føring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008—2011” med følgende tillegg:
  I prosjekt ”Tilpasset opplæring, spesialundervisning” tilføyes PPT.
 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta eventuelle rulleringer og endringer av planen innenfor planperioden.”


Kontrollutvalget ba revisor igangsette prosjektet vedrørende tilpasset opplæring og spesialundervisning i møte den 18.11.10, sak 28/10. Kontrollutvalget sluttet seg til revisors forslag til prosjektplan i møte den 19.09.11, sak 20/11.

Revisor har gjennomført prosjektet og har levert sin prosjektrapport, se vedlegg. Forvaltningsrevisjonen har følgende problemstillinger:

 • ”Kartlegge utvikling og omfang av spesialundervisningen i Levanger kommune og sammenlikne med andre kommuner.
 • Hva er gjort for å sikre at det tilbys spesialundervisning i henhold til opplæringslovens krav?
 • Gjennomføres saksbehandling og dokumentasjon i henhold til opplæringslovens krav?”


Revisor har følgende hovedinntrykk etter gjennomgangen:

 • ”Levanger kommune har høyt omfang av spesialundervisning sammenlignet med landsgjennomsnittet. Omfanget av spesialundervisning har økt de senere årene. Det gjelder både andel barn som år spesialundervisning samt andelen lærertimer som brukes.
 • Levanger kommune har fokus på at det er en høy andel elever som får spesialundervisning, at det er ventelister og lang saksbehandlingstid, samtidig som kommunen har en målsetting om tidlig innsats.
 • Det er utarbeidet gjennomgående prosedyrer og retningslinjer for tildeling av spesialundervisning i Levanger kommune.
 • Det er utarbeidet maler for arbeidet med spesialundervisning i kommunen, og malene er stort sett i bruk.
 • Det er generelt god kompetanse i skolene i Levanger.
 • PPT mener at de har for lite ressurser for å tilfredsstille kravene til kortere ventetid.
 • Ventetiden i PPT er for lang. Dette medfører ineffektivitet i hele systemet.
 • Skolene legger til rette og prøver ut tiltak innenfor den ordinære opplæringen både før henvisning til PPT og mens eleven venter på utredning av PPT.
 • Vedtakene om spesialundervisning er i tråd med sakkyndig tilråding fra PPT
 • Saksbehandlingstiden i kommunen, etter at PPT har utarbeidet sakkyndig vurdering, er i flere tilfeller for lang.”


Revisor opplyser videre at inntrykket etter en gjennomgang av søknader om spesialundervisning er at Levanger kommune i hovedsak gjennomfører saksbehandling i tråd med opplæringslovens krav og interne retningslinjer.
Revisor anbefaler at kommunens egne maler for enkeltvedtak tas i bruk av alle enhetsledere slik at dette blir en standard som ivaretar kravene til innhold i henhold til gjeldende retningslinjer. Kommunen bør også ha fokus på kortere saksbehandlingstid hos enhetslederne etter at sakkyndig vurdering er gjennomført.

Rapporten har vært på høring hos administrasjonssjefen. Det vises ellers til rapporten i sin helhet.

Vurdering
Rapporten synes å besvare kontrollutvalgets problemstillinger på en god måte. Rapporten synes videre å dokumentere at kommunen har et forbedringspotensial innenfor området.

Det anbefales at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og oversender den til kommunestyret for videre behandling.
    Til toppen av siden 

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.09.2012 20:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051