Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12 - sak 59/12 - Plan for selskapskontroll 2012-2015


Saksbehandler: Paul Stenstuen, KomSek Trøndelag IKS
E-post: paul.stenstuen@komsek.no
Arkivsaknr: 2012/366 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kontrollutvalget 19.06.12 19/12
Kommunestyret 26.09.12 59/12

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2015, med følgende prioriering:
  Prioritering Selskap Gjennomføring
  1 Leva-Fro AS 
  2 Innherred Interkommunale Legevakt IKS 
  3 Levanger Fritidspark AS 
 2. Det delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden


Vedlegg:

 1. Forslag til Plan for selskapskontroll 2012 – 2015, utarbeidet av KomRev Trøndelag IKS PDF


Kontrollutvalgets vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2012 – 2015.
 2. Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2012 – 2015 oversendes kommunestyret for videre behandling.


SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2012 – 2015.
 2. Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2012 – 2015 oversendes kommunestyret for videre behandling.


Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2015, med følgende prioriering:
  Prioritering Selskap Gjennomføring
  Leva-Fro AS  
  Levanger Fritidspark AS  
  Innherred Interkommunale Legevakt IKS 
 2. Det delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden


Kontrollutvalgets behandling

Forslag i møtet
Ingen

Forslag til innstilling til kommunestyret i møte

 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2015, med følgende prioriering:
  Prioritering Selskap Gjennomføring
  1 Leva-Fro AS 
  2 Innherred Interkommunale Legevakt IKS 
  3 Levanger Fritidspark AS 
 2. Det delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden


Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2012 – 2015.
 2. Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2012 – 2015 oversendes kommunestyret for videre behandling.


Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2015, med følgende prioriering:
  Prioritering Selskap Gjennomføring
  1 Leva-Fro AS 
  2 Innherred Interkommunale Legevakt IKS 
  3 Levanger Fritidspark AS 
 2. Det delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden


Vedlegg
Forslag til Plan for selskapskontroll 2012 – 2015, utarbeidet av KomRev Trøndelag IKS

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt

 1. Kontrollutvalgets sak 8/12
 2. Kontrollutvalgets sak 27/11
 3. Plan for selskapskontroll 2008-2011
 4. Kommuneloven
 5. Forskrift om kontrollutvalg


Saksopplysninger
Kontrollutvalget ba revisor inngangsette arbeidet med å utarbeide plan for selskapskontroll for perioden 2011 – 2015 den 14.11.11, sak 27/11. Kontrollutvalget ba samtidig om at forslag ble lagt fram for behandling i kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2012. Kontrollutvalget ga revisor innspill om innholdet i planen den 21.02.12, sak 8/12.

Ut fra en generell betraktning kan det enkelte selskapets betydning for eier kan variere stort. Enkelte selskaper leverer samfunnskritiske tjenester til innbyggerne og andre leverer tjenester som betydning for kommunens egen drift. En har også sett eksempler på selskaper hvor økonomien i selskapet har vært så dårlig at ny kapital har vært nødvendig for fortsatt drift. Det er mange momenter å vurdere her.

Kommunelovens § 77, 5. ledd gir kontrollutvalget ansvaret for gjennomføring av selskapskontroll. Formålet med selskapskontroll er å vurdere om den som utøver kommunens eierskap gjør dette i samsvar med aktuelle lover, og forvalter kommunens eierinteresser slik det er uttrykt i kommunale vedtak og forutsetninger.

 • Forskrift om kontrollutvalg § 13 angir kontrollutvalget pålegg om at det skal utarbeides plan for selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret senest året etter kommunevalget.
 • Kommunelovens § 80 angir hvem som kan gjøres til gjenstand for selskapskontroll.


Prioritering av selskap til kontroll gjøres etter fastlagte kriterier, som kan være

 • Selskap som er heleid av kommunen
 • Selskap som peker seg ut pga. tidligere kontroller og annen risikokunnskap om selskapet
 • Selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen
 • Selskap som gir et direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere
 • Selskap som har et samfunnsmessig ansvar
 • Selskap der kommunen har betydelige eierinteresser i antall aksjer eller en vesentlig og stor økonomisk del av aksjekapitalen


Følgende typer selskap som kan kontrolleres

 • Aksjeselskap der kommunen selv, eller sammen med andre kommuner / fylkeskommuner, statlige, eller private, eier alle aksjene
 • Samvirkeforetak hvor kommunen er medeier
 • Interkommunale selskap opprettet etter lov om interkommunale selskap


Revisor har utarbeidet forslag til plan for selskapskontroll 2012 – 2015, se vedlegg. Oversikt over kommunens eierinteresser i selskaper gis i vedlegget til revisors planforslag.

Revisor foreslår at følgende selskaper gjøres til gjenstand for selskapskontroll:


Selskap

Balanseførtverdi

Kommunens

eierandel


Øvrige aksjonærer

Leva-Fro AS

40000

80%

Frosta kommune

Levanger Fritidspark AS

3 800 000

100%

 

Innherred Interkommunale Legevakt IKS

 

39,5%

Inderøy, Frosta, Verdal


Det legges opp til at eierskapskontrollene gjennomføres av KomRev Trøndelag IKS.
Eierskapskontroll er for øvrig inkludert ved kommunens overføring til KomRev Trøndelag IKS.

Revisor oppgir at det er avsatt 200 timer for Levanger kommune løpet av planperioden. Hvis flere kommuner vedtar selskapskontroll i de samme selskapene, vil kommunen kunne få levert flere prosjekter.

Vurdering
Det er kommunestyret som gjør det endelige vedtak mht. prioritering av hvilke selskaper det skal utføres kontroll i. Kontrollutvalget bør imidlertid foreta en prioritering før saken oversendes kommunestyret.

Det ansees som hensiktsmessig at blir lagt vekt på vesentlighets og risikovurderinger ved prioriteringene av selskapskontroll.

Det bør tas høyde for at det vil kunne oppstå endringer i kommunens eierinteresser i selskaper i løpet av planperioden. Det anbefales derfor at kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i perioden 2011 – 2015.
    Til toppen av siden 

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.09.2012 20:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051