Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12 - sak 55/12 - Planprogram - 1719/1/1 - Områderegulering Staup

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2012/3675 - /L2012007
Svein Erik Veie - klikk for personkort
Saksordfører: Svein Erik Veie, AP

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.09.12 70/12
Kommunestyret 26.09.12 55/12

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Forslag fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Som rådmannens forslag med følgende endring:
Områder benevnt som «Mulig tomt for barneskole» og område benevnt som «skolehage» i Planprogrammet skal bevares som LNF område som i dag.

Begrunnelse:
Planprogrammet legger opp til at det omreguleres store landbruksarealer (LNF områder) til andre formål. I dag er det sterke nasjonale, fylkeskommunale føringer knyttet til bevaring av landbruksareal. Det blir derfor feil å omregulere disse områdene til offentlige formål.
Ser vi på skoleformål er ikke Levanger kommune i en situasjon der det er nødvendig å ta i bruk dyrket mark til skoleformål på Nesset. Legger vi en skole i dette området, nært en svært trafikkert vei (Staupslia) og en mulig butikk i umiddelbar nærhet vil dette ha uheldige virkninger i framtida. Det naturlige vil kanskje være å satse på en framtidig utvikling av skolen rundt idrettsanlegget på Nesset. Vi viser ellers til kommunestyrevedtak 23.1.2008 der det ble vedtatt å beholde foreslåtte LNF områder.

Når det gjelder område for kolonihage har vi ikke tatt dette med i forslaget, men forutsetter at dette blir en kolonihage uten bebyggelse og til bruk for allmennheten.

Saksordfører:
Svein Erik Veie, AP

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Løvås.
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 1 stemme (Løvås).

INNSTILLING:
Det gjøres følgende justering av planprogrammet:
• Punkt 5.3: Under temaet Risiko- og sårbarhetsanalyse tas aktuelle tema ut.

Forslag til planprogram for områderegulering av Staup, datert 13.06.2012, med overnevnte justering, fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Det gjøres følgende justering av planprogrammet:

  • • Punkt 5.3: Under temaet Risiko- og sårbarhetsanalyse tas aktuelle tema ut.


Forslag til planprogram for områderegulering av Staup, datert 13.06.2012, med overnevnte justering, fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

Vedlegg:

  1. Rambøll, 23.08.2012: Notat - sammendrag av innspill med kommentar PDF
  2. Planprogram datert 13.06.2012 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Bakgrunn
Rambøll Norge AS har, på vegne av Levanger kommune ved enhet for Bygg og eiendom, utarbeidet forslag til planprogram for områderegulering av Staup. I forbindelse med høring av planprogrammet ble det mottatt 9 innspill. Det er fra konsulentens side ikke foreslått endringer i planprogrammet på bakgrunn av høringsuttalelsene.

Områdereguleringen er tenkt å legge til rette for offentlig bebyggelse, og er en oppfølging av mulighetsstudie samt kommunens Pleie- og omsorgsplan. Tiltakshaver ønsker å utvikle området til sykehjem, omsorgsboliger, seniorboliger, park og skole. Eksisterende virksomheter som bl.a. voksenopplæring, kommunal barnehage, Staupshaugen verksted skal ivaretas.

Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger
Mesteparten av planområdet er i kommunedelplanen avsatt som LNF-område.
Områdereguleringen vil innebære omdisponering til offentlig utbyggingsformål. Områdereguleringen omfattes av plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredning § 2, som omtaler planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften. Forskriftens § 2 bokstav d omtaler områdereguleringer som innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål.

Iht. Plan- og bygningslovens § 4-1 er det utarbeidet forslag til planprogram.

Planområdet
Planområdet er på ca. 202,5 daa og ligger på Nesset vest for Levanger sentrum. Planområdet inkluderer store deler av eiendommen gnr/bnr 1/1 i Levanger kommune.

Klikk for PDF 

Eiendommen gnr/bnr 1/1 inngår som en del av en sammenhengende grønnstruktur på Nesset som strekker seg fra Staupshaugen til Julsborg. Staupsområdet preges av store landskapsrom og parkrom. Bygningene fra begynnelsen av 1900-tallet og en mangfoldig og variert vegetasjon danner kjernen i det hage- og parkkulturelle anlegget. Sammen med arboretet representerer Staup en i midtnorsk sammenheng unik samling av til sammen ca. 2000 sorter. Med sin mangfold av busker og trær og sine sammensatte opplevelseskvaliteter er Staup en viktig del av Levangers identitet og et populært utfartssted for befolkning og turister (Kilde: Stedsanalyse for Staup).

I tillegg til parken og arboretet rommer området flere kommunale virksomheter, som blant annet voksenopplæring, barnehage og Staupshaugen verksted (arbeid for eldre og funksjonshemmede).

Planstatus
Kommuneplannivå
Kommuneplanens arealdel vedtatt 13.04.2011, viser at Staupområdet er en del av kommunedelplan for Levanger sentrum. Ved behandling av kommuneplanens arealdel i 2011 var det i konsekvensutredningen konkludert med følgende for et 125 daa stort område på Staup: ”Området vil gi et økt tilbud som boligareal for grupper med spesielle tilretteleggingsbehov, samt at det kan tilrettelegges for utviklingsmuligheter innen helse, kultur og allmennyttige tjenester. Området tilrås omdisponert til offentlig tjenesteyting, og videre avklaringer i forhold til bruk av arealene må skje gjennom områderegulering”.

Siden Staup inngår i kommunedelplanen gjelder kun de generelle bestemmelsene og retningslinjene fra kommuneplanen for området. Kommunedelplan for Levanger sentrum ble vedtatt 27.09.2000, og planen viser hele området til landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF), samt en mindre bit hvor gjeldene reguleringsplan skal gjelde.

Gjeldende reguleringsplan
Området er i dag uregulert med unntak av arealer langs fylkesvegen som er regulert til jordbruk i reguleringsplan for fv. 119 Staupslia med tilliggende området, stadfestet 07.12.1976.

Planområdet grenser til flere reguleringsplaner. Det er også varslet oppstart av privat detaljregulering for forretning/bolig på Gjemble lille, nord for fylkesvegen.

Utredningstema
I forslag til planprogram er det foreslått at konsekvensene av omdisponering av landbruksareal skal konsekvensutredes. Det samme gjelder geoteknikk i forhold til eventuell ny skoletomt, hvor det må gjennomføres en geoteknisk vurdering som avklarer behov for grunnundersøkelser og eventuelle andre tiltak som må gjennomføres før bygging kan starte.

Planbeskrivelsen skal også omfatte tema som: Friluftsliv, biologisk mangfold, kulturlandskap, forurensning (støyfaglig utredning og kartlegging av områder med forurenset grunn), kulturminner, vann og avløp inkl. overvannshåndtering, renovasjon, energi (bl.a. varmeplan), trafikk, folkehelse, barn/unges, funksjonshemmedes og eldres interesser, arkitektonisk og estetisk utforming, universell utforming samt risiko- og sårbarhetsanalyse.

Planprosess
Medvirkning
Forhåndskonferanse i plansaken ble gjennomført den 19. april 2012.
Rambøll kunngjorde planoppstart og høring av forslag til planprogram i Trønderavisa og Levangeravisa den 15. og 16. juni 2012. Kunngjøringen ble også lagt på kommunens hjemmeside. Berørte parter ble tilskrevet med brev datert 13.06.2012.
Frist for uttalelser var satt til 11. august 2012.

I høringsperioden ble det gjennomført et åpent folkemøte den 26. juni 2012.

Det er mottatt 9 høringsuttalelser. Disse er oppsummert og kommentert i vedlegg.
Dette gjelder uttalelse fra NVE, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Per Anders Folladal, Eldres råd, Statens vegvesen, Staups venner, NTE Nett AS, Hans Jørgens Støp, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Den 24. august 2012 ble forslag til planprogram oversendt til kommunen for behandling.
Det er fra konsulentens side ikke foreslått endringer i planprogrammet på bakgrunn av høringsuttalelsene.

Vurdering:
En områdeplan som skissert i forslag til planprogram vil være i strid med overordna kommunedelplan fra 2000 og gjeldende reguleringsplan fra 1976. Rådmannen finner imidlertid at en slik områderegulering er i tråd med konklusjoner i konsekvensutredning tilknyttet kommuneplanens arealdel vedtatt 13.04.2011, men med et par unntak; Planområdet omfatter mer areal enn det som var foreslått/vurdert omdisponert i arealdelens konsekvensutredning. Dette gjelder evt. skoletomt i nord med skolehage i nordøst, samt evt. kolonihage (ifølge figur på side 11 i planprogrammet) der det i arealdelen var foreslått utvidelse av arboretet. Dette er også tema som flere har hatt innvendinger/innspill til – også private.

Regionale myndigheter har bl.a. påpekt at lokalisering av skoletomt burde vært avklart på overordna plannivå, og at det må vurderes alternativer dersom tomt for skole skal utredes. Statens vegvesen har uttalt at det må utredes hvordan en eventuell ny barneskole skal innpasses og hvordan trafikksystemet og trafikkmønster påvirkes av en ny barneskole i området.

Rådmannen finner at de svar/kommentarer som er gitt i vedlagte notat er dekkende.
I forhold til overnevnte og planprogrammets punkt 5.1 tilrås det at overordna alternativvurderinger legges til grunn for evt. planforslag med skoletomt på Staup.

NVE tilrår at geoteknikk tas inn som en del av ROS-analysen til konsekvensutredningen.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er et generelt krav, og Miljøverndepartementet har i lovkommentarer uttalt at:
”For de planer som omfattes av et særskilt krav til konsekvensutredning, jf. § 4–2 andre ledd, vil risiko- og sårbarhetsanalysen som hovedregel inngå som en del av de utredninger som skal gjennomføres i denne sammenhengen. Opplegget for arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen må da tas inn i planprogrammet.”

Geoteknikk er ett av to tema som skal konsekvensutredes - og som naturlig hører inn under en ROS-analyse. I planprogrammets punkt 5.3 er opplistingen under ROS ikke utfyllende. Rådmannen finner at henvisning til DSBs veileder er tilstrekkelig. En helhetlig ROS-analyse innebærer også utsjekking av ikke relevante ROS-tema. Kommunen har ikke sterke synspunkter på hvordan ROS-arbeidet organiseres ift. konsekvensutredningen.

Forøvrig finner Rådmannen at forslag til planprogram på en tilfredsstillende måte gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosess, deltagelse og opplegg for medvirkning og behov for utredninger. Sammen med tema som skal utredes i planbeskrivelsen omfattes også de tema som tas opp i høringsuttalelser. Rådmannen tilrår at forslag til planprogram for områderegulering av Staup, med anbefalt justering ang. ROS, fastsettes i medhold av Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.
    Til toppen av siden

 

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.09.2012 20:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051