Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12 - sak 54/12 - Byggeskikkpris for Levanger - forslag til statutter og finansiering

Hilde Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Røstad
Arkivsaknr: 2012/5760
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.09.12 73/12
Kommunestyret 26.09.12 54/12

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Statutter for byggeskikkpris i Levanger kommune vedtas.
 2. Byggeskikkprisen finansieres med midler fra ”fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum”. Hvert år settes det av kr. 10.000,- fra ”fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum” til finansiering av prisen.


Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Statutter for byggeskikkpris i Levanger kommune vedtas.
 2. Byggeskikkprisen finansieres med midler fra ”fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum”. Hvert år settes det av kr. 10.000,- fra ”fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum” til finansiering av prisen.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Forslag til statutter


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok i sak 53/08 blant annet følgende:

”Det opprettes en byggeskikkpris i Levanger. Estetikkutvalget får ansvar for utarbeidelse av statutter og plukke ut kandidater.”

Byggeskikk er en viktig del av vår kultur og gir direkte og umiddelbart uttrykk for verdier og prioriteringer både i samtid og fortid. Kvalitetene i omgivelsene gir viktige premisser for enkeltmenneskets oppvekstvilkår og livskvalitet. Byggeskikkbegrepet favner videre enn de rent estetiske kvaliteter, og fokuserer på byggverk av god kvalitet som gjennom materialbruk, utforming og utførelse viser godt samspill med sted og miljø.

Å satse på estetikk og byggeskikk er viktig i forhold til bolyst, trivsel og tilhørighet. Det vil også være viktig i forhold til turistnæringen som er i vekst.

Levanger kommune satser på estetikk og byggeskikk. Dette synliggjøres gjennom opprettelsen av et eget estetikkutvalg og gjennom utarbeidelse av en estetikkveileder for Trehusbyen. En byggeskikkspris vil være nok et viktig bidrag for å motivere til, og påskjønne arbeidet med god byggeskikk i Levanger kommune.

Vurdering:
Det er utarbeidet er forslag til statutter (se vedlegg) som er behandlet av estetikkutvalget. Estetikkutvalget har ingen innvendinger til forslaget. Det foreslås blant annet følgende:

 • Prisen består av et kunstverk og en plakett med innskrift.
 • Prisen kan tildeles personer og virksomheter og/ eller det offentlige.
 • Åpen forslagsrett.
 • Utdeling i siste møte før jul, første gang i 2013.
 • Juryen består av estetikkutvalget.
 • Plan- og utviklingskomiteen fatter endelig vedtak om tildeling.
 • Rådmannen får fullmakt til å oppnevne en fra administrasjonen som sekretær for juryen.


Det foreslås at prisen finansieres med midler fra ”fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum” og at det avsettes kr. 10.000,- pr. år til kunstverk og plakett. Dette krever imidlertid endringer av vedtektene for ”fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum”. Forslag til endring av vedtektene fremmes som egen sak.
   Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.09.2012 20:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051