Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12 - sak 53/12 - Forslag til endring av vedtekter for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum

Hilde Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Røstad
Arkivsaknr: 2011/4899 - /C57
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.09.12 72/12
Kommunestyret 26.09.12 53/12

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Forslag til endring av vedtekter for fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum vedtas med iverksetting fra 2013.

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Forslag til endring av vedtekter for fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum vedtas med iverksetting fra 2013.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Behov for endring av eksisterende vedtekter.

Vedlegg:

 1. Eksisterende vedtekter
 2. Forslag til endring av vedtekter for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Fakta om fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum:
Fondet har eksistert siden 1984, og har nå en størrelse på 8.2 mill. kroner. Fondet vokser, da 10 % av rentene legges til kapitalen hvert år. Resterende 90 % av rentene fordeles til søkerne (formannskapet kan vedta at beløp blir overført til året etter). Siden 2005 er det utbetalt i overkant av 1.5 mill. kroner fra fondet. 

Det som skulle bli et saneringsfond ble et restaureringsfond. I så måte har fondet hatt avgjørende betydning for at så mye av trehusbebyggelsen i Levanger er bevart.

Det årlige beløpet som er til utbetaling varierer, da rentene varierer. I perioder med høy rente og få søkere har det vært relativt store beløp til utbetaling. Etter mange år med få søknader har søknadsmengden økt betraktelig de to siste årene (9 søknader pr. år). Det er svært positivt at det er så stor aktivitet på restaureringsfronten, men mange søknader og lav rente har gjort at de enkelte utbetalingene fra fondet har vært små de to siste årene. I 2011 ble det gitt tilsagn på kun kr. 146.310,-.

Kan fondets midler forvaltes på en bedre måte i fremtiden?
Det er grunn til å tro at det fortsatt vil være stor aktivitet på restaureringsfronten i årene fremover. Renten ser heller ikke ut til å stige med det første. Fondets midler til utdeling til det enkelte prosjekt vil derfor være begrenset.

Den pågående kulturmiljøfredningen åpner imidlertid for at det kan søkes Riksantikvaren om tilskudd til restaureringsarbeid innenfor det meste av Levanger sentrum, samtidig som det stilles større kvalitetskrav til restaureringsarbeidet. Det gis tilskudd fra ”restaureringsfondet” og Riksantikvaren til mange av de samme prosjektene, med ofte et betydelig høyere beløp fra Riksantikvaren.

I tillegg kan Norsk Kulturminnefond gi tilskudd til både fredete og bevaringsverdige bygninger. Det kan ikke gis tilskudd fra både Riksantikvaren og Norsk Kulturminnefond til samme prosjekt. 

Bakgrunnen for at det fremmes forslag om endringer i fondets vedtekter er følgende:

 • Ønske om at det kan ytes tilskudd til å leie inn spesialkompetanse (f. eks. arkitekt eller fargekonsulent).
 • Ønske om midler opprettelse av en byggeskikkpris.
 • Ønske om støtte til maling.
 • Ønske om at det åpnes for at det kan gis støtte til innvendige arbeider.
 • Ønske om klarere krav til søknadsinnhold, søknadstidspunkt, ferdigstilling, avkorting og bortfall av tilskudd, krav om godkjenning etter Plan og bygningsloven og evt. kulturminneloven mm.


Vurdering:
Bedre beskrivelser og tegninger vil høyne kvaliteten på restaureringsarbeidet samtidig som det vil åpne for at flere kan søke og få støtte fra Riksantikvaren eller Kulturminnefondet. Anbefaler derfor at det hvert år settes av en ramme som skal benyttes til innleie av spesialkompetanse (for eksempel arkitekt eller fargekonsulent) og at hvert prosjekt kan få dekt inntil kr. 10.000,- til dette formålet. Tildelingene skjer fortløpende til rammen er oppbrukt.

Kommunestyret vedtok i sak 53/08 å opprette en egen byggeskikkpris. Statutter for byggeskikkpris behandles som en egen sak. Det foreslås at byggeskikkprisen finansieres ved hjelp av midler fra fondet, og at det hvert år settes av kr. 10.000,- til innkjøp av plakett og kunstverk.

Malingstype og farger har stor betydning for hvordan en bygning fremstår. Her kan man oppnå mye med små midler. Har man originale materialer på deler av bygningen kan man skrape seg ned til de originale fargene. Er ikke dette mulig anbefales det å benytte farger og fargesammensetninger som var brukt på den tiden da bygningen ble oppført (for eksempel anbefalinger i estetikkveilederen eller farge(r) anbefalt av fagpersoner). Det anbefales at hver huseier kan få dekt inntil kr. 5000,- for dekning av utgifter til maling, dette under forutsetning av at anbefalt malingstype og farger benyttes. Riksantikvaren gir normalt ikke støtte til rene malingsarbeider. Anbefaler at det hvert år settes av en ramme til maling og at tildelingene skjer fortløpende til rammen er oppbrukt.

Den pågående Kulturmiljøfredningen er en utvendig fredning og Riksantikvaren gir ikke støtte til innvendige arbeider. I noen tilfeller ser vi at bygninger også har betydelige innvendige antikvariske verdier. Eksempel på arbeider det kan gis støtte til kan være istandsetting av original tapet, rosetter, uthus (med for eksempel inntakt grisehus, stall og utedo). Det bør ikke gis støtte til standardheving. Arbeidene må gjøres etter kulturminneforvaltningens prinsipper for riktig restaurering.

Det foreslås at det presiseres i vedtektene at kulturminneforvaltningens prinsipper skal legges til grunn for restaureringen. De legger følgende til grunn for riktig restaurering:

 • Bevar opprinnelige elementer, unngå endringer.
 • Reparasjon fremfor hel utskifting.
 • Bruk av tradisjonelle, stedegne materialer og håndverksteknikker.
 • Bruk av tradisjonelle farger.


I dag er det ingenting i veien for at det kan søkes om støtte flere år etter at arbeidet er utført. For å kunne være med å påvirke er det viktig at arbeidene ikke settes i gang før søknaden om støtte er behandlet. Anbefaler derfor at det presiseres i vedtektene at det må søkes før arbeidene settes i gang. Anbefaler også at det presiseres at arbeidene må ferdigstilles innen 3 år etter at tilsagn er gitt, ellers går beløpet det er gitt tilsagn på tilbake til fondet.

Formålsparagrafen (§1) foreslås endret slik at den klarere gjengir formålet med fondet.
    Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.09.2012 20:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051