Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12 - sak 52/12 - Plan for kulturskolen i Levanger 2013-2022

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2012/5749
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 29.08.12 27/12
Kommunestyret 26.09.12 52/12

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 29.08.2012

Utlagt 27.08.12:
Notat fra Sivertsen/Hagen av 24.08.12 vedrørende endring tekst i Plan for kulturskolen i Levanger PDF 

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:
Planen:
Tillegg til punkt 4.9
Kulturskolen har i en årrekke samarbeidet med musikkavdelingen ved HiNT i forhold til praksis og veiledning av studenter.
Dette samarbeidet vil fortsette med tanke på kompetanseheving, både for kulturskoleansatte gjennom de utdanningstilbud HiNT gir og i forhold til felles kurs/prosjekter inn mot grunnskoler og barnehager.
 
Tillegg til punkt 6.4 (setning 2)
Her er HiNT en aktuell samarbeidspartner.
 
Tillegg til punkt 6.7
HiNT har utdanningstilbud innen dette fagområdet og bør være en viktig samarbeidspartner både i forhold til praksisplasser og opplæring/videreutdanning.

Avstemning:
Johansens tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, med forslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Planen vedtas med følgende tillegg:
Planen:
Tillegg til punkt 4.9
Kulturskolen har i en årrekke samarbeidet med musikkavdelingen ved HiNT i forhold til praksis og veiledning av studenter.
Dette samarbeidet vil fortsette med tanke på kompetanseheving, både for kulturskoleansatte gjennom de utdanningstilbud HiNT gir og i forhold til felles kurs/prosjekter inn mot grunnskoler og barnehager.
 
Tillegg til punkt 6.4 (setning 2)
Her er HiNT en aktuell samarbeidspartner.
 
Tillegg til punkt 6.7
HiNT har utdanningstilbud innen dette fagområdet og bør være en viktig samarbeidspartner både i forhold til praksisplasser og opplæring/videreutdanning.

Nødvendige bevilgninger vurderes ved behandling av økonomiplanen. 

Til toppen av siden  

Utlagt 27.08.12:


Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Planen vedtas
  2. Nødvendige bevilgninger vurderes ved behandling av økonomiplanen


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Behov for revidering av temaplan for kulturskoledrift. Henvendelse fra Korpsforum Levanger angående ønske om støtte til opplæring av korpsmedlemmer.

Vedlegg:

  1. Plan for kulturskolen i Levanger 2013-2022 PDF
  2. Brev fra Korpsforum Levanger 13.3.2012 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kulturskolevirksomhet er hjemlet i Opplæringsloven, pgr 13-6: "Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles."

Kulturskolen i Levanger ble etablert som musikkskole i 1974, ble utvidet til å omfatte opplæring innenfor bilde, dans/ballett, drama/teater fra og med 1995 under navnet Musikk- og kulturskolen i Levanger. Kulturskolen i Levanger ble skolens navn i 2004.
Det overordnede mål og vegvalg i temaplanen “Plan for kulturskolen 2013-2022” er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020, satsingsområde “Kultur for alle”.

Stortinget har en nasjonal målsetting om at minimum 30 % av grunnskoleelevene skal få tilbud om et opplæringstilbud i musikk- og kulturskolene. I sak 68/2002 vedtok kommunestyret at Kulturskolen i Levanger skulle nå denne målsettingen i løpet av en 3-års-periode. Da lå deltakerprosenten på 8 %, etter å ha ligget på rundt 20 % på 1990-tallet. Dette målet ble ikke nådd.

I økonomiplan for Levanger kommune for perioden 2008-2011 ble det vedtatt en opptrapping av aktivitetene ved kulturskolen med en økning på kr. 200.000 hvert år. Dette skulle tas innenfor kulturenhetens ramme. Denne opptrappingen ble gjennomført i tre år, men i 2011 var det ikke mulig å finne flere midler som kunne omdisponeres innenfor enhetens ramme. I 2011 og 2012 har aktivitetsnivået vært på 2010-nivå.

I St.meld. nr. 39 (2002-2003) ”Ej blot til lyst” – Om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen, jmfr. Innst. S. nr. 131 (2003-2004), oppfordres det til at kommunen, som eier av både kulturskole og grunnskole, bør utvikle kulturskolen til lokale ressurssenter for grunnskolen. Kulturskolen kan slik bli en kulturell drivkraft for alle grunnskolene i kommunen. Det er også ønskelig at kulturskolen skal bistå barnehager og videregående skoler i deres arbeid med kunstfaglig opplæring. På denne måten veves kulturskolens virksomhet inn i opplæringen på måter som gjør at alle barn får tilgang til den kunstfaglige kompetansen kulturskolen besitter.

Denne temaplanen er utarbeidet av Samarbeidsutvalget for Kulturskolen i Levanger. Samarbeidsutvalget er sammensatt av en politisk representant valgt av Driftskomiteen, enhetsleder for kultur, en skolefaglig representant, en foreldrerepresentant, en for frivillig kulturliv og ansattes representant. Planutkastet har vært på høring våren 2012, og innkomne innspill er tatt hensyn til.

Planen inneholder oversikt over nasjonale og lokale føringer, status, utfordringer, strategier, tiltak og økonomiske beregninger for planperioden 2013-2022.
Planen viser hva som faglig og økonomisk må til for å nå målsettingen om 30 % grunnskoledeltakelse i løpet av planperioden.

Detaljert handlingsplan med tiltak for perioden 2013-2016 er under utarbeiding, og vil bli lagt fram for politisk behandling med økonomiplanen 2013-2022.

Vurdering:
Sterke nasjonale føringer, både gjennom Stortingsmeldinger, Soria Moria-erklæringer, Kunnskapsløft, Kulturskoleløft og strategiplaner viser at regjering og Storting ønsker å styrke kulturskolenes posisjon i opplæringen og i samfunnet forøvrig slik at de utvikles til å bli lokale kulturelle ressurssenter. Dette gjenspeiles også i kommunale planer og vedtak i Levanger. Kulturskolen er en sentral medspiller i gjennomføringen og videreutviklingen av Den kulturelle skolesekken og er en aktiv samarbeidspartner og kulturleverandør både i det offentlige skoleverket og i det frivillige kulturliv. Et tettere samarbeid med korpsene i kommunen vil imøtekomme et stort behov for økt kompetanse og samtidig få en betydelig vekst i kulturskoledeltakelsen.

Det anbefales at kulturskoleplanen vedtas og at det arbeides for å nå lokal og nasjonal målsetting om at minimum 30 % av grunnskolens elever skal få et kulturskoletilbud. Det bør også, på sikt, tas høyde for at flere målgrupper skal få tilbud om opplæring og deltakelse i kulturskolens aktiviteter slik at den kan bli et kulturelt ressurssenter for alle innbyggerne i Levanger.
    Til toppen av siden 

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.09.2012 20:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051