Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12 - sak 51/12 - Revisjon av vedtekter for Kulturskolen i Levanger

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2012/5752
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 29.08.12 26/12
Kommunestyret 26.09.12 51/12

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 29.08.2012

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende endring/tilleggsforslag:
§1  STYRING
1.2. Siste setning endres til:
Kulturskolens rektor er også samarbeidsutvalgets sekretær.
 
§ 3 STYRE fjernes i overskrift. Denne vil altså lyde: RÅD OG UTVALG

3.1 SAMARBEIDSUTVALG
Tillegg som 2. periode:
Ved avslutning av skoleåret utarbeider SU en aktivitetsrapport som legges fram for DK til orientering.
3.2 Overskriften skal lyde PERSONALRÅD, og parentesen fjernes.

Avstemning:
Johansens forslag enstemmig tiltrådt.
Rådmannens innstilling med forslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Vedtekter for Kulturskolen i Levanger vedtas med følgende endring/tillegg:
§1  STYRING
1.2. Siste setning endres til:
Kulturskolens rektor er også samarbeidsutvalgets sekretær.
 
§ 3 STYRE fjernes i overskrift. Denne vil altså lyde: RÅD OG UTVALG

3.1 SAMARBEIDSUTVALG
Tillegg som 2. periode:
Ved avslutning av skoleåret utarbeider SU en aktivitetsrapport som legges fram for DK til orientering.
3.2 Overskriften skal lyde PERSONALRÅD, og parentesen fjernes.

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Vedtekter for Kulturskolen i Levanger vedtas.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Endring av vedtektene nødvendig for at samarbeidsutvalgets sammensetning skal bli mer i tråd med anbefalinger for grunnskolen i Opplæringsloven. Utarbeiding av ny plan for kulturskolen medførte endringer i målformuleringer nedfelt i vedtektene.

Vedlegg:

  1. Reviderte vedtekter for Kulturskolen i Levanger


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kulturskolen er lovhjemlet i Opplæringslovens § 13-6. I forhold til sammensetningen av Samarbeidsutvalget for kulturskolen er de samme retningslinjer som for grunnskolen brukt, men med tilpassing til kulturskolens drift.

I forbindelse med utarbeiding av ny plan for Kulturskolen i Levanger er det behov for å utarbeide nye vedtekter for skolen. Gjeldende vedtekter ble vedtatt i forbindelse med overgangen fra Musikkskole til Musikk- og kulturskole i 1997 og senere justert ved navneendring til Kulturskolen i Levanger i 2004. I utarbeidingen av målformuleringer i nye vedtekter har Strategisk kulturplan 2005-2010 og Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 ligget til grunn.

Vurdering:
Det er viktig at kulturskolens vedtekter blir oppdatert og hensiktsmessige i forhold til skolens drift og særpreg. Vedtektene bør være samkjørt med og legges ved Plan for Kulturskolen 2013-2022.
    Til toppen av siden 

 

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.09.2012 20:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051