Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12 - sak 50/12 - Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015, høst 2012

Anette Bartnes Dalheim - klikk for personkort
Saksbehandler: Anette Bartnes Dalheim
Arkivref. 2012/6663
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 19.09.12 30/12
Kommunestyret 26.09.12 50/12

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Tilleggsforslag fra rådmannen:
Tilleggsopplysninger på ett anlegg som ved en inkurie ikke ble med i saksdokumentet:
Levanger Jeger og Fiskerlag – kombinert Jegertrap og Sportingbane (Leirduebane, ordinært anlegg) – Torsbustaden Jaktskyteanlegg
Torsbustaden Jaktskyteanlegg består i dag av en elgbane, en jegertrapbane med overbygg, leirduesti med blant annet nybegynnerbane, klubbhus, samt lagerbygg og parkeringsplass. Elgbanen besøkes årlig av mellom 600-900 besøkende som hvert år skyter om lag 6000-7000 treningsskudd. Deler av leirdueanlegget er åpent hele året, med flombelysning i vinterhalvåret. Fra mai til september holdes leirdueanlegget åpent 2 kvelder i uka og det skytes om lag 100 000 skudd pr. år. Det oppstår til tider kødannelse i annlegget sommerstid, og det er behov for å utvide kapasiteten. Det nye, planlagte anlegget er et kombinert jegertrap og sportinganlegg, og vil være en stor ressurs i opplæring av nybegynnere, jeger og konkurranseskyttere.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas med følgende tillegg i planen:
Levanger Jeger og Fiskerlag – kombinert Jegertrap og Sportingbane (Leirduebane, ordinært anlegg) – Torsbustaden Jaktskyteanlegg

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:
Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Idrettspolitisk plan - handlingsprogram anlegg 2012-2015 (revidert høst 2012)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 er en del av Idrettspolitisk plan, programmet skal rulleres hvert år og hovedrevisjon skjer hvert 4. år. Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 skal være et verktøy for arbeidet med en helhetlig anleggsstrategi i Levanger kommune. Handlingsprogrammet skal inneholde alle

  • planlagte nye idrettsanlegg
  • eksisterende anlegg som planlegges rehabilitert


Dette innebærer at både offentlige og private anlegg er inkludert i handlingsprogrammet. Uavhengig av eier bidrar alle anlegg i kommunen til det totale tilbudet innenfor idrett og fysisk aktivitet. Kommunen ønsker gjennom handlingsprogrammet å se på offentlige og private anlegg i sammenheng. Dette for best mulig utnyttelse av ressurser, samt at en helhetlig anleggsstrategi er viktig for å nå målet om at ”Alle innbyggerne i Levanger kommune skal ha tilgang til tidsriktige og innbydende anlegg for variert fysisk aktivitet i hele kommunen”.
Handlingsprogrammet skal ta utgangspunkt i:

  • Vurderinger av nye behov for anlegg og områder, prioritert etter mål og strategier, med grunnlag i behovsvurderinger på aktivitetssiden. Vurderingene skal være kunnskapsbasert, forankret i Idrettspolitisk plan og de skal baseres på en helhetlig anleggsstrategi for Levanger kommune.
  • Rammebetingelsene i økonomiplanen. Handlingsprogrammet er derfor koordinert med økonomiplanen (se figur).
  • Kommunens utbyggingsplaner og øvrige arealplaner.
  • Frivillighetens behov, muligheter og ønsker. 


Klikk for større kart

Nye anlegg inn i Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015
Siden forrige rullering av handlingsprogrammet, 09. mai 2012, er det blitt meldt inn sju nye anlegg som ønskes inn i Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015.

Følgende sju anlegg er meldt inn:
Frol Il – Rehabilitering av orienteringskart (ordinært anlegg)- Storåsen
Frol IL skal i 2015 arrangere NM i orientering. I den forbindelse må to gamle orienteringskart Storlivola – Vulusjøen og Storåsen rehabiliteres. I fjor søkte Frol Il om spillemidler for det ene kartet, Vulusjøen og planlegger å søke spillemidler for det andre kartet (Storåsen) i år.

Kartet Storåsen ble opprinnelig utgitt i 1989, men bruks ikke lenger, på grunn av endringer i vegetasjon, nye hogstfelt osv. Kartet holder heller ikke mål når det gjelder dagens krav til konkurranse orienteringskart. Det er derfor et sterkt behov for rehabilitering av anlegget.
 
Il Sverre – 11'er bane kunstgress (fotball, ordinært anlegg) – Leirabanen
IL Sverre Fotball har foretatt en behovsvurdering av sitt anleggsbehov, og laget er i ferd med å ferdigstille en plan som har som siktemål at alle barn og unge i IL Sverre Fotball skal spille kamper og ha treninger på kunstgress innen fem år.

Anleggskonsulent Ole Halvorsen i Norges Fotballforbund har beregnet anleggsbehovet i klubben, og hans kalkyler tilsier at IL Sverre med 47 lag i aldersbestemte klasser har et banebehov på 5512 banetimer per år. I dag disponerer klubben kun 2425 timer. Det er med andre ord en stor mismatch mellom banetilgang og behov. En 11’er kunstgressbane estimeres å ha 1800 brukstimer per år, og NFFs kalkyle viser at IL Sverre Fotball trenger 1,72 kunstgressbaner i tillegg til eksisterende baner.

Stor aktivitet på kommunens allerede eksiterende kunstgressanlegg (Skogn, Nesset og Moan) beviser en positiv sammenheng mellom kunstgress og økt uorganisert fysisk aktivitet. Dette er med og understreker viktigheten av at det finnes lokale kunstgressbaner, som ligger i nærheten av der barna bor. Dette kan også bekreftes av Norges Fotballforbund og av Trøndelag Fotballkrets. Leirabanen er derfor et viktig ledd i IL Sverre Fotball s langsiktige anleggsplan.

Skogn IL - Reemyra BMX-bane (sykkel, nærmiljøanlegg) – Reemyra stadion
Skogn Il ser et stort frafall av ungdom i alderen 12-19 år i den organiserte idretten. Laget ønsker å gi et tilbud til denne gruppen ved å integrere anlegg til uorganisert aktivitet inn i eksisterende anlegg. Laget ønsker med en BMX-bane å bidra til en felles arena for ungdom og fysisk aktivitet til flere.

Etablering av BMX-bane planlegges som en del av en helhetlig oppgradering av hele området rundt Reemyra stadion. Som del av denne oppgraderingen er det blitt lagt kunstgress på grusbanen (11`er bane), og i tillegg er et lekeområde for de minste og skateboardrampe under planlegging.
 
Skogn IL - Bukkhaugen tursti – Lundsbustaden/Bukkhaugen
I samarbeid med grunneier, Skogn og Grønningen Allenninger, vil Skogn IL etablere en sti fra Lundsbustaden til Bukkhaugen. På Lundsbustaden er det god plass til parkering og på toppen av Bukkhaugen er det etablert bålplass med gapahuk. Bukkhaugen er et yndet mål for rekreasjon og det er ønskelig med en bedre sti over myra og bekken fra Gåssjøen.

Bukkhaugen er et av flere populære turmål i Levanger, som er med å bidra til egenorganisert friluftsliv og fysisk aktivitet. En bedre tilrettelegging av turstien er et viktig helsefremmende tiltak som øker tilgjengeligheten til friluftsområder og som på den måten er med å fremme fysisk aktivitet og folkehelse.

Høgberget Velforening – Aktivitetsområde m/flerbruksbane (nærmiljøanlegg) – Høgberget
Høgberget velforening planlegger å opparbeide en flerbruksbane på friområdet mellom Høgberget 3 og 12. Man ønsker dette som et alternativ til fotball og området tenkes tilrettelagt for litt større barn. Velforeningen har planer om et klatrestativ i hexgagonform, en 40 meter lang taubane. opparbeidelse av stier i området, samt en liten flerbruksbane med grusdekke. Videre ønsker man å sette opp benker i området. Flerbruksbanen anses som et positivt tiltak i nærområdet og har massiv støtte. Alle beboere som grenser til området er informert og vi har støtte for tiltaket.

Laberget leirsted – Jungelløype (klatreløype, nærmiljøtiltak) - Laberget
Ved Laberget leirsted ønsker Foreningen Laberget Leirsted å etablere ei Jungelløype med målgruppen barn 6 – 12 år. Formålet med anlegget er å bidra til fysisk aktivitet, mestring og glede gjennom å balansere, hoppe og klatre. Området som er tenkt benyttet er et skogområde på Laberget leirsted, og det er tenkt i størst mulig grad å benytte naturlige materialer og da i hovedsak barkede rundstokker i ulik størrelse av gran og furu, samt hamptau til aktivitetselementene og innfesting av stokkene. 

Ankolmplassen naboring – Oppgradering av lekeplass (nærmiljøtiltak) – Ankolmplassen
Ankolmplassen naboring ønsker å oppgradere allerede eksisterende lekeplass med ulike lekeapparat, samt sykkelløype. To-tre små hus for leik skal også byggs. 

Vurdering:
Rådmannens vurdering er at alle de sju anleggene er i tråd med mål for Idrettspolitisk plan for Levanger kommune.  Behovsvurderingene for anleggene er godt begrunnet og har grunnlag i aktiviteten. Anleggene anses å være i tråd med en helhetlig anleggsstrategi for Levanger kommune og det tilrås at de legges inn i planen.
    Til toppen av siden 

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.09.2012 20:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051