Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12 - sak 48/12 - Deltakelse i Trondheim havn IKS

Bjørn Petter Salberg - klikk for personkort 
Saksbehandler: Bjørn Petter Salberg
Arkivref. 2012/3737
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 05.09.12 82/12
Kommunestyret 26.09.12 48/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.09.2012

Forslag i møte:
Robert Svarva (DNA) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 5:
Kapitalinnskuddet fra Levanger kommune ønskes fortrinnsvis benyttet av Trondheim Havn IKS til investeringer på havn/containerhavn på Fiborgtangen – Norske Skog og andre havnerelaterte tiltak til nytte for næringslivet i regionen.

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende endringsforslag:
Siste setning i pkt. 4 strykes.
Pkt. 6 strykes.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med endringsforslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
 1. Levanger kommunes deltakelse i Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKS opphører med virkning fra 31. desember 2012
 2. Levanger kommune inngår i det interkommunale havnesamarbeid "Trondheim Havn IKS" med gyldighet fra 01.01.2013 og godkjenner fremlagte forslag til eieravtale datert 4. mai 2012 og Selskapsavtale datert 4. mai 2012
 3. Den myndighet Levanger kommune har etter lov om havner og farvann av 17.04.2009 delegeres til Trondheim Havn IKS jf. samme lovs § 10
 4. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle verdien på Levanger havn. Verdien av eiendommen på Levanger havn vil danne grunnlaget for kommunens kapitalinnskudd i Trondheim Havn IKS.
 5. Kapitalinnskuddet fra Levanger kommune ønskes fortrinnsvis benyttet av Trondheim Havn IKS til investeringer på havn/containerhavn på Fiborgtangen – Norske Skog og andre havnerelaterte tiltak til nytte for næringslivet i regionen. 

 
Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommunes deltakelse i Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKS opphører med virkning fra 31. desember 2012
 2. Levanger kommune inngår i det interkommunale havnesamarbeid "Trondheim Havn IKS" med gyldighet fra 01.01.2013 og godkjenner fremlagte forslag til eieravtale datert 4. mai 2012 og Selskapsavtale datert 4. mai 2012
 3. Den myndighet Levanger kommune har etter lov om havner og farvann av 17.04.2009 delegeres til Trondheim Havn IKS jf. samme lovs § 10
 4. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle verdien på Levanger havn. Verdien av eiendommen på Levanger havn vil danne grunnlaget for kommunens kapitalinnskudd i Trondheim Havn IKS. Totalt innskudd – herunder kapitalinnskudd og øvrig formuesmasse - skal ikke overstige kr. 28.100.000,-.
 5. Det forutsettes at kapitalinnskuddet fra Levanger kommune benyttes av Trondheim Havn IKS til innvesteringer på havn/containerhavn på Fiborgtangen – Norske Skog
 6. Rådmannen får fullmakt til nødvendig låneopptak ut over salg av eiendommer på havna, på inntil 28.100.000,-


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Selskapsavtale PDF
 2. Eieravtale, versjon av 4.5.12 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Levanger kommune er deltaker av Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH). ITH er et interkommunalt havnefelleskap organisert som et selskap iht Kommunelovens § 27. Selskapet ble opprettet med virkning fra 1.1.2004 og eies av kommunene Levanger (28%), Verdal (28%), Steinkjer (28%), Leksvik (5%), Verran (5%), Frosta (2%), Inderøy (2%) og Mosvik (2%).  Selskapet har som formål å samordne all kommunal havnevirksomhet innenfor samarbeidsområde samt ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter havne- og farvannsloven påligger kommunene. Selskapet har også en betydelig eiendomsportefølje innenfor havneområdene.

I 2010 utgjorde leieinntekter fra eiendom ca 32 % av selskapets inntekter mens havneavgifter utgjorde ca 63%. ITH er finansiert med egenkapital (selskapskapital) fra kommunene i tillegg til lån i Kommunalbanken. Ved årsskiftet 2010/2011 var det 4 ansatte i ITH.
Målsettingen for ITH's virksomhet er at de samlede havneressurser til en hver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbud for brukerne.

For at havnen skal kunne opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget, skal ITH kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet, herunder samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig for havnefellesskapet og det næringsliv havnen skal betjene.

Nasjonale og regionale føringer støtter opp under tanken om at et samlet og ressurssterkt havneselskap vil være en forutsetning for å møte de fremtidige overordnede strategier.
ITH tok høsten 2010 – med bakgrunn i nasjonale og regionale føringer - kontakt med Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (TIH) med ønske om å diskutere mulig sammenslåing av selskapene. Etter dette har ITH og TIH ført samtaler på administrativt nivå knyttet til de utfordringer vi står overfor når det gjelder å tilrettelegge for effektiv havnedrift i Trondheimsfjorden, i tråd med de nasjonale føringer for havne‐ og transportpolitikken. Styrene har ønsket å svare på utfordringene om å etablere en større, interkommunal havneorganisasjon, i den tro at det vil tjene brukere og vareeiere, utvikle vår kompetanse, styrke felles finansiell evne og gjøre ett, felles havneselskap til en tydelig aktør når det gjelder logistikkutfordringer og samferdselsspørsmål i regionen. Ikke minst er en diskusjon om ett felles havneselskap ønskelig på bakgrunn av en mulig etablering av nytt logistikknutepunkt.

Proneo AS ble av selskapene engasjert for å utrede en mulig sammenslåing av selskapene (prosjektet). Prosjektrapporten ligger vedlagt. 

Prosjektet har, gjennom møter med alle eiere og sentrale brukere av ITH og TIH, øvrige relevante instanser, Deloitte AS samt aktive diskusjoner i arbeids‐, referanse‐ og styringsgrupper, utarbeidet konklusjoner og anbefalinger som beslutningsgrunnlag for videre arbeid.

Prosjektets anbefalinger for det videre arbeid:
Arbeidsgruppen konkludert med å anbefale sammenslåing av de to havneselskapene i
Trondheimsfjorden. Begge selskap vil dra nytte av en sammenslåing: ITH vil få tilgang til en sterk utviklingsaktør med finansiell styrke, mens TIH i et sammenslått selskap vil ha godsmengder av en størrelsesorden som kan bidra til status som utpekt havn.

Arbeidsgruppen anbefaler at det sammenslåtte selskap blir etablert som en utvidelse av det nåværende Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS, med et navneskifte til Trondheim Havn IKS (TH).

Som verdimessig grunnlag for selskapets eiersammensetning foreligger egen rapport fra Deloitte AS. Denne er lagt til grunn for beregning av eierandeler i ett felles selskap, og viser et indikativt eierforhold i det nye selskapet med 89‐95 % eierandel til TIH og 5‐11 % eierandel til ITH.

En sammenslåing av selskapene er i tråd med nasjonale føringer for hvordan havnevirksomhet ønskes organisert. Det stimuleres sterkt til interkommunale løsninger, og IKS er den foretrukne organisasjonsform.

Ett av hovedmålene for samarbeidstanken har vært å etablere en sterk aktør på havne‐ og sjøtransportsiden i Midt‐Norge. Ved å slå sammen de to virksomhetene vil Midt‐Norge kunne presentere et havneselskap som kan gis status som «utpekt havn» iht. lov om havner og farvann. Det vil være de utpekte havner som gis oppmerksomhet og prioritet i NTP‐sammenheng. I dag eksisterer ingen utpekt havn på strekningen Bergen‐Tromsø.

Et felles selskap vil også være i tråd med nasjonale føringer i NTP om overføring av gods fra vei til sjø. Dersom denne utfordringen skal tas alvorlig må det tilrettelegges for skipsanløp. Planlegging og koordinering av virksomhet vil bedre grunnlaget for nye skipsruter, som igjen vil generere godsmengder i riktig retning.

Arbeidsgruppen ser videre på sammenslåingen som en gyllen anledning til å etablere et selskap over fylkesgrensen som kan bli en betydelig pådriver i arbeidet med helhetlige, regionale samferdsels‐ og logistikkløsninger. Samferdselsprosjekter henger sammen, og en regional organisering bidrar til klarere prioritering og innspill overfor politisk myndighet.

Uten regional samhandling svekkes mulighetene for at prosjekter prioriteres nasjonalt gjennom NTP. Arbeidet med et regionalt integrert logistikknutepunkt er et eksempel på prosjekt som trues ved regional uenighet. Utbygging av Meråkerbanen er et annet eksempel på behovet for å se ting i sammenheng.

En rekke virksomhetsområder vil styrkes som følge av en sammenslåing av selskapene. Selskapene har til sammen en svært bred kompetanse som vil kunne anvendes i et større område, til nytte for flere brukere og samarbeidsparter. Samtidig vil den bestående nærhet til brukere og kunder bli tatt vare på som en forutsetning for høy servicegrad.

Arbeidsgruppen er opptatt av at sammenslåingen skal føre til at den gode brukerkontakten i ITH‐området opprettholdes uten økte kostnader for brukerne, og at en utnytting av selskapets samlede kompetanse og ressurser vil styrke det tilbud brukere og kunder kan dra nytte av.

Rapporten viser også den utviklingskraft som ligger i et sammenslått selskap, og som vil være en styrke for hele havneregionen. Utviklingen i Orkanger havn har vist at god finansiell styrke og god beslutningsevne er en nødvendighet overfor markedet og de krav som krevende kunder stiller.
Havneråd og representantskap i de to selskapene har etter at rapporten er fremlagt anbefalt sine eierkommuner å vedta det foreliggende forslag til selskapsavtale – se vedlegg - for et sammenslått selskap kalt Trondheim Havn IKS (TH).
Det er dermed lagt et godt grunnlag for en fremtidsrettet organisering av havnevirksomheten i Trondheimsfjorden. Et betydelig arbeid er lagt ned i å utarbeide balanserte forslag der det regionale og industrielle aspektet ved et felles havneselskap har vært førende.

Selskapet vil bli en viktig partner for næringslivet i regionen og et talerør for interessene knyttet til sjøtransport. Løsningen er i tråd med de forventninger nasjonal myndighet har signalisert gjennom Nasjonal transportplan, og vil for Trøndelag være et tydelig eksempel på samhandling over fylkesgrensene.
Vurdering:
Trondheim Havn IKS (TH)er et interkommunalt selskap som skal opprettes i henhold til lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr. 6. Selskapets deltakere er kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Verran og Leksvik.

Etter havne- og farvannsloven § 45 kan kommunen selv velge organisasjonsform for egne havner iht. kommune-, selskaps- og foretakslovgivningen. Bestemmelsen presiserer at kommuner selv « kan velge organisasjonsform for egne havner ». Kommunens havnevirksomhet kan således organiseres som del av kommunen som eget rettssubjekt (havneutvalg etter kommuneloven, KF eller for eksempel teknisk etat), utenfor kommunen som rettssubjekt (AS osv.) eller i interkommunale selskap eller samarbeid hvor det etableres en organisatorisk overbygning mellom flere kommuner.

ITH og TIH er organisert ulikt. ITH er organisert som et interkommunalt havnefellesskap jf. kommuneloven og havne og farvannsloven av 1984, og er ikke et rettslig subjekt. TIH er organisert som et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper av 1999, og er et eget rettssubjekt. Dette gjør at det ikke er mulig juridisk å slå sammen/fusjonere de to selskapene. Dette foreslås løst praktisk ved at selskapet ITH oppløses/ deltagerne i ITH
trer ut av selskapet for deretter å tre inn i TH. Levanger kommune må derfor i denne saken beslutte at ITH avvikles samtidig som at man forplikter seg til å tre inn i TH.

Rådmannen anbefaler at kommunen går inn i det nye selskapet - TH - i henhold til vedlagte selskapsavtale. Ved etableringen av TH og senere inntreden vil deltakerkommunene overføre eiendomsretten til havnekapitalen til det nye selskapet – i likhet med etableringen av ITH. 

Ved inntreden legges til grunn verdiansettelse for den havnekapital hver deltagerkommune skyter inn i selskapet. Disse verdiene fremgår av eget vedlegg til selskapsavtalen. Levanger kommune sin eierandel i selskapet er fastsatt til 5,40 %.

Til havnekapitalen hører: 
a) formuesmassen som hører til havnekapitalen,
b) inntekter fra tjenester og ytelser knyttet til havnedrift og anløpsavgift,
c) verdier som trer i stedet for verdier som omfattes av bokstav a eller b og
d) inntekter og avkastning for øvrig fra verdier som nevnt i bokstav a, b eller c.

Verdien av havnekapitalen til deltakerkommunen er fastsatt av Deloitte AS. Levanger kommune sin havnekapital er verdsatt til kr. 28.100.000,-. Av dette utgjør Levanger havn den største verdien, i tillegg kommer anløpsavgiften til Norske Skog som ligger på ca. kr. 600.000,- pr. år. Rådmannen er fortrolig med den verdsettingen av havnekapitalen som er foretatt av Deloitte AS. Deloitte AS er en uavhengig og profesjonell aktør som har benyttet allmenne verdsettingsprinsipper i sitt takseringsarbeid.

Det følger av havnelova § 47 andre ledd at havnekapitalen skal holdes regnskapsmessig atskilt fra kommunens øvrige midler. Havnekapitalen kan kun benyttes til havnerelatert virksomhet, og er havnas ”eiendom”.

Et havnevesen kan i henhold til punkt c ovenfor omgjøre verdien av eiendommen Levanger havn til kapital via et salg av havneområdet. Verdien av havneområdet blir da erstattet av et kontantbeløp tilsvarende markedsverdien på området. 

Før man forplikter seg til å tre inn i TH anbefaler rådmannen at man omdanner deler av havnekapitalen til Levanger fra fast eiendom til kapital slik loven åpner for. I praksis vil dette si at Levanger kommune innløser området på Levanger havn tilsvarende verdien på området.

Rådmannen ser det som viktig at kommunen får hånd om Levanger havn sett i lys av den nye reguleringsplanen, og den fremtidige utviklingen av Levanger havn. Videre er det gode muligheter til å utvide dette arealet gjennom utfylling, noe som igjen vil skape ytterlige utbyggingsgrunn og inntekter for kommunen. Kommunen vil med letthet kunne fylle ut dette arealet i fremtiden gjennom andre byggeprosjekter som trenger å deponere masse.    

Den totale havnekapitalen som Levanger kommune skyter inn i TH er som nevnt ovenfor verdsatt til kr. 28.100.000. Verdien av Levanger havn er ikke spesifisert i dette beløpet, man kan derfor ikke på nåværende tidspunkt si eksakt hvor stort kapitalinnskuddet blir. Det som er sikkert er at det totale innskuddet til Levanger kommune ikke blir større enn kr. 28.100.000,-. Rådmannen ber derfor om kommunestyrets fullmakt til å forhandle frem verdien på havnearealet. Den fremforhandlede verdien skal da erstattes av et pengebeløp som igjen blir en del av havnekapitalen som kommunen bidrar med inn i det nye selskapet. 

Iht. områdereguleringsplanen for Levanger havn og utbygging iht. denne, har kommunen/havnevesenet ingen kapital i havneanlegg i Levanger. Ytre havneområdet (landarealene) vil da ikke omfattes av havnedistriktet.

Norske Skog Skogn har gitt uttrykk for at de ønsker samarbeidspartnere inn på sitt havneanlegg. I forbindelse med inngåelse av ny fraktavtale ved Norske Skog vil containerhavna “legges ned”. Næringslivet i regionen er i dag en stor bruker av denne. Det er derfor svært viktig at denne blir opprettholdt. Alternativene er Trondheim (sprengt kapasitet) og Orkanger havn.

Det bør være en forutsetning for Levanger kommune at kapitalinnskuddet som kommer fra havnekapitalen benyttes til etablering av konteinerhavn på Norske Skog – Fiborgtangen. Dette for å sikre at havnekapitalen til Levanger kommune kan identifiseres og føres tilbake til kommunen ved et eventuelt opphør av TH. En forutsetning er da selvsagt at et eventuelt erverv notifiseres på Levanger kommune og ikke på TH. I tillegg er det fra Levanger kommune et ønske om at havnen på Fiborgtangen styrkes for å imøtekomme fremtidens krav. Rådmannen gjør oppmerksom på at vi ikke kan kreve dette etter at selskapet er etablert da deltakerkommunene overføre eiendomsretten til havnekapitalen til det nye selskapet. Det er derfor viktig at Levanger kommune gir dette signalet før TH er endelig etablert.

Det må etter at TH er etablert inngås en avtale om drifting av aktiviteten til Norcem på Levanger havn. Denne avtalen vil være begrenset til perioden Norcem har aktivitet på havna.

TH skal bestå av et representantskap og et styre. I representantskapet har Levanger kommune 1 representant med vara. Trondheim kommune er representert med 8 medlemmer, resterende deltakerkommuner har i likhet med Levanger kommune 1 medlem.

TH er etablert i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper. Levanger kommunes representasjon er i samsvar med det kommunen kan regne med sett opp i mot eierandelen. Kommunens innflytelse i TH vil ikke være like stor som i ITH. Rådmannen ser det likevel som uaktuelt å stå utenfor dette samarbeidet. Hvis man ikke deltar i TH så har man hverken innflytelse på utviklingen i selskapet, eller handlekraft til å møte fremtidens utfordringer.

Til å lede TH's virksomhet skal det velges et styre som skal bestå av 8 medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 av medlemmene skal komme fra Trondheim, Orkanger, Stjørdal eller Malvik kommuner, 2 av medlemmene fra Levanger, Verdal, Steinkjer, Leksvik, Verran, Frosta eller Inderøy kommuner.

I tillegg skal de ansatte ha anledning til å velge to styremedlemmer med varamedlemmer.
Leder og nestleder i styret skal velges blant de styremedlemmer som velges av Representantskapet. Leder og nestleder skal ikke være fra samme kommune. TH's daglige leder (havnedirektør) har plikt til å møte i havnestyrets møter med forslags- og talerett.
Styrets funksjonstid er to år.

Rådmannen har tro på at TH vil bli en viktig aktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt. En sammenslåing av ITH og TIH vil kunne imøtekomme nasjonale og regionale føringer om at et samlet og ressurssterkt havneselskap vil være en forutsetning for å møte de fremtidige overordnede strategier. Disse utfordringene vil ikke Levanger kommune eller ITH ha like gode forutsetninger for å forsere som TH. Videre er muligheten for å bli utpekt havn større når man blir en større aktør. Rådmannen støtter konklusjonene og vurderingen som fremkommer i rapporten utarbeidet av Proneo AS ovenfor.

Som ovenfor redegjort for, må havnekapitalen holdes regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige midler. Kommunen må derfor finansiere “kjøpet” av ytre havneområde. Rådmannen vil foreslå at midler som salg av tomter i forbindelse med utbygging havneområdet, benyttes til finansiering av innløsningen av ytre havneområde. Framtidig kjøp bør også gå til nedbetaling av nødvendig lån. Rådmannen vet i dag ikke den innløsningssum kommunen må betale. Dette vil skje ved forhandlinger hvis rådmannens innstilling følges. Størrelse på salg av tomter er pr. dato usikkert. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å ta opp nødvendig lån opp til kr. 28.100.000,-.
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.09.2012 20:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051