Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12 - sak 46/12 - Krisesenter i Nord-Trøndelag – uttalelse til utredning om nytt krisesenter

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort 
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2010/8519 - /H43
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 27.06.12 74/12
Kommunestyret 26.09.12 46/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.06.2012

Forslag i møte:
Arild Børseth (DNA) fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune vil delta i samarbeidet om felles Krisesenter i Nord Trøndelag.
 2. Levanger kommune mener at vertskommunerollen legges til Innherred Samkommune.
 3. Som representant(er) til representantskapsmøtet velges Jann Karlsen, Randi Sunde Gran. Vararepresentant: Nina Bakken Bye


Avstemning:
Børseths forslag pkt. 1 tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til innstilling pkt. 1.
Børsets forslag nytt pkt. 2 tiltrådt med 7 mot 2 stemmer.
Børsets forslag pkt. 3 enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune vil delta i samarbeidet om felles Krisesenter i Nord Trøndelag.
 2. Levanger kommune mener at vertskommunerollen legges til Innherred Samkommune.
 3. Som representant(er) til representantskapsmøtet velges Jann Karlsen, Randi Sunde Gran. Vararepresentant: Nina Bakken Bye 

    
Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune vil delta i samarbeidet om felles Krisesenter i Nord Trøndelag og slutter seg til konklusjonene i utredningen av mai 2012.
 2. Som representant(er) til representantskapsmøtet velges…………..


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Stortinget vedtok ny Lov om kommunale krisesentertilbud med virkning fra 1. januar 2010. Loven innebærer at kommunene får ansvar for sørge for et krisesentertilbud i til alle som er utsatt for vold i nære relasjoner. Videre innebærer loven at det øremerkede tilskuddet erstattes av rammefinansiering fra 2011.
I Nord-Trøndelag er Verdal kommune vertskommune for krisesenteret i Nord-Trøndelag.

Vedlegg:

 1. Uttalelse fra Krisesenteret i Nord-Trøndelag PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Utredning fase 1
I 2010 satte fylkesstyret i KS ned et utvalg bestående av rådmann Ola Stene, Levanger, kommunalsjef Tone Haugan, Verdal og sosionom Annbjørg Olsen, Steinkjer.

Utredning fase 2 (utredning)
Med utgangspunkt i konklusjonene fra utredningen i fase 1 ønsket KS å få framlagt et dokument som skal gi grunnlag for hvordan kommunene i fylket skal samarbeide om etableringen av et nytt krisesenter.

Konklusjon i Utredningen
Rapporten konkluderer med at det bør opprettes et Interkommunalt selskap med et representantskap og et styre. Det interkommunale selskapet skal selv eie og drive krisesentertilbudet gjennom ett krisesenter for kvinner. Krisesenteret i Trondheim har kapasitet til å ta imot flere menn, og det tas kontakt med krisesenteret i Trondheim for å inngå avtale om døgntilbud for menn. Til å forestå den daglige driften ansettes en daglig leder og medarbeidere i døgnkontinuerlig helårs drift. Det skal samarbeides med frivilligheten om tilbud til beboerne på krisesenteret som går ut over kjernevirksomheten. Hver enkelt kommune må være en aktiv samarbeidspartner for krisesenteret for å finne gode løsninger for de av kommunens innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner. Kommunene må oppnevne en fast kontaktperson for krisesenteret.
Finansiering av krisesenteret skjer ved at alle kommuner betaler en avtalt sum pr innbygger som er lik for alle kommuner.
Krisesenteret bør lokaliseres sentralt på Innherred i aksen Levanger – Verdal – Steinkjer av hensyn til tilgjengelighet til infrastruktur, politi og legetjenester. Dagens lokalisering er gunstig når det gjelder beliggenhet, og det er opparbeidet et verdifullt samarbeid i lokalområdet. Sikkerheten kan også ivaretas på en tilfredsstillende måte. Bygningene er imidlertid ikke tilpasset krav til universell utforming, og det anbefales at etablering i et nytt bygg vurderes framfor en tidkrevende tilpasning/utbygging av eksisterende bygg.

 Fylkesmøtet i KS i Nord-Trøndelag vedtok i sak 12/5 følgende: Kommunene i Nord-Trøndelag etablerer krisesenter som IKS etter "Lov om kommunale selskaper".

Rådmannsutvalget i KS i Nord-Trøndelag behandlet saken i møte den 9. mai (sak 12/15) hvor det ble fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Det sendes umiddelbart ut mail inkl. rapport hvor det a) minnes om Fylkesmøtets vedtak sak 12/5 og b) forespørres om noen vil være vertskommune og kan stille opp med egnet bygg.
 2. Det utarbeides felles saksframlegg innen 30.5 med sikte på kommunestyrebehandling innen 15.9
 3. Det inviteres til representantskapsmøte innen 15.10 med sikte på valg av styre. Det bør tas sikte på ansettelse av daglig leder innen 1.1.2013.
 4. Saken oversendes fylkesstyret for videre behandling.


Styret i KS Nord Trøndelag behandlet utredningen i møte den 30. mai hvor det ble fattet følgende enstemmige vedtak i sak 12/20:

 1. Styret fastholder IKS som organisasjonsmodell for Krisesenter i NT.
 2. Styret anbefaler kommunene å slutte seg til konklusjonene i utredningen datert mai 2012.
 3. Utredningen m/vedlegg sendes kommunene til uttalelse med svarfrist innen 15.09.2012.
 4. Antall representanter i representantskapsmøtet i tråd med mandatfordelingen i KomRev Trøndelag IKS.
 5. Styret presiserer at utredningen er å betrakte som et rammeverk og at det må påregnes justeringer etter det som eierne til enhver tid bestemmer.
 6. Styreleder i KSNT går i dialog med dagens Krisesenter om drift fram til nytt krisesenter er etablert.
 7. Utredningen sendes Fosen Regionråd, Selbu kommune og Tydal kommune til orientering og spørsmål om de ønsker å delta.


Vurdering:
Spørsmålet om et felles krisesenter i Nord Trøndelag er grundig utredet og behandlet både i fylkesmøte, rådmannsutvalg og KS-fylkesstyre.

Det har gjennom hele saksforløpet vært registrert enighet om en felles satsing.
Utredningen viser også at det bl.a. av kostnadsmessige årsaker er nødvendig med et utstrakt samarbeid.
       Til toppen av siden 

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 23.04.2013 10:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051