Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Folkevalgtopplæring fra kl. 12:00
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 26.09.12
Tid: kl. 17:00 - 19:15

Sakliste som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Protokoll som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (11 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 45/12 Referatsaker utredning vedtak video
PS 46/12 Krisesenter i Nord-Trøndelag – uttalelse til utredning om nytt krisesenter utredning vedtak video
PS 47/12 Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest utredning vedtak video
etter pause
PS 48/12 Deltakelse i Trondheim havn IKS utredning vedtak video
PS 49/12 Planstrategi Levanger og Verdal 2012-2015 utredning vedtak video
PS 50/12 Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015, høst 2012 utredning vedtak video
PS 51/12 Revisjon av vedtekter for Kulturskolen i Levanger utredning vedtak video
PS 52/12 Plan for kulturskolen i Levanger 2013-2022 utredning vedtak video
PS 53/12 Forslag til nye vedtekter for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum utredning vedtak video
PS 54/12 Forslag til opprettelse av byggeskikkpris for Levanger utredning vedtak video
PS 55/12 Planprogram - 1719/1/1 - Områderegulering Staup utredning vedtak video
PS 56/12 1719/1/357 og del av 1/17 - Reguleringsplan Sjøbadet borettslag utredning vedtak video
PS 57/12 1719/18/74 - Detaljregulering / reguleringsplan Nossumhyllan felt D1 og D2 utredning vedtak video
PS 58/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 utredning vedtak video
PS 59/12 Plan for selskapskontroll 2012-2015 utredning vedtak video
PS 60/12 Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon vedrørende spesialundervisning utredning vedtak video
FO 12/12 Spørsmål fra Per Anker Johansen (AP) - Økt trafikk på kommunale veger som følge av boligbyggingen i Kjønstadfeltet  tekst behandl. video
FO 13/12 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Konflikt ang oppsetting av gravstøtter  tekst behandl. video
FO 14/12 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Levanger som skatteparadisfri sone  tekst behandl. video
FO 15/12 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Avlastningsveier for sentrum  tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 31 + 4 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem - forfall
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Torbjørn Andre Moe dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem - forfall
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem - forfall
Alf Magnar Reberg sp medlem - forfall
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Per Einar Weiseth v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap varamedlem 1 x Anne-Grethe Hojem
Hans-Fredrik Donjem ap varamedlem 2 x Wenche Westrum Sundal
Ivan Sundal ap varamedlem 3 x Kai Lennert Johansen
Ingrid Brattgjerd sp varamedlem 1 x Alf Magnar Reberg

          

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Øyvind Nybakken enhetsleder kommunalteknikk  
Terje Wist ass. revisjonssjef  
Gunnar L. Myhr leder kontrollutvalget  

    

Geir Tore Persøy (FRP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.00. Asgeir Persøy tiltrådte da møtet.

I sak PS 47/12 «Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest» ble Lars Petter Holan (DNA) enstemmig erklært inhabil av kommunestyret. Rolf Inge Elvbakken (DNA) tiltrådte møtet under behandling av denne saken.

Orienteringer:


Spørsmål/interpellasjoner:

 FO 12/12 Spørsmål fra Per Anker Johansen (AP) - Økt trafikk på kommunale veger som følge av boligbyggingen i Kjønstadfeltet - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

 FO 13/12 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Konflikt ang oppsetting av gravstøtter - video
Ordføreren besvarte interpellasjonen.
Jostein Trøite fremmet deretter følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ for å få løyst konflikten mellom Reidar Kjesbu og Sør Innherad prosti omkring oppsetting av gravstøtter.

Habilitet:
Jann Karlsen ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil.
Hans Heieraas ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil.
Per Anker Johansen ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil. Rolf Inge Elvbakken tiltrådte møtet under videre behandling av interpellasjonen.

Avstemning:
Trøites forslag til vedtak avvist med 31 mot 2 stemmer.

 
 FO 14/12 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Levanger som skatteparadisfri sone - video
Ordføreren besvarte interpellasjonen.
Hanne Ihler Toldnes fremmet deretter følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune tar av økonomiske og etiske grunner avstand fra selskaper som dirkete eller indirekte unndrar seg beskatning ved etablering av skatteparadis, og skal derfor ikke inngå avtaler med slike selskaper.
Toldnes sitt forslag til vedtak ble avvist av ordføreren.

 FO 15/12 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - avlastningsveier for sentrum - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.
       Til toppen av siden

 


 

PS 45/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012  - video

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
       Til toppen av siden

 

 

PS 46/12 Krisesenter i Nord-Trøndelag – uttalelse til utredning om nytt krisesenter

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune vil delta i samarbeidet om felles Krisesenter i Nord Trøndelag.
 2. Levanger kommune mener at vertskommunerollen legges til Innherred Samkommune.
 3. Som representant(er) til representantskapsmøtet velges Jann Karlsen, Randi Sunde Gran. Vararepresentant: Nina Bakken Bye
         Til toppen av siden


 

 

PS 47/12 Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012 - video - etter pause

Habilitet:
I sak PS 47/12 «Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest» ble Lars Petter Holan (DNA) enstemmig erklært inhabil av kommunestyret. Rolf Inge Elvbakken (DNA) tiltrådte møtet under behandling av denne saken.

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av V, H, SV og FRP følgende forslag til vedtak:   
1. Investeringsbudsjettet for 2012 justeres slik at det settes av inntil kr. 11.000.000 på prosjekt Holåsen Vest for:
a): Kjøp av:   - Deler av gnr. 34 bnr 13
    - Deler av gnr. 34 bnr 1
   - Parsell av gnr. 35 bnr 1
Investeringene finansieres ved låneopptak.
Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptaket og godkjenne lånebetingelsene

b): Regulering av områdene nevnt i punkt 1a, samt andre kommunalt eide områder i Holåsen Vest. Reguleringsplan Ekornvegen vedtatt av kommunestyret 22.06.1988 kan legges inn i planarbeidet hvis hensiktsmessig.

2. Reguleringen skal ivareta følgende hensyn:
a)Mest mulig av friområdet på toppen av Holåsen skal bevares.
b)Boliger reguleres inn gjennom en videreføring av Mønsterhaugveien og Hareveien. Boliger kan også legges inn mellom Rådyrveien og Mønsterhaugveien.

3. Planprosessen skal utrede mulighetene for en ny tilførselsvei til Holåsen Vest fra E6 / Hotran. Det må også sikres tilførselsvei fra Holåsen øst.

4. Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra kommuneadministrasjon  og beboere i Holåsen til å vurdere hvor stort friområdet i Holåsen bør være. I denne gruppen bør også et medlem fra kommunens trafikksikkerhetsutvalg delta.

Avstemning:
Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og Buchholdts forslag til vedtak, ble Buchholdts forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Investeringsbudsjettet for 2012 justeres slik at det settes av inntil kr. 11.000.000 på prosjekt Holåsen Vest for:
a): Kjøp av:   - Deler av gnr. 34 bnr 13
    - Deler av gnr. 34 bnr 1
   - Parsell av gnr. 35 bnr 1
Investeringene finansieres ved låneopptak.
Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptaket og godkjenne lånebetingelsene

b): Regulering av områdene nevnt i punkt 1a, samt andre kommunalt eide områder i Holåsen Vest. Reguleringsplan Ekornvegen vedtatt av kommunestyret 22.06.1988 kan legges inn i planarbeidet hvis hensiktsmessig.

2. Reguleringen skal ivareta følgende hensyn:
a)Mest mulig av friområdet på toppen av Holåsen skal bevares.
b)Boliger reguleres inn gjennom en videreføring av Mønsterhaugveien og Hareveien. Boliger kan også legges inn mellom Rådyrveien og Mønsterhaugveien.

3. Planprosessen skal utrede mulighetene for en ny tilførselsvei til Holåsen Vest fra E6 / Hotran. Det må også sikres tilførselsvei fra Holåsen øst.

4. Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra kommuneadministrasjon  og beboere i Holåsen til å vurdere hvor stort friområdet i Holåsen bør være. I denne gruppen bør også et medlem fra kommunens trafikksikkerhetsutvalg delta. 
       Til toppen av siden

 

 

PS 48/12 Deltakelse i Trondheim havn IKS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommunes deltakelse i Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKS opphører med virkning fra 31. desember 2012
 2. Levanger kommune inngår i det interkommunale havnesamarbeid "Trondheim Havn IKS" med gyldighet fra 01.01.2013 og godkjenner fremlagte forslag til eieravtale datert 4. mai 2012 og Selskapsavtale datert 4. mai 2012.
 3. Den myndighet Levanger kommune har etter lov om havner og farvann av 17.04.2009 delegeres til Trondheim Havn IKS jf. samme lovs § 10. 
 4. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle verdien på Levanger havn. Verdien av eiendommen på Levanger havn vil danne grunnlaget for kommunens kapitalinnskudd i Trondheim Havn IKS.
 5. Kapitalinnskuddet fra Levanger kommune ønskes fortrinnsvis benyttet av Trondheim Havn IKS til investeringer på havn/containerhavn på Fiborgtangen – Norske Skog og andre havnerelaterte tiltak til nytte for næringslivet i regionen.
         Til toppen av siden


 

 

PS 49/12 Planstrategi Levanger og Verdal 2012-2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas “Planstrategi datert 7. juni 2012” med følgende endringer:

Pkt. 2. Strategiske valg for samfunnsutviklingen:
Tillegg fremkommet i samkommunestyrets behandling av høringsvedtak i møte 14. juni utgår, fordi de nevnte forhold allerede er dekket i Kommuneplanens samfunnsdel.
Nytt punkt tas inn: “Samarbeid skal gi regionen større slagkraft”.

Pkt. 3.2 Kommunalt planbehov:
Kommunedelplan areal: Plan for samferdsel (kommunale veger, parkering, gang og sykkeltrafikk mv) tas inn. Ørin Nord utgår.

Pkt. 3.3 Interkommunalt planbehov:
Formulering vedr. Færen reinbeitedistrikt endres til: Konsekvensutredning Færen reinbeitedistrikt – helhetlig KU for alle berørte kommuner. ISK har hovedansvaret for planarbeidet.

Pkt. 3.4 Regionalt planbehov:
Enhetlig organisering av Trondheim havn/Indre-Trondheimsfjord havn utgår.

Pkt. 4 Kommunene Levanger og Verdal:
Pga feil erstattes figur 1 Organisering av Levanger kommune med nytt oppdatert organisasjonskart.

Pkt. 6 Målbilde for år 2030:
Flg. formulering tas inn i målbildet, etter setningen “Lokal ungdom har høy bevissthet om nåværende og framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse”: “Barn og unge sine oppvekstvilkår stimulerer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Samarbeidet med de videregående skolene har styrket rekrutteringen til videregående opplæring både for unge og voksne, samt bidratt til at flere gjennomfører videregående opplæring.”
Formuleringen “Et bredt kulturliv bidrar til at kommunene oppfattes som urbane og attraktive for unge og kompetente folk, og noen av disse har utviklet kompetansemiljøer innenfor velferdsteknologi” endres til “Et bredt kulturliv, gode lokalsamfunn og velutvikla sentrum bidrar til økt bosetting og at kommunene oppfattes som urbane og attraktive for unge og kompetente folk. Noen av disse har utviklet kompetansemiljøer innenfor velferdsteknologi.”
       Til toppen av siden

 

 

PS 50/12 Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015, høst 2012

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas med følgende tillegg i planen:
Levanger Jeger og Fiskerlag – kombinert Jegertrap og Sportingbane (Leirduebane, ordinært anlegg) – Torsbustaden Jaktskyteanlegg
       Til toppen av siden

 

 

PS 51/12 Revisjon av vedtekter for Kulturskolen i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedtekter for Kulturskolen i Levanger vedtas med følgende endring/tillegg:
§1  STYRING
1.2. Siste setning endres til:
Kulturskolens rektor er også samarbeidsutvalgets sekretær.
 
§ 3 STYRE fjernes i overskrift. Denne vil altså lyde: RÅD OG UTVALG

3.1 SAMARBEIDSUTVALG
Tillegg som 2. periode:
Ved avslutning av skoleåret utarbeider SU en aktivitetsrapport som legges fram for DK til orientering.
3.2 Overskriften skal lyde PERSONALRÅD, og parentesen fjernes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 52/12 Plan for kulturskolen i Levanger 2013-2022

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Planen vedtas med følgende tillegg:
Planen:
Tillegg til punkt 4.9
Kulturskolen har i en årrekke samarbeidet med musikkavdelingen ved HiNT i forhold til praksis og veiledning av studenter.
Dette samarbeidet vil fortsette med tanke på kompetanseheving, både for kulturskoleansatte gjennom de utdanningstilbud HiNT gir og i forhold til felles kurs/prosjekter inn mot grunnskoler og barnehager.
 
Tillegg til punkt 6.4 (setning 2)
Her er HiNT en aktuell samarbeidspartner.
 
Tillegg til punkt 6.7
HiNT har utdanningstilbud innen dette fagområdet og bør være en viktig samarbeidspartner både i forhold til praksisplasser og opplæring/videreutdanning.

Nødvendige bevilgninger vurderes ved behandling av økonomiplanen
       Til toppen av siden

 

 

PS 53/12 Forslag til nye vedtekter for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til endring av vedtekter for fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum vedtas med iverksetting fra 2013.
       Til toppen av siden

 

 

PS 54/12 Forslag til opprettelse av byggeskikkpris for Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Statutter for byggeskikkpris i Levanger kommune vedtas.
 2. Byggeskikkprisen finansieres med midler fra ”fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum”. Hvert år settes det av kr. 10.000,- fra ”fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum” til finansiering av prisen.
         Til toppen av siden


 

 

PS 55/12 Planprogram - 1719/1/1 - Områderegulering Staup

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012 - video

Forslag i møte:
Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag:
Som plan- og utviklingskomiteens forslag med følgende endring:
Områder benevnt som «Mulig tomt for barneskole» og område benevnt som «skolehage» i Planprogrammet skal bevares som LNF område som i dag.
Begrunnelse:
Planprogrammet legger opp til at det omreguleres store landbruksarealer (LNF områder) til andre formål. I dag er det sterke nasjonale, fylkeskommunale føringer knyttet til bevaring av landbruksareal. Det blir derfor feil å omregulere disse områdene til offentlige formål.
Ser vi på skoleformål er ikke Levanger kommune i en situasjon der det er nødvendig å ta i bruk dyrket mark til skoleformål på Nesset. Legger vi en skole i dette området, nært en svært trafikkert vei (Staupslia) og en mulig butikk i umiddelbar nærhet vil dette ha uheldige virkninger i framtida. Det naturlige vil kanskje være å satse på en framtidig utvikling av skolen rundt idrettsanlegget på Nesset. Vi viser ellers til kommunestyrevedtak 23.1.2008 der det ble vedtatt å beholde foreslåtte LNF områder.
Når det gjelder område for kolonihage har vi ikke tatt dette med i forslaget, men forutsetter at dette blir en kolonihage uten bebyggelse og til bruk for allmennheten.

Avstemning:
Ved alternativ avstemning mellom plan- og utviklingskomiteens innstilling og Toldnes forslag til vedtak, ble plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 32 mot 3 stemmer som ble avgitt for Toldnes sitt forslag.

VEDTAK:
Det gjøres følgende justering av planprogrammet:
• Punkt 5.3: Under temaet Risiko- og sårbarhetsanalyse tas aktuelle tema ut.

Forslag til planprogram for områderegulering av Staup, datert 13.06.2012, med overnevnte justering, fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.
       Til toppen av siden

 

 

PS 56/12 1719/1/357 og del av 1/17 - Reguleringsplan Sjøbadet borettslag

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte forslag til endring av reguleringsplan for Sjøbadet borettslag vedtas iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12.
       Til toppen av siden

 

 

PS 57/12 1719/18/74 - Detaljregulering / reguleringsplan Nossumhyllan felt D1 og D2

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012 - video

Forslag i møte:
Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Bygningene skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.
Alternativt at boligene utstyres med skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Toldnes tilleggsforslag avvist med 33 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Vedlagte forslag til detaljregulering for Nossumhyllan felt D1 og D2, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
       Til toppen av siden

 

 

PS 58/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012 - video

Forslag i møte:
Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Som innstillingen med følgende endring:
Prioriteringen endres slik at punkt 5 barnevern flyttes opp til punkt 2 og resten flyttes nedover.

Avstemning:
Ved alternativ votering mellom kontrollutvalgets innstilling og Karlsens forslag til vedtak, ble Karlsens forslag til vedtak vedtatt med 29 mot 6 stemmer.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret slutter seg til den fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015.
 2. Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015:
  1) Fastlegeordningen
  2) Barnevern
  3) Intern kontroll
  4) Samhandlingsreformen
  5) Saksbehandling etter forvaltningslova, med eiendomsskatterevisjonen i Levanger som konkret tema.
 3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.
         Til toppen av siden


 

 

PS 59/12 Plan for selskapskontroll 2012-2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2015, med følgende prioriering:
  Prioritering Selskap  Gjennomføring
  1 Leva-Fro AS 
  2 Innherred Interkommunale Legevakt IKS 
  3 Levanger Fritidspark AS 
 2. Det delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden
         Til toppen av siden

 

 

PS 60/12 Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon vedrørende spesialundervisning

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.09.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger.
         Til toppen av siden
Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051