Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene Kommunestyret 25.09.13

Meninger (4):

20.08.13 - PS 32/13 - Utsatt sak - framtidig kinodrift i Levanger - som PDF

Levangers politikere skal behandle den tidligere utsatte «kinosaken». Rådmannen gir politikerne 2 valg.

  • Er det ønskelig å etablere en ny kino på Moan tas det kontakt med Berg eiendom.
  • Er det ikke et slikt ønske avsluttes saken og Festiviteten består som kino slik som i dag og eventuelt utbygging/ombygging blir en ordinær prioriteringssak som avklares i framtidige økonomiplaner og budsjett.


Våre folkevalgte skal ta en historisk beslutning som vil få store konsekvenser for utviklingen av Levanger sentrum. Dette er en viktig symbolsak som vil fortelle oss innbyggere hvilke visjoner og ambisjoner politikerne våre har for utviklingen av sentrum. Det handler om de folkevalgtes kunnskap og innsikt i hvilke forpliktelser det innebærer å forvalte en historisk skatt som Trehusbyen Levanger. Dette inkluderer også politisk evne til å tenke helhetlig, langsiktig og strategisk.

Levanger har hatt kino siden 1910 så dersom politikerne velger å flytte et tradisjonsrikt kulturtilbud som kinoen ut fra sentrum, sender de samtidig et negativt signal til næringsliv og enkeltpersoner som investerer i sentrumsutvikling.

Vi leser at nye momenter i Kulturhusdiskusjonen blir lansert med en kulturscene på Levanger ungdomsskole Røstad. Denne skal erstatte et framtidig Kulturhus i sentrum. Det satses da ikke videre på Festiviteten i «Kulturkvartalet».

Dette er et oppsiktsvekkende forslag :

  • Å flytte kinoen til Moan
  • Kulturhus erstattes med en kulturscene på Røstad.


Nå ribbes sentrum for både kulturtilbudet Kinoen og Kulturhus.

Levanger kommune mangler en kulturpolitisk visjon. Vi må få en helhetlig tenking innen »Byutvikling» , og derved å følge opp både Cittaslowkonseptet og 2020 prosjektet. Her deltok innbyggerne gjennom byutviklingsseminar og idedugnader og ønsket at kulturaktiviteter skal ligge i sentrum for å utvikle trivsel, bolyst, identitet og engasjement gjennom gode opplevelser.

Snart ferdigstilles Stadion slik at det blir et vrimleområde for både barn, unge og voksne både sommer og vinter. Vi har Kulturskolen, Levanger Museum, Skolemuseet og Kunstgalleri i Middelsskolebygget, Frivillighetssentralen, Musikkens Hus og Kino i Festiviteten i «Kulturkvartalet».

Vi mangler nå kulturhusdel som kan ta imot Riksteatret og andre kulturutøvere som turnerer rundt i landet og samtidig er et aktivtetsområde for alle aldersgrupper. En fysisk samlokalisering vil utvikle og forsterke kulturtilbudet i kommunen, her får vi synergieffektene av sambruk. Kulturhusdelen må selvsagt utvikles etter hvert som økonomien tillater det.

Riksantikvar Jørn Holme uttalte under byvandring at Levanger sentrum må utvikles til et levende bymiljø med uvurderlige nasjonale kulturminneverdier, med bolig, handel og annen næringsvirksomhet og kulturaktiviteter som kinoen. Byen bør bli et opplevelsessentrum og da må kulturaktivitetene skje sammen med cafe og restaurantene.

By- og regionalplanlegger Karl Heinz Cegla i Nord-Trøndelag fylkeskommune vurderte kinosaken ut fra byutviklingsperspektiv og ville komme med innsigelser om kinoen flyttes.

Forsker ved Norsk senter for bygdeforskning Oddveig Storstad uttalte at Levanger er for dårlig på å utnytte de kulturelle fortrinn byen har.

Ungdommer som er framtidens brukere var ivrige i kinodebatten i 2012, ønsket kinoen i sentrum. De poengterte at det da kunne kombineres bedre med ferge, tog og buss.

Levanger Handelsstand, som representer 50 forskjellige aktører, Ytterøyutvalget, Levanger vel og Bymuseet Levanger ønsker Kinoen i sentrum.

Levanger Arbeiderparti har en Byutviklingsgruppe som presenterer seks satsningsområder hvor det ene er «Et variert og aktivt kulturliv». Hvordan er den helhetlige tenkingen hvis en flytter Kinoen til Moan og «delvis kulturhus» til Levanger ungdomsskole Røstad ?

Og sist men ikke minst: Hva skal Festiviteten brukes til i framtiden ?

Avslutningsvis må det nevnes at Olavsrosa som kommunen mottok i sommer forplikter.

Norsk kulturarv, som har som formål å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk, forlanger at innehaverne har en sterk profil i formidlingen av Norsk kulturarv under mottoet «Olavsrosa – våre beste opplevelser» Det stilles strenge krav til innehaverne og det foretas en årlig vurdering og rapportering om oppfølgingen av våre kulturhistoriske verdier. Vi ber ordføreren og kommunens politikere om ikke å fjerne noen av forutsetningene for denne spesielle tildelingen.


Levanger, den 20. august 2013

Med vennlig hilsen
Kjellrun Støp - Turid Inderberg

-----------------

Til toppen av siden15.09.13 - PS 39/13 - Levanger ungdomsskole - Opsjon kulturscene

Leste i Levanger-Avisa at kommunen vurderer å innvilge penger til kulturscene ved Levanger ungdomsskole og ønsker å komme med våre synspunkter.

Bygging av ny skole på Røstad har en høy kostnadsramme, og rådmannen foreslår en utvidelse av denne rammen med 9 mill. fra skolebudsjettet til en kulturscene. Dette betyr at sårt tiltrengt vedlikehold av de andre skolene i kommunen må vike.

Et godt eksempel her er gymsalen vår i Åsen som ble bygd for over 30 år siden, og verken sal eller garderober er vedlikeholdt siden da. Den holder heller ikke mål i forhold til størrelse, og setter klare begrensninger daglig i forhold til undervisning og aktiviteter på kveldstid ved utleie til bl.a. idrettslaget. Vi vet at fysisk aktivitet og helse er et satsningsområde på nasjonalt plan, og da er det ganske provoserende dersom vår kommune velger å omdisponere penger fra skole til kultur.
Vi er enige i at kultur er viktig, men mener at disse pengene bør prioriteres til vedlikehold av eksisterende skolebygg, som definitivt trenger det.

Ordet forskjellsbehandling må være lov å bruke, når en ungdomsskoleelev på Levanger sentrum skal ha bedre utviklingsmuligheter i estetiske fag som følge av en kulturscene, mens en elev i Åsen har klare begrensinger i forhold til kroppsøving pga. nedslitt og liten gymsal.

Hva er viktigst?

Kulturtilbud for noen, eller tilfredsstillende skolelokaler for alle?

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Åsen Skole.
Ved leder Jørgen Alstad.

-----------------

Til toppen av siden15.09.13 - PS 39/13 - Levanger ungdomsskole - Opsjon kulturscene

Dette handler om «den røde tråden» som er den utøvende og praktiserende politikk fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti (posisjonspartiene):
Der bygdesamfunnene hele tiden blir fratatt og ikke får beholde offentlige tjenestetilbud der vi bor.

Vi kjenner historien de senere år, der mange barneskoler er lagt ned/skal legges ned. I tillegg har Åsen blitt fratatt barnekontrolltilbudet der vi bor, med en årlig besparelse på kr 300 000,00. Vi vet også at lovpålagt idrettstilbud, med likhet i idrettstilbud på Åsen B&U ikke prioriteres av kommunen.
Alt med forklaring i kommunens dårlige økonomi.

Da blir det underlig når det i denne saken skal investeres i kulturscene på Røstad, en investering som kommunen ikke er pålagt å gjøre.
I tillegg har Levanger kulturscener på Frol B&U og på Festiviteten når kinodrift kan opphøre. Da er det urettferdig overfor oss i bygdesamfunnene å bygge en tredje ikke lovpålagt kulturscene på Røstad.

Vi kjenner til at områdeplan/sentrumsplan på Åsen ikke er endelig p.t., men det var heller ikke ferdige planer når vedtak om ungdomsskole på Røstad ble gjort. Det samme var tilfelle når vedtak om demensavdeling på Staup ble gjort. Derfor er det fullt ut mulig å videreføre denne praksis for idrettshall på Åsen.
Undertegnede er svært uenig i prioritering og pengebruk i denne saken og ber derfor Driftskomiteen avvise rådmannens forslag til innstilling. Ikke lovpålagte oppgaver må Levanger kommune av økonomiske grunner avstå fra.

Undertegnede støtter også innspill av 12.09.13 fra Åsen Bygdeforum.

Vebjørn Haugom

-----------------

Til toppen av siden13.09.13 - PS 39/13 - Levanger ungdomsskole - Opsjon kulturscene

Innspill fra Åsen Bygdeforum (ÅBF).
Vedtak i styremøte 12.09.2013.

Forslag til vedtak i dette saksframlegget er en forskuttering av budsjettet for 2014. Det mener ÅBF er feil saksbehandling:

  • Kulturscene er ikke er en del av vedtaket om bygging av ny Levanger ungdomsskole.
  • Dette forslag hører inn under kultur og ikke budsjett for nye skolebygg.
  • Nye investeringer på kommunens skoler må sees under ett, og kommunens økonomiplan/budsjett skal også legges ut på høring.


Rådmannen sier i sitt saksframlegg: «Hvis det ikke blir vedtatt å bygge en kulturscene, vil dette medføre en vesentlig omarbeidelse av prosjektet». Dersom dette forslag ikke vedtas, måtte Rådmannen være klar over den risikoen han tok ved og legge scene inn i prosjektet. Ved økte kostnader har andre skoleutbygginger «knadd» prosjektene slik at de holdt seg til budsjettene. Det forventes også ved byggingen av Levanger ungdomsskole.

ÅBF minner om at en merutgift på 9 mill. også kan brukes ved Åsen barne- og ungdomsskole. Der trengs det idrettshall, slik at det også i Åsen er mulig og samle hele skolen til treningsmuligheter for trim og idrett, og større arrangementer.

ÅBF vil synligjøre dette behovet gjennom områdeplanen som er under utarbeidelse, som per dato ligger på vent, og kommunens økonomiplan.

Åsen 12.09.2013
Åsen Bygdeforum
v/leder Guri Skjesol

Til toppen av siden 

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 19.09.2013 14:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051