Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.09.13 - sak 38/13 - Søknad om utviklingsmidler - Fiborgtangen Næringspark

Grete Ludvigsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivref. 2013/5618 - /233
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.09.13 68/13
Kommunestyret 25.09.13 38/13

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.09.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune innvilger Fiborgtangen Vekst støtte på inntil kr 720.000 til utvikling av Fiborgtangen Næringspark i tråd med søknad av 20. august 2013.

Tilskuddet finansieres med bruk av disposisjonsfond. 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune innvilger Fiborgtangen Vekst støtte på inntil kr 720.000 til utvikling av Fiborgtangen Næringspark i tråd med søknad av 20. august 2013.

Tilskuddet finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 

 1. Presentasjon av Fiborgtangen Vekst PDF
 2. Søknad fra Fiborgtangen Vekst PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Bakgrunn
Fiborgtangen Vekst AS er resultatet av et forprosjekt i 2012 initiert av Levanger kommune, Norske Skog Skogn (NSS) og SIVA. Selskapet ble finansiert av NTFK, SIVA og NSS.

Fiborgtangen Vekst AS har som hovedaktivitet drift av Fiborgtangen Inkubator, i perioden 2013-2016. Inkubatoren har som formål å identifisere muligheter og etablere ny virksomhet på Fiborgtangen, for å dele kostnadsbasen for Norske Skog Skogn på flere aktører.

Inkubatoren har valgt å prioritere 5 hovedaktiviteter:

 1. Utvikling av havn og logistikk
 2. Utvikling av vedlikeholdsavdelingen
 3. Eiendomsutvikling
 4. Utvikling av Fiborgtangen Sør
 5. Inkubasjon av nye ideer, spin-offs og sametableringer med andre aktører


Bakgrunnen for tiltaket det søkes om tilskudd til er aktivitet 3 og 5, eiendomsutvikling og inkubasjon. Målsetting med tiltaket er å etablere en næringspark i administrasjonsbygget til Norske Skog. Målgrupper for tiltaket vil være:

 1. Næringsliv innen tjenesteyting, import/salg, B2B sag, IT osv
 2. Industribedrifter, verksted, service, konstruksjon


Tiltaket går i praksis ut på å flytte kontrollpunktet inn til næringsparken. Dagens kontrollpunkt kan virke som et stengsel for andre bedrifter som ellers kan finne etablering på Skogn attraktivt. En flytting av kontrollpunktet vil medføre følgende arbeider:

 • Profilering av Fiborgtangen Næringspark, fra E6 – fylkesvei – inn på privat vei – ved inngang – inn i bygget
 • Åpning av eksisterendekjøreport og passeringspunkt ved inngangen til området.
 • Etablering av nytt passeringspunkt ved høyre hjørne av administrasjonsbygget, med ny kjøreport og nytt passeringspunkt for personell
 • Diverse tekniske og anleggsmessige arbeider med nytt gjerde, nye kontrollkamera og innvendig sikring av passasjer mellom næringsparken, fabrikken og havneområdet.


Potensial som frigis ved gjennomføring av tiltaket:

 • Ca 100 fleksible kontorarbeidsplasser står klare til utleie (1. trinn)
 • Ca 1000kvm høylager/verksted kan frigjøres, i samarbeid med NSS og med frittstående aktører i bygget.
 • Større kundegrunnlag på kantine
 • Lettere for eksternt næringsliv å samhandle med verkstedene på NSS og med frittstående aktøærer i bygget
 • Sterkere engasjement fra SIVA i næringsparken
 • Synliggjøring av muligheter for salg av bygget til SIVA Eiendom


Framtidig utvikling av Fiborgtangen Næringspark

SIVA er trukket inn i planleggingen av tiltakene, og har gitt følgende tilbakemelding:

«SIVA er involvert i det utviklingsarbeidet som skjer på Fiborgtangen gjennom sitt eierskap i industriinkubatoren, og eiendomssiden i SIVA har fulgt dette arbeidet tett.

Så langt har SIVA Eiendom signalisert at det vil være aktuelt å vurdere konkrete eiendomsinvesteringer etter hvert som det oppstår behov for nyetableringer/behov for kapital og eiendomskompetanse. I den forbindelse er SIVA Eiendom allerede i gang med bygging av nytt anlegg for Retura –IR AS, dette anser vi som et første skritt på veien til å åpne opp Fiborgtangen for ny virksomhet.

Det ble tidlig i prosessen aktualisert behov for å skille ut eiendom fra Norske Skog for å slippe til annen virksomhet i eksisterende bygningsmasse, og etablere en profesjonell eiendomsforvaltning. I første omgang gjelder dette administrasjonsbygget, hvor det er betydelig ledig kapasitet. Bygget fremstår med god standard og kan tilby fasiliteter som felles møterom, auditorium og kantine. Bygget vil, slik vi ser det, kunne være et betydelig aktivum for å trekke til seg nyetableringer, og vil kunne fremstå som navet i en fremtidig næringspark.

En slik revitalisering av bygget vil kreve at det fysisk skilles ut fra selve papirfabrikkens område ved at gjerde og adgangskontroll flyttes, og at en for profilering som synliggjør at dette er et sammensatt næringsmiljø, og ikke kun Norske Skog.

Ved å «flytte» bygget ut av papirfabrikken vil det kunne fremstå som attraktivt for ny virksomhet, og på sikt vil dette sannsynligvis medføre behov for å få inn en profesjonell eiendomsaktør til å forvalte og utvikle bygget og næringsparken videre. SIVA Eiendom vil kunne være en samarbeidspartner i dette utviklingsarbeidet med tanke på å bidra til å finne modeller for organisering av eiendom på Fiborgtangen som legger til rette for næringsutvikling.»

Trekke på erfaringer fra Verdal Industripark

Under planlegging av tiltaket har åpningen av VIP-senteret og industriarealet i Verdal Industripark vært et eksempel for hvorfor og hvordan et slikt tiltak bør gjennomføres. Da gjerdet og vakta på Øring ble flyttet i 2003 åpnet dette for en rekke nyetableringer på området, og VIP-senteret utgjør i dag et lokalt nav for næringslivet og er tilholdssted for ca 50 SMB bedrifter.

I Verdal Industripark er det i dag totalt ca 2700 ansatte, og det omsettes for ca 6,5 milliarder gjennom bedrifter i Industriparken i 2013. Målet er at tilsvarende tiltak på Fiborgtangen på sikt skal foranledige en tilsvarende utvikling her.

Finansiering
Det er utarbeidet en plan for tiltaket i samarbeid med Norske Skog Skogn, som stiller seg positive til forslaget. Budsjettpris for de nødvendige arbeider er innhentet, og basert på dette foreslås følgende finansieringsplan:

 

Beløp

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

720 000

Levanger kommune

720 000

Sum finansiering

1 440 000

Budsjetterte kostnader

1 440 000

Reserve

40 000

 


Framdriftsplan

 • Fiborgtangen Vekst AS – vedtak om igangsetting - 1 oktober 2013
 • Byggestart - 15. oktober
 • Prøvedrift - 15. desember
 • Offisiell åpning av Fiborgtangen Næringspark - medio januar 2014


Vurdering:

Søknaden fra Fiborgtangen Vekst, samt presentasjonen som ble gjort i Formannskapet 21. august viser til et betydelig potensiale for utvikling på Fiborgtangen.

Et tilskudd for tilrettelegging som omsøkt kan ikke anses som en investering da den ikke vil ha en direkte avkastning, men derimot en indirekte årsak til utviklingen av området.

Nord-Trøndelag fylke har gitt foreløpige positive signaler for søknaden.

Norske Skog Skogn har de siste 4-5 årene vært betydelig mer åpen for øvrig næringsliv og for Levanger kommune enn tidligere. Bedriften har vist at det settes tæring etter næring og at det jobbes kontinuerlig for å skape lønnsomhet i bedriften. Dette også med samtidig å åpne opp for andre bedrifter og for å utnytte fasilitetene som finnes på området.

En slik tilrettelegging fra Levanger kommune vil være en naturlig konsekvens derav og en viktig næringsrettet tilrettelegging. Tilretteleggingen vil også være i tråd med fokusområde vedtatt i kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning.

Kommunen kan ikke bruke investeringsmidler som tilskudd. Rådmannen foreslår derfor at tilskudd bevilges av disposisjonsfondet. Saken må derfor til kommunestyret.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 25.09.2013 20:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051