Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.09.13 - sak 36/13 - Søknad om kommunalt tilskudd til utbygging av bredbåndsnett i Skogn Øst

Roar Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Roar Eriksen
Arkivref. 2013/4256 - /223
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.08.13 53/13
Kommunestyret 25.09.13 36/13

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.08.2013

Habilitet:

Robert Svarva ba om formannskapets vurdering av sin habilitet i denne saken. Hans Heieraas ba om formannskapets vurdering av sin habilitet i denne saken.

Svarva og Heieraas fratrådte møtet.

Anne-Grethe Hojem ble valgt som settevaraordfører.

Svarva og Heieraas ble av et enstemmig formannskap erklært habil i behandling av denne saken. Begge tiltrådte da møtet.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Bygdefibergruppa i Skogn Øst støttes med kr. 580 000,-.kr 250.000 belastes avsatte midler til bredbåndsutbygging i budsjettet for 2013. I tillegg disponeres 330 000,- av disposisjonsfond til formålet. 

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

Bygdefibergruppa i Skogn Øst støttes med kr. 580 000,-.kr 250.000 belastes avsatte midler til bredbåndsutbygging i budsjettet for 2013. I tillegg disponeres 330 000,- av disposisjonsfond til formålet.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

  1. Søknad om kommunalt tilskudd til utbygging av bredbåndsnett i Skogn Øst PDF
  2. Vedlegg PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Bygdefibergruppa i Skogn Øst v/Einar Rønningen har søkt Levanger kommune om tilskudd til utbygging av bredbånd i størrelsesorden kr. 1 500 000,-. Som det fremgår av søknaden er gruppa opprettet for å sikre eksisterende arbeidsplasser, gi mulighet for etablering av nye lønnsomme næringsaktiviteter, samt gi innbyggerne i bygda samme mulighet for bruk av internett og E-tjenester som de som bor i sentrumsområder i Levanger kommune.

Bygda består av 400 husstander inklusive 20 gårdsbruk. Som det framgår av kostnadsoverslaget har 320 meldt sin interesse.

Totalsummen på utbygging av hele området er kr. 15 265 294,-, i underkant av kr. 50 000,- pr. abonnent. Dette er i samme størrelsesorden med hensyn til kostnader som tidligere anlegg det er gitt tilskudd til, jfr. Munkeby og Okkenhaug.

NTE markeds andel til utbygginga er i størrelse kr. 23 500,- pr. abonnent, totalt vel 7,5 mill. kroner. I tillegg har fylkeskommunen innvilget et tilskudd på kr. 2,9 mill.

Vurdering:

Til utbygging av bygdefiber i Munkeby, Borgsås og Okkenhaug ble det gitt et tilskudd fra Levanger kommune på kr. 250 000,- til hver av disse. Alle prosjektene hadde nesten identiske antall abonnenter på ca. 140 stk. Bidraget ble ca. kr. 1 800,- pr abonnent/husstand.

Ved å bruke samme fordelingsnøkkel og samme støtte pr. abonnent/husstand til Bygdefibergruppa i Skogn Øst vil det gi en total støtte til prosjektet tilnærmet kr. 580 000,-, (320 husstander).

I formannskapsmøte 08.02.12 – sak 11/12 ble det bevilget kr. 500 000,- til bygdefiberutbygging. 250 000,- av disse ble bevilget til utbygging i Okkenhaug krets.

Restbeløpet på kr. 250 000,- foreslås overføres bygdefibergruppa Skogn øst.

Rådmannen er av den oppfatning at anleggene bør likebehandles, og at den totale støtten til Skogn Øst blir på kr. 580 000,-, jfr. tidligere beregninger i framlegget.

Det tilrås at differensen på kr. 330 000,- belastes disposisjonsfondet. Saken må i så fall sluttbehandles av kommunestyret.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 25.09.2013 20:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051