Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.09.13 - sak 35/13 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanne Ihler Toldnes

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2013/5683
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.09.13 62/13
Kommunestyret 25.09.13 35/13

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.09.2013 

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Suppleringsvalg utsettes til kommunestyrets behandling av saken.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Heieraas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Hanne Ihler Toldnes innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til og med 31. desember 2013. Inntil kommunestyret har foretatt suppleringsvalg rykker vararepresentanter opp.

Gunnar M. Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

Suppleringsvalg utsettes til kommunestyrets behandling av saken. 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:

Hanne Ihler Toldnes innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til og med 31. desember 2013. Inntil kommunestyret har foretatt suppleringsvalg rykker vararepresentanter opp.

Gunnar M. Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

Rådmannens forslag til innstilling:

Som nytt medlem til driftskomiteen for permisjonsperioden velges: ___________

Som nytt medlem til samkommunestyret for permisjonsperioden velges: ___________

Som nytt medlem til arbeidsmiljøutvalget for permisjonsperioden velges: ________

Som nytt medlem til trafikksikkerhetsutvalget for permisjonsperioden velges: ________

Som nytt medlem til havnerådet for permisjonsperioden velges: ________

Som ny representant fra kommunestyret til KS fylkesmøtet for permisjonsperioden velges: _________

Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget ved Frol OS ungdomsskolen for permisjonsperioden velges: __________

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad fra Hanne Ihler Toldnes, datert 22.8.13


Saksopplysninger:

Hanne Ihler Toldnes søker i brev datert 22. august 2013 om permisjon fra sine politiske verv fram til og med 31.12.2013. Dette grunnet helsemessige årsaker.

Toldnes har følgende verv:


Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon.:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg:
§ 16, 2. ledd: "Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. "

§ 16, 3. ledd: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn."

§ 16, 4. ledd: "Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder".

§ 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget."

§ 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum."

Myndighet til å foreta suppleringsvalg til utvalg, råd og nemnder er delegert fra kommunestyret til formannskapet, når det gjelder representanter fra de partier som er representert i formannskapet, jfr. Levanger kommunes delegasjonsreglementdelegasjon til formannskapet. SV sitter ikke i formannskapet. Suppleringsvalgene må derfor til kommunestyret i dette tilfellet.

Vurdering:

Etter rådmannens skjønn fyller Hanne Ihler Toldnes vilkårene for å få innvilget permisjon fra politiske verv, og rådmannen vil derfor tilrå at søknaden om permisjon innvilges.

Gunnar M. Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

Når det gjelder driftskomiteen og samkommunestyret er disse å betrakte som «et annet folkevalgt organ», jfr. Kommuneloven §16, 3. ledd. Rådmannen velger å følge samme tolkning som er gjort i andre sammenlignbare permisjonssaker. Det betyr at det må velges nytt medlem til driftskomiteen og nytt medlem til samkommunestyret, selv om det er valgt varamedlemmer. Ved valget av nye medlemmer må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. Uavhengig av lista sin sammensetning skal det etter loven, og så langt det er mulig, være minst 40% av begge kjønn i utvalget som helhet.

Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til formannskapet for permisjonsperioden. Gjenstående varamedlemmer vil være:

Jostein Trøite

sv

varamedlem 2

Anniken Kjær Haraldsen (permisjon til 1.9.13)

v

varamedlem 3


Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til plan- og utviklingskomiteen for permisjonsperioden. Gjenstående varamedlemmer vil være:

Kjellrun Støp

v

varamedlem 2

Knut Sigurd Hjelmstad

h

varamedlem 3

Inger Lise Bangstad

v

varamedlem 4

Per Olav Gilstad

h

varamedlem 5


Det må velges nytt medlem til arbeidsmiljøutvalget for permisjonsperioden

Det må velges nytt medlem til trafikksikkerhetsutvalget for permisjonsperioden.

Det må velges nytt medlem til havnerådet for permisjonsperioden.

Det må velges ny representant fra kommunestyret til KS fylkesmøtet for permisjonsperioden.

Det må velges varamedlem til samarbeidsutvalget ved Frol OS ungdomsskolen for permisjonsperioden.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 25.09.2013 20:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051