Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.03.15 - sak 20/15 - Utbyggingsavtale Røstad studentby

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2014/6394 - /L81
Geir Tore Persøy
Saksordfører: Geir Tore Persøy, FRP


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og byggesakssjefen - delegert sak 29.01.15 60/15
Plan- og utviklingskomiteen 18.03.15 21/15
Kommunestyret 25.03.15 20/15

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Vedlagte utbyggingsavtale for «Røstad studentby» godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens kapittel 17.
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte utbyggingsavtale for «Røstad studentby» godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens kapittel 17.

Vedlegg:

1

Røstad studentby utbyggingsavtale PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Vedlagte utbyggingsavtale mellom Stiklestad Eiendom AS og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Røstad studentby, vedtatt 28.01.2015. Avtalen omfatter bl.a. opparbeidelse av felles areal for uteopphold og leik samt bygging av offentlig kjøreveg og fortau. 

Avtalen har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Plan- og byggesakssjefen i Innherred samkommune sitt vedtak den 29.01.2015, delegert sak 60/15. Offentlig ettersyn ble kunngjort i Levangeravisa 31.01.2015 og på kommunens hjemmeside. Frist for uttalelse var 2. mars 2015. Det er ikke mottatt uttalelser.

Vurdering:

Selv om utbyggingsavtalen kunne omfattet flere forhold, som vurdert ved første gangs behandling i delegert sak, tilrår Rådmannen at vedlagte utbyggingsavtale godkjennes.

Til toppen av siden

FØRSTE GANGS BEHANDLING

Utvalg

Dato

Saksnr.

Plan- og byggesakssjefen - delegert sak

29.01.2015

60/15

Plan- og byggesakssjefens vedtak:

Vedlagte utbyggingsavtale for «Røstad studentby» legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader, iht. plan- og bygningslovens § 17-4

Vedlegg:

1

Røstad studentby utbyggingsavtale PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Sakspapir Levanger kommunestyre 28.01.2015, sak 2/15 (vedtak av detaljregulering Røstad studentby).


Saksopplysninger:

I oktober 2012 ble kunngjøring om igangsatt planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for området «Røstad studentby» annonsert i Trønderavisa. 

Vedlagte forslag til utbyggingsavtale mellom Stiklestad Eiendom AS og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Røstad studentby, vedtatt 28.01.2015. Avtalen omfatter bl.a. opparbeidelse av felles areal for uteopphold og leik samt bygging av offentlig kjøreveg og fortau.

Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens Kap. XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 53/06 fattet Levanger kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Kapittel 17 Utbyggingsavtaler i gjeldende plan- og bygningslov synes forholdsvis lite endret ift. overnevnte. § 1.2 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.11, sak 18/11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler.

Overnevnte er lagt til grunn for å opprette vedlagte utbyggingsavtale.

Innhold i en utbyggingsavtale

§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:

§ 17-3. Avtalens innhold

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. 

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:

1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2)

1.2.1   Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

1.2.2   Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming. 

Vurdering:

En utbyggingsavtale kan omfatte flere forhold enn de som er nevnt i aktuell avtale. Avtalen omfatter f.eks. ikke antall boliger, boligstørrelse, felles parkering, forkjøpsrett (kommunen eller andre), gjerde mot jernbanen, evt. gatebelysning, utstyr på lekeplass, avfall/miljøtorg, strømforsyning/nettstasjon, fjernvarme, universell utforming/tilgjengelighet eller tilpasning av veg/fortau i nord oppimot eksisterende veg/parkeringsplass på Statsbyggs eiendom. Det synes likevel rimelig at det meste av dette blir utbyggers ansvar å følge opp, og dermed ikke nødvendig å ta med i avtalen med kommunen. Noe er også nevnt i vedtatte reguleringsbestemmelser, men boligstørrelse, gatebelysning og tilpasning av veg/fortau er ikke tema i plan og avtale. Forkjøpsrett for SiNoT og registrerte studenter ved HiNT er for øvrig nevnt i opsjonsavtale om kjøp av fast eiendom datert 20.06.2014 mellom Stiklestad Eiendom AS og Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag.

Når det gjelder hovedanlegg i avtalens kap. III punkt C viser planforslaget 2,0 m bredt fortau i øst, mens regulert bredde er større sør for planområdet. Videre er hjemmelshaver av gnr. 274 bnr. 21 pr. dags dato Suttuøra AS, selv om det er Expo-nor Eiendom AS som har vurdert utbygging. Avtalens kap. III punkt B) om lekeplassetablering iht. planen utfyller bestemmelsene.

Innholdet i utbyggingsavtalen er vurdert til å ligge innenfor rammene i vedtatt detaljregulering for Røstad studentby. Avtalen er vurdert til å følge opp intensjonene i aktuell plan. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.

I plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd heter det at dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Den framlagte avtalen bygger på kompetansen i tredje ledd, og det anbefales derfor at foreliggende utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 22.09.2015 09:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051