Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.03.15 - sak 19/15 - Detaljregulering for Sundbrua - Sjøgata - Holmgangen. Trasé for gående og syklende

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivsaknr: 2014/5251
Geir Tore Persøy
Saksordfører: Geir Tore Persøy, FRP


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 10.12.14 86/14
Plan- og utviklingskomiteen 18.03.15 19/15
Kommunestyret 25.03.15 19/15

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Sundbrua – Sjøgata – Holmgangen, trasé for gående og syklende, sist rev. 03.03.15, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for Sundbrua – Sjøgata – Holmgangen, trasé for gående og syklende, sist rev. 03.03.15, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse, dat. 18.11.14 PDF

2

Plankart 1 av 5, sist rev. 03.03.15 PDF

3

Plankart 2 av 5, sist rev. 03.03.15 PDF

4

Plankart 3 av 5, sist rev. 03.03.15 PDF

5

Plankart 4 av 5, sist rev. 03.03.15 PDF

6

Plankart 5 av 5, sist rev. 03.03.15 PDF

7

Reguleringsbestemmelser, sist rev. 03.03.15 PDF

8

Illustrasjonsplan 1 av 3, sist rev. 04.03.15 PDF

9

Illustrasjonsplan 2 av 3, sist rev. 03.03.15 PDF

10

Illustrasjonsplan 3 av 3, sist rev. 03.03.15 PDF

11

Notat, endringer etter uttalelse fra Statens vegvesen, dat. 03.03.15 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

11 stk. høringsuttalelser 

Saksopplysninger:

Levanger kommune har fått utarbeidet detaljregulering for trasé for gående og syklende fra Sundbrua til Holmgangen. Ansvarlig for planarbeidet har vært Norconsult AS.

Kommunen bygger ny ungdomsskole på Røstad og strekningen fra Sundbrua og fram til Holmgangen blir en viktig skoleveg for elever fra sentrum og Nesset.

Planarbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning, jfr. pbl § 4-2. 

Planområdet ligger i Levanger sentrum og går fra Sundbrua til Holmgangen. Forbi ferjeleiet, Tømmerlunden og Sjøgata 33C er det planlagt at skoleelevene skal bruke dagens gang- og sykkelveg. Det er ikke planlagt noen tiltak på denne strekningen. 

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn iht. plan -og utviklingskomiteen i Levanger sitt vedtak i møte den 10.12.2014, sak 86/14.

Offentlig ettersyn ble kunngjort den 13. desember 2014 og berørte parter ble tilskrevet med brev av 11.12.2014. Høringsfristen var 30. januar 2015.

Det er mottatt følgende uttalelser:

1 Statens vegvesen, 19.12.14

2 NVE, 22.12.14

3 Norcem, 08.01.15

4 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 27.01.15

5 Ytterøyutvalget, 28.01.15

6 Nord-Trøndelag fylkeskommune, 29.01.15  

7 Boligsameiet Havna Terrasse (BHT), Gunnlaug Ormstunges gt. 3, 30.01.15

8 Rådet for likestilling av funksjonshemmede, 30.01.15

9 Eldres råd, 30.01.15

10 Beboerne i Sjøgata, mottatt 06.02.15

11 Riksantikvaren, 02.03.15

I det følgende er høringsuttalelsene oppsummert og kommentert:

            1 Statens vegvesen, 19.12.14

For å skape gode vilkår for sykkeltrafikken er det nødvendig å planlegge sammenhengende nett. Enhetlig utforming og få systemskifter over lengre strekninger vil gi sikrere løsninger og god framkommelighet, og bidra til forutsigbar adferd for myke trafikanter og bilister.

Uklart hvilken løsning som egentlig planlegges bygd, løsningen beskrives ulikt i ulike plandokumenter.

Sykkelfelt med fortau er ikke et konsept som vi finner igjen i håndbøker/retningslinjer. Definisjon av sykkelfelt er at det ligger på kjørebanenivå, adskilt med en hvit stiplet linje, og skal primært være en tosidig løsning.

Fortau skal være adskilt fra sykkelvegen med ikke-avvisende kantstein og det skal være nivåforskjell fra fortau og sykkelveg. I henhold til gjeldende regelverk er det altså ikke anledning til å ha et sykkelfelt oppå et fortau.

Fortauet bør plasseres lengst bort fra kjørevegen.

Bredden på sykkelvegdelen bør være 2-4 m og bredden av fortau bør være 1,5-2,5 m. Det skal i tillegg være 0,25 m grusskulder på hver side.  

Har forståelse for at det ikke er enkelt å få til optimale løsninger når det er lite areal å gå på, men samtidig er det viktig at det ikke legges opp til smale løsninger som blir lite attraktive/utrygge å bruke.

Anbefaler at det i reguleringsbestemmelsene tas inn en setning om at trær og gatelys ikke skal plasseres i siktsonene.

Planforslaget legger opp til bruk av heller på sykkelarealet. Vegvesenet anbefaler i stedet at det legges asfalt, evt. med annen farge, som er godt og jevnt å sykle på.

Kommentar:

Det ble gjennomført et møte mellom Statens vegvesen, Norconsult og kommunen den 13.01.15 for å diskutere kommentarene i uttalelsen. Det ble i møtet enighet om å tilrettelegge for sykling i gata og at det ikke etableres eget sykkelfelt på fortauet. Gata tilrettelegges for sykling ved at den gjøres om til forkjørsveg, det bygges opphøyde gangfelt og det legges nytt dekke. Ved omskilting av Sjøgata til forkjørsveg får trafikk fra sidegatene vikeplikt også for syklende.

For å synliggjøre at syklende og bilister skal dele kjørebanen foreslår vegvesenet at det innføres et oppmerkings-konsept som heter «sharrow». Dette er et oppmerkingssymbol som males midt i kjørebanen. Symbolet indikerer at syklister kan bruke hele kjørebredden. (Se for øvrig vedlagt notat).

Fortau bygges med dekke av grå fortausheller i hele bredden. Fortauet blir bredt og romslig slik at syklister som ikke vil sykle i gata kan sykle på fortauet.

Vegvesenet har ingen innvendinger mot foreslått løsning for sykkelveg med fortau på strekningen langs Gunnlaug Ormstunges gate opp mot Havnevegen.

Det tas inn en bestemmelse om at trær og gatelys ikke skal plasseres i siktsonene.

            2 NVE, 22.12.2014

Etter det vi kan se av det vedlagte planmaterialet ligger tiltaket helt inntil- eller i samme trase som eksisterende gater/fortau. I gjeldende reguleringsplaner er disse arealene hovedsakelig regulert til veg, G/S-veg og fortau. På bakgrunn av dette er det liten sannsynlighet for å påtreffe skredfarlige løsmasser i den planlagte traseen for ny gang/sykkelveg. NVE anser prøvegraving i forkant av tiltaksrealisering, som foreslått i planbeskrivelsens 3.4, som tilstrekkelig for å ivareta skredsikkerhet for dette tiltaket.

Kommentar:

Uttalelsen tas til orientering.

            3 Norcem, 08.01.2015

-Gunnlaug Ormstunges gate blir regulert til envegs kjøreretning (fra kaiområdet og oppover mot sentrum). Utkjøring fra anlegget vil være ut i Gunnlaug Ormstunges gate og videre opp langs Helga den fagres gate.

- Det etableres en person-passasje mellom siloanlegget, og i rett linje ut langs kaia. Denne vil krysse den planlagte gang-/sykkelvegen.

- Ved etablering av nytt parkeringsområde på kaia ved siloanlegget, skal det settes opp fysiske sperrer mot kaifront. Dette for å unngå skade på rørledning, samt mht sikkerhet for persontrafikken.

- Norcem påpeker at det må etableres en fysisk hindring som skiller trafikk (spesielt tungtrafikk) og personferdsel, i området ved utkjøring fra siloanlegget til Gunnlaug Ormstunges gate.

- Når veibredden blir betydelig redusert og mht nærhet til gang-/sykkelveien, vil utkjøringsmønsteret fra siloanlegget bli noe endret mht kurvatur/svingradius. Dette betyr at utgående kjøretøy kommer inn på naboeiendommen ved utkjøring.

-Ved innkjøring til siloanlegget etablerer kommunen denne mer formelt, dvs. med kantstein.

- Uhindret tilgang til anlegget i anleggsperioden.

Kommentar:

Punktet om fysisk sperre mellom kjøreveg og sykkelveg ved utkjøring fra Norcems anlegg må vurderes i detaljprosjekteringen.

Kommunen har sjekket plassbehov ved utkjøring fra anlegget inn i Gunnlaug Ormstunges gate, og funnet at Norcem ikke trenger å kjøre inn på nabotomta.

De øvrige punktene ovenfor er ok.

            4 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 27.01.15

Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger, som ikke har merknader til planforslaget.

           5 Ytterøyutvalget, 28.01.15

Forbi ferjeleiet, Tømmerlunden og Sjøgata 33C er det planlagt at skoleelevene skal bruke dagens gang- og sykkelveg. Det er ikke planlagt noen tiltak på denne strekningen.

Trafikkforholdene ved fergeleiet på Levanger er svært viktige for Ytterøysamfunnet. Det er med stor bekymring vi ser på den økte trafikken det blir av skoleelever ved fergeleiet og de uoversiktlige trafikkforholdene, som det allerede er ved fergeleiet.

Reguleringsplaner i området har i den senere tid gjort at det er mindre areal til av og påstigning, parkering, tilførselstrafikk og de tidligere utvidelsesmulighetene for å møte framtidens behov er tatt bort.

Skoleelevenes kryssing av kjørefeltene (FV 774) til og fra ferga og bruk av gangveg i forbindelse med passering av fergeleiet, er en økt ferdsel som må hensyntas når regulering i området nå gjøres.

Gang/sykkelvegen passerer venteromsbygningen for fergen og videre utover kanten før den dreier og kommer inn på den nye regulerte gangveien. I prosjektet beskrives ingen sikring av dette området. Vi ser på dette som et farlig område hvis man ser på den økte ferdselen av skoleelever.

Vi ber om at disse momentene blir hensyntatt ifbm. reguleringsplanen.  

Kommentar:

Det foreslås ingen tiltak på strekningen forbi ferjeleiet, men kommunen vurderer bedre oppmerking der. Det vurderes også å sette opp rekkverk mot sjøen nedenfor venteromsbygningen.

            6 Nord-Trøndelag fylkeskommune, 29.01.15

Planfaglig uttalelse – ingen merknader til planforslaget.

Kulturminnefaglig uttalelse:

Nyere tid:

Planområdet ligger innenfor det området i Levanger som er under fredning som kulturmiljø etter kulturminneloven § 20.

For å sikre kulturmiljøet i samsvar med fredningens formål, er det utarbeidet bestemmelser. I §5 Bestemmelser for kulturmiljøet, heter det: «innenfor det freda området må ingen uten særskilt tillatelse iverksette tiltak, virksomhet eller ferdsel som er egnet til å skade eller skjemme kulturmiljøet eller på annen måte motvirke formålet med fredningen».

Det er gateløpet og det åpne allmenningsbeltet på 30 m som akse, samt tverraksene med utsyn til Sundet og omgivelsene, som er gitt høyest kulturhistorisk verdi. Intakte trær øker verdien.

At det etableres gang og sykkelveg i dette området er i utgangspunktet svært positivt. Valg av veidekke på gang- og møbleringssone og i kjørebane, kan få konsekvenser for det totale visuelle inntrykket av planområdet. Det er derfor ønskelig med et samarbeid mellom kommune og kulturminneforvaltningen omkring dette temaet.

Fylkeskommunen foreslår at det tas inn følgende bestemmelser:

- Det er ikke lov å felle eksisterende trær innenfor det området i planen som er innenfor kulturmiljøområdet. Om trær må felles pga skade eller sykdom, må det søkes om dispensasjon etter kulturminneloven § 20

- Det skal ikke plantes trær der det tidligere ikke har vært plantet trær. En eventuell nyplanting skal gjøres i samråd med bygartner og forvaltningsmyndighet

- Den lille grøntflekken i nordøst, nede ved Sundet i krysset Tordenskjolds gate/Sjøgata som er den siste intakte biten av allmenningen, skal forbli urørt.

I det videre arbeidet med planen er det viktig at det tas hensyn til de bestemmelser og føringer som er lagt i Forslag til fredningsforskrift og Forvaltningsplan.

Eldre tid:

Tiltaket er ikke i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Ingen innvendinger til planen.

Fylkeskommunen minner om at det fortsatt kan ligge automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet, og vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Kommentar:

Vedrørende felling og planting av trær, se uttalelse fra Riksantikvaren.

Når det gjelder punktet om bevaring av allmenningen, så anser vi det som mindre relevant i denne sammenhengen etter som planen ikke omfatter allmenningen.  

Aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

            7 Boligsameiet Havna Terrasse (BHT), Gunnlaug Ormstunges gt. 3, 30.01.15

Stiller seg undrende til at de ikke har mottatt saken til uttalelse på et langt tidligere tidspunkt.

BHT vil på det sterkeste gå imot deler av PUKs vedtak. Det strider på flere punkter sterkt imot den gjeldende reguleringsplanen for havneområdet.

Peker på at Gunnlaug Ormstunges gt. 3 er planlagt og bygd etter reguleringsplanens bestemmelser. Husets utforming, med siktlinje rett igjennom bygget, ble en kostbar løsning som alle beboerne har måttet betale. Trafikken til havna er iflg. reguleringsplanen lagt i ny gate tvers igjennom dagens fraflyttede lokaler ved FIDES. Dette i forlengelse med siktåpningen. Gunnlaug Ormstunges gt. stopper opp der den møter Havnepromenaden. Når PUK foreslår å forlenge gata fram til Havnevegen, så har de opprettet en ny gate der reguleringsplanen sier at det ikke skal være gate. Dette kan vi ikke akseptere.

BHT vil peke på områder som PUK og Levanger kommune må ta hensyn til:

- Svært trafikkfarlig utkjøring fra garasjene i Gunnlaug Ormstunges gt. 3. Minner om at PUK tidligere godkjente at garasjene kunne bygges slik fordi at «de munner ut i en blindvei»

- Trafikk til og bruk av småbåthavna hindres

- Reguleringsplanens intensjoner var at området langs havnepromenaden på dette området skulle ha miljøkvaliteter, med grøntareal og benker og uten trafikkforstyrrelser 

Kommentar:

Reguleringsforslaget inneholder kun fortau på den aktuelle strekningen av Gunnlaug Ormstunges gate langs sundet. Det reguleres ikke ny gate. Reguleringsforslaget tar 2,5 meter av dagens gatebredde slik at det kun blir ett kjørefelt igjen. Gata blir enveisregulert med trafikk fra Havnevegen og sørover. I forhold til dagens situasjon vil dette trolig redusere trafikken forbi nr. 3.

I arealet som reguleres til fortau planlegges bygd sykkelveg med fortau. Mellom sykkelvegen og fortauet vil det bli plantet ei rekke med trær. Arealene mellom fortauet og Sundet er regulert til diverse offentlige formål og trafikkformål. Her kan etableres sitteplasser og grønne lommer.  

Atkomsten til småbåthavna vil måtte skje fra nord når den aktuelle strekningen av Gunnlaug Ormstunges gate blir enveisregulert. I denne sammenhengen kan det nevnes at kommunen nå holder på å tilrettelegge tomta etter «buelageret» til parkeringsplass. Dette vil gi rikelig med parkeringsplasser for de som bruker småbåthavna.

Boligsameiet Havna Terrasse fikk ikke tilsendt saken til uttalelse og dette skyldes at BHT ikke ligger innenfor planområdet. I ettertid ser kommunen at det hadde vært naturlig at også BHT hadde mottatt saken til uttalelse, så vi beklager at dette ikke ble gjort.

           8 Rådet for likestilling av funksjonshemmede, 30.01.15

Databilder, blant annet vist i Levanger-Avisa og Adressa, viser at det muligens skal brukes små bautasteiner for å begrense kjørefeltet, i hvert fall ved øvre park. Detter er firkantede forholdsvis lave granittsteiner som ikke er noe godt element for gående og syklende. De har liten kontrast i forhold til omgivelser. De er lave i høyde og lett å overse for svaksynte og syklende i store folkemengder, i skumringstiden og i mørke, selv i opplyste gater. Disset steinene er også veldig skarpe. Ønskes at det her ses på andre løsninger.

Håper at hensynet til bevegelseshemmede/rullestolbrukere blir ivaretatt både i forhold til bredde, adkomst og stigning.

Kommentar:

Ved granittpullertene vil det bli lagt et lite felt med gatestein på begge sider, dette for å markere pullertene bedre for svaksynte. Det blir også felt ned lyskastere i bakken som skal lyse opp steinene.

           9 Eldres råd, 30.01.15

Tar høringen til etterretning og ser det som positivt at det blir satt opp benker.

           10 Beboerne i Sjøgata, mottatt 06.02.15

Viser til tidligere brev til Levanger kommune.

Ønsker enveiskjørt gate nordover da dette vil gi en bedre løsning både for de myke trafikantene og gi miljømessige og økonomiske fordeler.

Kommentar:

Kommunen ønsker ikke Sjøgata enveiskjørt, blant annet fordi det er behov for effektive omkjøringsmuligheter når Kirkegata av og til må stenges. Samtidig er det ønskelig med reduksjon av trafikkvolum i Kirkegata og da er det behov for toveis i Sjøgata. Generelt sett vil enveiskjøring i et (lite) sentrum doble trafikkvolumet i tilstøtende gater.   

            11 Riksantikvaren, 02.03.15

I forbindelse med anleggsstart for gang-/sykkelveg søkte Levanger kommune om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Levanger sentrum, vedtatt av Levanger kommunestyre i møte 28.05.14, sak 21/14. I svar fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 16.02.15, kommer det fram at siden Levanger sentrum nå er under fredning som kulturmiljø uttaler Riksantikvaren seg i saker som berører kulturmiljø. Uttalelse fra Riksantikvaren må derfor innhentes.

Uttalelsen fra Riksantikvaren, dat. 02.03.15, er relevant også for Detaljregulering Sundbrua – Sjøgata – Holmgangen og tas derfor med i saksframlegget:

Nyplanting: Riksantikvaren aksepterer at det plantes trerekker på de foreslåtte strekningene Sverresgate – Torggata og Tollbugata t.o.m. Sjøgata 23. Når det gjelder strekningen mellom Sundgata og Sverresgate, mener Riksantikvaren at det ikke bør plantes trær her fordi det ikke finnes historisk dokumentasjon på beplantning langs denne gatestrekningen, samt at området gjennom mange tiår har hatt en industriell karakter.

Trærne må gjerne plantes med noe ujevn avstand slik at plantingen samsvarer med den historiske situasjonen rundt 1900.

Det er foreslått å plante lind i ny rabatt langs Sjøgata. Det er ingen tradisjon for å bruke lind som gatetre i Levanger. Ettersom det i de tidligere treplantingene i Levanger ble benyttet bjørk, anbefaler Riksantikvaren at det plantes bjørk også i den nye rabatten. For å unngå plager med allergi, bør ornäsbjørk (Betula pendula `Darlecarlica`) benyttes.

Felling av trær: Trærne ved bruenden nord for Sundgata samt to trær på strekningen mellom Sverresgate – Torggata kan felles. Dette er trær som er relativt unge, og de er ikke beskrevet som spesielt viktige kulturhistorisk sett.

Endringer av planen etter høring/offentlig ettersyn

Plankart: I og med at sykkelfelt på fortau ble erstattet med fortau og sykkelfelt i kjørebanen, så har Levanger kommune bestemt seg for å redusere bredden på fortauet fra kryss med Tollbugata og opp til ferjeleiet. Dette foreslås for å unngå grunnerverv på strekningen. I og med at det ikke skal bygges sykkelfelt på fortauet så kan bredden reduseres. 

Bestemmelser: §3: Bestemmelse vedr. sykkelfelt på fortau tas ut.

 Bestemmelse om at «trær og gatelysmaster må ikke plasseres i siktsoner» tas inn.

Planbeskrivelse: Planbeskrivelsen er ikke endret, men det er lagt ved et notat som beskriver ny løsning der syklister og bilister deler kjørebanen i Sjøgata. På strekningen langs Gunnlaug Ormstunges gate opp mot Havnevegen blir det sykkelveg med fortau.

Vurdering:

På bakgrunn av høringsuttalelsene er det foretatt noen endringer. Kommunen og Statens vegvesen har blitt enig om at det, istedenfor sykkelfelt på fortau, velges en løsning med fortau og tilrettelegging for sykling i gata (kjørebanen). Det planlegges å benytte oppmerkingskonseptet «sharrow» (se vedlagt notat).

På strekningen langs Gunnlaug Ormstunges gate og opp mot Havnevegen velges løsningen sykkelveg med fortau da Statens vegvesen ikke har innvendinger mot dette.

Ved første gangs behandling i plan- og utviklingskomiteen, den 10.12.14, kom det forslag til tillegg fra Geir Tore Persøy: «Det bes om at det blir sett på muligheten for å utvide Gunnlaug Ormstunges gate slik at enveiskjøring unngås i denne gaten, helt eller delvis». 

Kommunen eier grunnen i ca. 3 meter bredde langs østsida av gata. Her er det plass til å utvide gata til 2 kjørefelter, dvs. at gata kan flyttes et par meter østover, men det blir da et mer omfattende arbeid og betydelig økte kostnader. Levanger kommune har ikke denne merkostnaden inne på gjeldende budsjett.

Trafikken i gata er forholdsvis liten og det er omkjøringsmulighet.

I tillegg påpekes det i uttalelsen fra Boligsameiet Havna Terrasse, i Gunnlaug Ormstunges gt. 3, at de ønsker trafikken redusert så mye som mulig i Gunnlaug Ormstunges gate pga trafikkfarlig utkjøring fra garasjene.

Tiltakene er et viktig bidrag til etablering av mest mulig trafikksikker forbindelse for gang-/sykkeltrafikk, spesielt knyttet opp mot ny Levanger ungdomsskole ved Røstad. Tygge og gode gang- og sykkelveger vil dessuten være viktig i satsningen på økt sykkelbruk også for resten av innbyggerne i Levanger.

Konklusjon

Etter en samlet vurdering tilrår Rådmannen at det innstilles på at planforslaget vedtas.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Geir Tore Persøy, FRP:

Det bes om at det blir sett på muligheten for å utvide Gunnlaug Ormtunges gate slik at enveiskjøring unngås i denne gaten, helt eller delvis.

Saksordfører:

Geir Tore Persøy, FRP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tillegg fra Persøy  enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Sundbrua-Holmgangen, gangveg, datert 18.11.2014, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Det bes om at det blir sett på muligheten for å utvide Gunnlaug Ormstunges gate slik at enveiskjøring unngås i denne gaten, helt eller delvis. 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Sundbrua-Holmgangen, gangveg, datert 18.11.2014, framlagt for høring og offentlig ettersyn.  

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser, dat. 18.11.2014 PDF

2

Plankart 1 av 5, dat. 18.11.2014 PDF

3

Plankart 2 av 5, dat. 18.11.2014 PDF

4

Plankart 3 av 5, dat. 18.11.2014 PDF

5

Plankart 4 av 5, dat. 18.11.2014 PDF

6

Plankart 5 av 5, dat. 18.11.2014 PDF

7

Illustrasjonsplan 1 av 3, dat. 31.10.2014 PDF

8

Illustrasjonsplan 2 av 3, dat. 18.11.2014 PDF

9

Illustrasjonsplan 3 av 3, dat. 18.11.2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Levanger kommune har fått utarbeidet detaljregulering for gangveg fra Sundbrua til Holmgangen. Ansvarlig for planarbeidet har vært Norconsult AS.

Kommunen bygger ny ungdomsskole på Røstad og strekningen fra Sundbrua og fram til Holmgangen blir en viktig skoleveg for elever fra sentrum og Nesset. Det vil legges til rette ved å etablere et bredere fortau delvis med eget sykkelfelt.

Planarbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning, jfr. pbl § 4-2

Planområdet

Planområdet ligger i Levanger sentrum og går fra Sundgata og opp til Havnevegen. Planområdet berører i hovedsak kommunal grunn, men også eiendom 315/312 som eies av Sundet Eiendom AS og eiendom 315/118 som er seksjonert eiendom med mange eiere.

Planområdet, vist med svart strek

Planområdet, vist med svart strek.

Planstatus

På strekningen fra Sundgata til Ferjeleiet gjelder Områderegulering for Levanger sentrum vedtatt 28.05.2014. På strekningen fra Sjøgata 33C og opp til Havnevegen berøres tre gjeldende reguleringsplaner:

Levanger havn - del 1 - Hotell/kulturhus, vedtatt 26.05.2010

Levanger havn, vedtatt 25.05.2011

Detaljregulering Sjøgata 33C, vedtatt 25.04.2012.

Planforslaget

Generelt

For å få til et bredere fortau, delvis med eget sykkelfelt, foreslås det å smalne inn kjørebanebredden i gata, samt ved noe grunnerverv på to strekninger.

På fortauene foreslås det å sette opp gatelysmaster og plassere benker der plassen tillater det. Egne sykkelfelt kan anlegges på fortauene. Sykkelfelt skal ha annen farge på dekket enn gangsonen på fortauene.

Forbi ferjeleiet, Tømmerlunden og Sjøgata 33C er det planlagt at skoleelevene skal bruke dagens gang- og sykkelveg. Det er ikke planlagt noen tiltak på denne strekningen.

Fra Sundgata til Sverres gate planlegges det å sette opp støttemur i kanten på gårdsplassen foran Normilks bygninger ved Sundet. Arealet som i dag ligger som en skråning ned fra gata kan da nyttes til bygging av fortau.  Kjørebanebredden reduseres fra 7 m til 6 m. 

På kvartalet mellom Sverres gate og Torggata foreslås det langsgående parkering på begge sider av gata. Kjørebanen blir da flyttet litt ut mot vest slik at den kommer mer på linje med planlagt gate utenfor Normilks tankbilhall. Planlagt kjørebanebredde er 6,0 m.

I park-kvartalet mellom Torggata og Tollbugata foreslås en utvidelse av venstre fortau til 3,5 m. Arealet brukes i dag til plen og er regulert til friområde. Fortau langs østsida av gata beholdes også. Gata planlegges ombygd etter prinsippet «shared space» der gatedekket løftes opp nesten til høyde med topp kantstein. Det planlegges granittpullerter på begge sider av gata i begge ender av kvartalet for å senke farten på de kjørende. Poppelen beholdes, og fortausbredden blir 2,5 m rundt poppelen. På dette kvartalet er det ikke nok plass tilgjengelig for å få etablert et eget sykkelfelt.  

Forbi det gamle posthuset brukes arealer regulert til gate og fortau. Kjørebanebredden er tenkt redusert fra 7 m til 6 m, dermed blir det plass til et fortau langs venstre side av gata med bredde på 3,8 m. Derav planlegges et sykkelfelt med bredde på 2,1 m og en gangsone på 1,7 m. 

Forbi det gamle posthuset og opp til ferjeleiet foreslås bygging på privat areal som i dag brukes til parkering, og offentlig areal som i dag brukes til plen. Ved erverv av grunn til 1,5-2,0 meters bredde utenfor eksisterende støttemur vil det bli nok bredde til fortau med møbleringssone, gangsone og sykkelfelt. Gatebredden reduseres fra dagens 7 m til 6 m. 

Fra Sjøgata 33C og opp til Havnevegen foreslås det å bruke deler av kjørebredden i Gunnlaug Ormstunges gate, fortauet og grønnstripa utenfor fortauet. Gjenstående gatebredde blir da 4,5 m og gata blir enveiskjørt. Bjørkerekka langs dagens fortau foreslås fjernet og erstattet av mer allergivennlige trær. Avkjørselen til kaia fra Gunnlaug Ormstunges gate foreslås stengt. Atkomst til kaia foreslås i stedet fra Havnevegen over tomt for lagerbygg som skal rives.  

Illustrasjoner/snitt som viser forslag til plassering av fortau, sykkelfelt, gate og beplantning kan ses i vedlagt planbeskrivelse.

Støy

Klima- og miljødepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging (T-1442) legges til grunn for eventuelle nødvendige støytiltak ved gjennomføring av reguleringsplanen. Planforslaget medfører ingen endring i forhold til dagens situasjon og det vil følgelig ikke være behov for støyskjermingstiltak.   

Teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur blir ikke direkte berørt av planforslaget, men noen kabler må avdekkes og flyttes samt at det må settes nye sluker for overvann der kantsteinslinjen blir flyttet. Dersom det er behov for nye kabelanlegg på strekningen, kan disse legges ned i fortauet.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsvurderingene er gjennomført med utgangspunkt i Direktoratet for sivil beredskaps retningslinjer for gjennomføring av slike analyser.

Det er i forbindelse med planarbeidet ikke vurdert å være behov for spesielle undersøkelser eller beredskapstiltak.

Området er ikke utsatt for naturkatastrofer som flom, ras e.l. Med utgangspunkt i kjent informasjon om grunnforhold innenfor planområdet og grunnforhold på tilgrensende arealer, vurderes det å være stabil grunn. Grunnforholdene vil også bli kontrollert med prøvegraving ved anleggsstart.  

Kulturminner

Det foreligger ingen kjente automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.

Planområdet ligger innenfor foreslått fredningsområde for kulturminnefredning for Levanger sentrum.

Krav i forhold til kulturminner og aktsomhetsansvar er gitt i planbestemmelsene.

Biologisk mangfold

Det meste av planområdet er asfaltert eller opparbeidet plen/park. Det er ikke registrert viktige eller truede naturverdier innenfor planområdet.

Planprosess.

Medvirkning

Oppstartsmøte i plansaken ble gjennomført 3. juli 2014.

Kunngjøring om igangsatt regulering ble gjort på kommunens hjemmeside og ved annonsering i Levangeravisa den 10. juli 2014. Regionale myndigheter og naboer ble tilskrevet direkte.

Nord-Trøndelag fylkeskommune, Norcem AS og Sundet terrasse 4 har uttalt seg til varsel om planoppstart. Det vises til redegjørelse i planbeskrivelsen.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens vegvesen, Sametinget, NTE og NVE hadde ingen kommentarer til oppstartsvarselet.

I kommunen er planforslaget forelagt Enhet kommunalteknikk, barnerepresentant og folkehelsekoordinator.

Folkehelsekoordinator, 25.11.14

Vil påpeke at vi må strekke oss langt for å etablere toveis sykkelfelt med adskilt gangfelt gjennom hele strekningen. Dette vil bli en strekning med økt sykkeltrafikk, også mht ungdomsskolen på Røstad, og det er viktig at det legges godt til rette for at det blir enkelt, trygt og attraktivt å ta seg fram på sykkel og til fots. Her har syklister og gående ulike behov, og det er viktig at infrastruktur legger til rette for at det ikke oppstår farlige situasjoner og konflikt mellom trafikantgruppene.

Kommentar:

Sjøgata er pr. dags dato den eneste avlastningsgata for Kirkegata gjennom sentrum. Ved behov for stenging av Kirkegata så ledes trafikken i Sjøgata. Dette er aktuelt ved enkelte arrangementer og ved anlegg- og vedlikeholdsarbeid i Kirkegata. Enhet kommunalteknikk ønsker derfor å opprettholde 2-veis trafikk i Sjøgata. Normilk AS har sitt melkemottak i Sjøgata og det er betydelig trafikk med tunge og store kjøretøyer. Ut fra dette vil det være vanskelig å redusere gatebredden til mindre enn 6 meter.

Det er da ikke plass til 2-veis sykkelfelt pluss gangsone.

Barnerepresentanten, 26.11.14

Barnerepresentanten har sett på planområdet og anser gang- og sykkelvegen for å være så bra som det kan bli, ut fra områdets forutsetninger.

Vurdering:

Tiltakene vil være et viktig bidrag til etablering av mest mulig trafikksikker forbindelse for gang-/sykkeltrafikk, spesielt knyttet opp mot ny Levanger ungdomsskole ved Røstad.

Tygge og gode gang- og sykkelveger vil dessuten være viktig i satsningen på økt sykkelbruk også for resten av innbyggerne i Levanger, noe som også påpekes i kommuneplanens samfunnsdel som ligger ute til høring. 

Ideelt sett hadde det vært ønskelig med toveis sykkelfelt med adskilt gangfelt gjennom hele strekningen, men i og med at Sjøgata brukes som avlastningsgate og at det er betydelig trafikk med tunge og store kjøretøy i gata, så vil det være vanskelig å redusere gatebredden til mindre enn 6 meter. Og det er dermed ikke mulig å få plass til toveis sykkelfelt pluss gangsone.

Grunnen vurderes å være stabil ut fra kjent informasjon om grunnforhold i planområdet, men det påpekes at grunnforholdene vil bli kontrollert med prøvegraving ved anleggsstart. 

Det tilrås på dette grunnlag at planforslaget framlegges for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 22.09.2015 09:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051