Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.03.15 - sak 15/15 - Reguleringsendring Djupvika hyttefelt

Thomas Møller - klikk for personkort
Saksbehandler: Thomas Møller
Arkivsaknr: 2010/5568 - /L12

Astrid Juberg Vordal
Saksordfører: Astrid Juberg Vordal, AP

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og byggesakssjefen - delegert sak 22.12.14 914/15
Plan- og utviklingskomiteen 18.03.15 15/15
Kommunestyret 25.03.15 15/15

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Saksordfører:

Astrid Juberg Vordal, AP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til planendring for reguleringsplan Djupvika vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-12
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til planendring for reguleringsplan Djupvika vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-12

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 


Vedlegg: 

1

Revidert plankart - forslag til mindre endring av reguleringsplan Djupvika hyttefelt PDF  -  JPG

2

Skisse foreslåtte endringer PDF  -  JPG

3

Opplisting foreslåtte endringer PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Innkomne høringsinnspill til forslag om planendring. 

Saksopplysninger:

I henhold til Plan- og byggesakssjefens vedtak ble forslag til mindre reguleringsendring lagt ut til høring i brev av 22.12.2014 i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-14. Høringen ble kunngjort på kommunens nettsider samme dag og i Levangeravisa 24.1.2015. Frist for å komme med merknader til forslaget ble satt til tre uker fra kunngjøringsdato i avisa, 14.2.2015.

Det har i løpet av høringsperioden kommet inn sju uttalelser. Disse gjengis her med kommunens evt. vurdering av uttalelsen under.

Statens vegvesen: Statens vegvesen har ingen merknader til endringsforslaget.

Sametinget: Minner om aktsomhetsplikten iht. Kulturminnelovens § 8, annet ledd.

Kommunens vurdering: Endringsforslaget berører ikke bestemmelsen som ivaretar aktsomhetsplikten iht. Kulturminnelovens § 8, annet ledd.

Kjell Sirnes på vegne av grunneierne i Mevika, gnr. 244, bnr. 25: Peker på at veg frem til marinaen ikke er i samsvar med informasjon gitt fra tiltakshaver i avholdte informasjonsmøter der det ble avklart at dette kun skulle være tursti for andre enn berørte hytteeiere i Mevika og Sørvika og grunneier. Ellers skulle veien/turstien være avsperret med bom. Kan ikke akseptere revidert plan som bryter med tidligere avtaler.

Kommunens vurdering: Kommunen tar ikke stilling til innholdet i private avtaler om bruksrett for vei mellom grunneier og andre parter.

Åse og Roar Michaelsen, gnr 244, bnr. 42: Viser til at det er planlagt en parkeringsplass inntil deres hyttetomt (gjesteparkering i Sørvika). Dette var ikke i planen da de kjøpte hytta i 2014, og det var en av grunnene til at de kjøpte. En slik parkeringsplass er derfor ikke ønskelig.

Kommunens vurdering: Det er planlagt en litt større parkeringsplass med gjesteparkering innerst i Sørvika. Denne ligger foran, men ikke helt inntil Michaelsens hyttetomt da det går en vei i mellom p-plassen og tomta. Kommunen har forståelse for at dette kanskje ikke er ønskelig sett fra Michaelsens side, men vurderer likevel at dette vil bidra til å forhindre «villparkeringer» i området de gangene der er flere kjørende besøkende til marinaen med planlagt sted for bevertning. Formodentlig vil marinaens besøkes primært av hyttefolk med gjester som går til og fra. For folk utenfra, og da særlig de med nedsatt bevegelsesevne vil en slik gjesteparkering nært marinaen være hensiktsmessig.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: Har ikke merknader til endringene.

Nord-Trøndelag fylkeskommune: Finner at forslaget, i og med at den inkluderer noen formålsendringer, bør vurderes som en vesentlig endring og anbefaler således sluttbehandles i kommunestyret. For øvrig er det ikke knyttet noen regionale interesser til de foreslåtte endringene og fylkeskommunen har ingen øvrige merknader til saken.

Kulturfaglig minnes om aktsomhetsplikten etter Kulturminnelovens § 8.2.

Kommunens vurdering: Som det fremkommer av saksframlegget fra da saken ble lagt ut til høring var kommunen noe i tvil om endringsforslaget i sum kunne gjennomføres som en mindre endring – men landet likevel til slutt på at det var en adekvat fremgangsmåte. Når fylkeskommunen vurderer dette annerledes har vi ingen motforestillinger mot at forslaget sluttbehandles i kommunestyret. Gitt den lange tiden fra partene ble tilskrevet og endringsforslaget annonsert på kommunens nettsider (22.12.14) til høringsfristen gikk ut (14.02.15), har varslingstiden i praksis vært lenger enn seks uker – som er normalt for «ordinære» planendringer. Partene skal således ha hatt god anledning til å sette seg inn i, og til å gi uttale, til planendringen dersom de ønsket det.

Grethemor og Thor Arthus Haugan, gnr. 244 bnr. 48: Hevder det vil komme en ny vei for å betjene eiendommene D7, D8 og D9. Mener dette vil være en forringelse for deres eiendom og mener det ikke er nødvendig.

Kommunens vurdering: Veien det refereres til er ikke ny, men iht. allerede vedtatt plan. Endringen består i at den forlenges noe slik at også eiendommen 244/30 kan betjenes av denne i tillegg til D7, D8 og D9.

Vurdering:

Ut fra de innspill som er kommet inn i forbindelse med høring finner kommunen ikke grunnlag for å endre endringsforslaget. Endringsforslagets innhold er tidligere gjort rede for i forbindelse med førstegangsbehandling som delegert sak slik de fremgår av saksfremstilling nedenfor: 
Til toppen av siden

Forslag til mindre endring for reguleringsplan Djupvika hyttefelt

Plan- og byggesakssjefen - delegert sak 

Rådmannens vedtak:

Forslag til mindre endring av detaljregulering Djupvika hyttefelt legges ut til høring i tre uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-14

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Detaljregulering Djupvika hyttefelt, vedtatt 16.10.2013, jf. tidligere mindre endring vedtatt 12.3.2014.

Vedlegg:

1

Revidert plankart - forslag til mindre endring av reguleringsplan Djupvika hyttefelt PDF  -  JPG

2

Skisse foreslåtte endringer PDF  -  JPG

3

Opplisting foreslåtte endringer PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Detaljregulering Djupvika hyttefelt vedtatt 16.10.2013

Mindre reguleringsendring vedtatt 12.3.2014 

Saksopplysninger:

Bergersen arkitekter har på vegne av tiltakshaver Weto Eiendom Norge AS fremmet forslag til mindre endring av tidligere vedtatte reguleringsplan for Djupvika hyttefelt i Levanger.

Endringsforslaget innebærer en opprydding for eksisterende festetomter hvor tidligere plan har angitt symbol for festetomt (åttekant) som arealformål, tomter som er innmålt i løpet av planperioden avmerkes med tomtegrense samt flere mindre justeringer knyttet til parkeringsareal, veiføringer, høyspentanlegg med mer.

Konkret innebærer forslaget til mindre endring at eksisterende p-plass sør for hyttetomt N21 utvides noe, Det etableres nye, mindre p-plasser på følgende plasser: Sør for N18, mellom N17 og N14, vest for L11,vest for M2, sør M9 og ved Sørvika kommer det to nye p-plasser hvorav en er en noe større gjesteparkering rett øst for småbåthavna/marinaen. 

For øvrig er det en ny veikobling til eiendommen 1719/244/30, en forskyvning av veiføringen ved eiendommen S1 slik at denne kan videreføres forbi tomten på et senere tidspunkt og en mindre omlegging av veien ved innkjøringen til planområdet. I og med at det blir innregulert formålsflater for festetomter og eksisterende tomter som er innmålt underveis i planprosessen har det vært behov for å justere stier i planområdet noe i henhold til disse.

Det etableres ny trafo og nedgravd kabel ved L-feltet og ved marinaen. Trafostasjonen ved Mevika er flyttet litt. I og med at det etableres ny trafo ved marinaen er byggegrensen mot sjø strukket lenger enn tidligere for å komme rundt denne. Eksisterende flytebrygge er tatt inn i planen.

Dette altså i tillegg til at festetomter får regulert en passende flate til fritidsbebyggelse i stedet for symbolet for festetomt samt at eksisterende hytter hvor innmåling har funnet sted i løpet av planperioden angis med egen tomt. Vedlagt skisse viser de konkrete endringene alene «sakset» ut fra plankartet.

Vurdering:

Kommunen har vurdert hvorvidt de foreslåtte endringene i sum kan gjennomføres som en mindre endring og under en viss tvil kommet frem til at det at det lar seg gjøre.

Endringenes hovedgrep er å rydde opp i forhold til eksisterende festetomter som tidligere var avmerket med formål «fritidsbebyggelse» i et område tilsvarende symbolet for festetomt uten at dette var hensiktsmessig avgrenset. Dette var i og for seg en glipp ved første planbehandling og det er veldig bra dette nå ryddes opp i. Ellers er det flere tomter som er innmålt i løpet planprosessen som nå får angitt tomta som formål fritidsbebyggelse tilsvarende de øvrige nye og eksisterende selveiertomtene.

Det legges til rette for noe bedre parkeringsfasiliteter og elforsyningsanlegg uten at dette vurderes å gå på bekostning av kvaliteter eller gjennomgående strukturer i planen. I tillegg innreguleres en eksisterende flytebrygge.

Kommunen anser at foreslåtte endring vil være et fornuftig grep med tanke på eiendommene. Djupvika vil ellers også være et «bilbasert» hytteområde og god tilrettelegging for parkering vil formodentlig bidra til en unngår feilparkeringer.

Forslag til mindre endring for reguleringsplan Djupvika hytteområde sendes på høring i tre uker iht. PBL § 12-14.

Forslag til planendring for reguleringsplan Djupvika vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-12

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 25.03.2015 20:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051