Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.02.15 - sak 7/15 - Detaljregulering Gamle Kongeveg/Ringvegen - gang-/sykkelveg

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivsaknr: 2014/1015 - /L12
Astrid Juberg Vordal - klikk for personkort
Saksordfører: Astrid Juberg Vordal, AP

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 20.08.14 59/14
Plan- og utviklingskomiteen 11.02.15 10/15
Kommunestyret 25.02.15 7/15

 

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Astrid Juberg Vordal, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering Gamle Kongeveg/Ringvegen, dat. 06.06.2014 med revisjoner dat. 26.01.2015, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering Gamle Kongeveg/Ringvegen, dat. 06.06.2014 med revisjoner dat. 26.01.2015, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse, dat. 06.06.2014 PDF

2

Plankart 1 av 3, dat. 06.06.14, rev. 16.11.14 PDF

3

Plankart 2 av 3, dat. 06.06.14, rev. 16.11.14 PDF

4

Plankart 3 av 3, dat. 06.06.14, rev. 16.11.14 PDF

5

Planbestemmelser, dat. 06.06.14, rev. 26.01.15 PDF

6

Notat, endring etter uttalelse fra Statens vegvesen, dat. 26.01.15 PDF

7

Geoteknisk vurdering, dat. 23.10.14 PDF

8

Arkeologisk rapport, dat. 25.11.14 PDF

9

Notat, gangfelt i Jamtvegen for trafikk mellom Markvegen og Gamle Kongeveg, dat. 10.09.14 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger kommune har fått utarbeidet detaljregulering for Gamle Kongeveg/Ringvegen. Langs disse vegene er det i dag ingen særskilt tilrettelegging for gang-/sykkeltrafikk. Bygging av ny Levanger ungdomsskole ved Røstad vil gi økt gang-/sykkeltrafikk langs disse vegstrekningene, spesielt av barn og unge. For å bedre trafikksikkerheten er det derfor ønskelig å få etablert sikringstiltak for gang-/sykkeltrafikken. Planforslaget har dessuten med gang-/sykkelvegbru over Levangerelva i området kryss Gamle Kongeveg/Ringvegen. 

Prosjektet omfatter nødvendig areal for å etablere løsninger for gang-/sykkeltrafikk langs Gamle Kongeveg på strekningen Jamtvegen til Okkenhaugvegen ca. 880 m, og langs Ringvegen på en strekning av ca. 160 m fra Gamle Kongeveg.  Det omfatter også nødvendig areal for gang-/sykkelvegkryssing av Levangerelva, en strekning på ca. 110 m.

Planområdet omfatter i hovedsak eksisterende veggrunn samt noe hageareal fra tilstøtende boligeiendommer.

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger sitt vedtak i møte den 20. august 2014, sak 59/14

Offentlig ettersyn ble kunngjort den 23.08.14 og berørte parter ble tilskrevet med brev av 21.08.14. Høringsfristen var 4. oktober 2014.

Det er mottatt følgende uttalelser:

1 Sametinget, 18.09.14

2 Nord-Trøndelag fylkeskommune, 02.10.14 og 29.01.15

3 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 03.10.14

4 Statens vegvesen, 07.11.14

I det følgende er høringsuttalelsene oppsummert og kommentert:

            1 Sametinget, 18.09.14

Kan ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen merknader til planforslaget. Sametinget minner om kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt ved evt. funn av gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området. Minner samtidig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda.

Komentar:

Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

            2 Nord-Trøndelag fylkeskommune, 02.10.14 og 29.01.15

Anbefaler ut fra en sikkerhetsvurdering at det i reguleringsbestemmelsene tas inn en rekkefølgebestemmelse som sier at gang- og sykkelvegbrua over Levangerelva først kan bygges/tas i bruk samtidig med et videre gangvegsystem på vestsiden av elva, noe som vil ivareta kryssing av jernbanen.

Kulturfaglig uttalelse

I denne saken har vi gjennomført registreringer i planområdet. Det ble påvist et koksteinslag og trekull. Vi bedømmer dette til å være automatisk freda kulturminner, og vil registrere det i askeladden; samt sende inn c14-prøve for datering. Dersom det viser seg å være eldre enn 1537, vil vi enten gjøre en forenklet dispensasjon etter kml §8.4, eller planen vil bli oversendt Riksantikvaren etter samme paragraf. Dette er derfor ikke vår endelige uttalelse i saken. Vedtak av planen må vente inntil vi får datering og rapport klar og kan avgi endelig uttalelse.

I kulturvernfaglig uttalelse fra fylkeskommunen, dat. 29.01.2015, så omtales en lokalitet med 10-20 cm tykt lag med blandet sand, stein og kull. Denne lokaliteten er datert til romersk jernalder, 239-390 e. Kr. Alle kulturminner som er eldre enn 1537 er automatisk fredet etter kulturminneloven §4. Dette påviste kulturminnet ble undersøkt på stedet, etter stående avtale med Riksantikvaren, som har delegert forenklet dispensasjon for undersøkelser av påviste automatisk fredete kulturminner til fylkeskommunen. Fylkeskommunens undersøkelser har dermed avklart forholdet til dette kulturminnet i planområdet. Kulturminnet er markert med polygon i kulturminneregisteret Askeladden, og er fortsatt automatisk fredet utenfor planområdet.

Fylkeskommunen minner om at det fortsatt kan ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende markoverflate i, eller som nevnt over, inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.    

Kommentar:

Rekkefølgebestemmelse om gang- og sykkelvegbru over Levangerelva er tatt inn i bestemmelsene.

Uttalelsen vedrørende kulturminnefunn tas til orientering.

Aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

            3 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 03.10.14

Landbruksavdelingen har ingen merknader til planforslaget.

Miljøvernavdelingen har ingen merknader til planforslaget.

Kommunalavdelingen. Det er gjennomført en ROS-analyse for tiltaket. Det er ikke identifisert risiko som krever oppfølging. Selv om det ikke forventes geotekniske problemer ved gjennomføring av tiltaket, heter det i bestemmelsene til tiltaket at geotekniker skal gjøre en vurdering av tiltaket i byggeplanfasen. Ingen øvrige merknader til planen.

Kommentar:

Det er gjennomført geotekniske vurdering av rasfare i planområdet og det konkluderes med at området ikke står i fare for å rase ut. Med dagens kjennskap til grunnforholdene er det ikke grunn til å forvente forekomster av kvikkleire i dette området, og områdestabiliteten vurderes som god.

Bygging av ny vegforbindelse med bru over Levangerelva medfører utlegging av fyllinger inntil elveløpet. Det må utføres grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering av fyllinger og fundamenter. Før det er utført grunnundersøkelser har Norconsult ikke grunnlag for å vurdere om brua kan fundamenteres på såler direkte i grunnen eller om pelefundamentering er nødvendig.

            4 Statens vegvesen, 07.11.14

Planarbeidet omfatter kommunale veger, men vegvesenet ønsker likevel å bidra med planfaglige råd.

Statens vegvesen påpeker at definisjonen av sykkelfelt er at det er et eget kjørefelt for syklende i kjørebanen, skilt fra kjørebanen med en oppmerket hvit stiplet linje. I henhold til trafikkreglene er det ikke lov for bilister å bevege seg over på sykkelfeltet, heller ikke parkere eller stanse. Det må ikke legges opp til løsninger som strider mot trafikkreglene.

Planforslaget viser sykkelfelt som er dimensjonert med kun 1,3 m bredde på hver side. Det er unntaksvis at løsningen med så smalt sykkelfelt blir brukt.

Hvis tilgjengelig vegbredde er 5,5 m inkludert areal til sykkelfelt, er det heller ikke mulighet for å ha en løsning med sykkelfelt på denne vegen. Hvis det bygges sykkelfelt, må det også være areal for gående i tillegg.

I planforslaget er det lagt opp til en løsning med ensidig fortau på 1,75 m i Gamle Kongeveg, og 2,25 m i Ringvegen. Fortau bør ha minstebredde 2,5 m. I henhold til vegnormalene er dette minstekrav til ferdselsareal for gående. Denne bredden muliggjør også maskinell rydding av fortauet.

Bemerker at sykkelfelt ikke skal merkes opp gjennom T-kryss der høyreregelen gjelder. Kryss med andre kommunale veger skal ikke avmerkes med avkjørselspil i plankartet.

Kryss bør ha inntegnet frisiktsoner.

I plankartet er det regulert inn en stripe med formål «boligbebyggelse» langs grensen til fortau. Dette arealet bør i stedet reguleres til «annen veggrunn» for å sikre areal til vegvedlikehold og frisikt inn mot kryss.  

Vegvesenet anbefaler at det i en boliggate med 30 km/t og lite trafikk, kan tilrettelegges for «blandet trafikk». Det er ikke nødvendig å etablere egne løsninger for syklende når trafikken er liten og farten lav. Løsningen gir god sikkerhet for syklende ved at de er synlige i gatebildet.

Et annet alternativ kan være å anlegge et bredere fortau for gående, og la syklister og biler dele kjørebanen (uten noen form for oppmerking).

Gamle Kongeveg preges av tosidig bebyggelse nært inntil vegen, med mye kantparkering og vegetasjon som er sikthindrende. For å øke sikkerheten vil fjerning av parkering tett inntil vegen være et godt tiltak samt opprydding av vegetasjon ved private avkjørsler. Eier av avkjørsler som munner ut i bilveg har ansvar for at det er frisikt 4 m inn i avkjørsel og 25 m frisikt i hver retning når fartsgrense er 30 km/t.

Kommentar:

Formål sykkelveg/-felt er tatt ut av planen. I vedlagt notat beskrives en løsning der bilister og syklister deler kjørebanen, men uten den juridiske oppmerkingen, skiltingen og reguleringen av eget sykkelfelt.

Statens vegvesen foreslår oppmerkingskonseptet «sharrow», et symbol som males midt i kjørebanen (se vedlegg).

Det er ingen forandring på fortauene i forhold til tidligere. 

I forhold til at kommunale veger ikke skal avmerkes med avkjørselspil i plankartet, så er dette rettet opp i.

Kryss har fått inntegnet frisiktsoner, se plankart.

Det kommenteres fra vegvesenet at stripen med formål «boligbebyggelse» langs grensen til fortau bør reguleres til «annen veggrunn» for å sikre areal til vegvedlikehold og frisikt inn mot kryss. En slik løsning krever imidlertid betydelig erverv. Gjennomføringen av tiltakene i Gamle Kongeveg er tenkt slik at det ikke skal ytes noe vederlag i kr for erverv, derfor er det inngått avtaler med hver enkelt grunneier om tiltak som kompensasjon for tap av grunn (murer, beplantning etc.). Annen veggrunn er regulert til skjæringstopp/fyllingsfot, mens boligformål er regulert utenfor disse arealene.  Frisikt inn mot kryss ivaretas av frisiktlinjer i plankartet, og frisiktbestemmelser i reguleringsbestemmelsene.

Uttalelsen i forhold til vegetasjon ved private hager og avkjørsler forventes fulgt opp av kommunen. Det skal også legges opp til skilting med parkering forbudt i/langs Gamle Kongeveg samt deler av Ringvegen som er berørt av reguleringsplanen.

Endringer av planen etter høring / offentlig ettersyn

Plankart: Reguleringsformål «Sykkelveg/-felt» er tatt ut.

Bestemmelser:

§2: Reguleringsformål «Sykkelveg/-felt» er tatt ut

§8: Rekkefølgebestemmelser er tatt inn

Planbeskrivelse: Planbeskrivelsen er ikke endret, men det er lagt ved et notat som beskriver ny løsning der syklister og bilister deler kjørebanen.

Vurdering:

Det er mottatt uttalelser fra fire høringsparter.

På bakgrunn av høringsuttalelsene er det foretatt noen endringer. Reguleringsformål sykkelveg/-felt er tatt ut av planen. Definisjonen på sykkelfelt er at det er et eget kjørefelt for syklende i kjørebanen, og et slikt felt er det ikke plass til i Gamle Kongeveg. Kommunen og Statens vegvesen har blitt enig om at det velges en løsning der bilister og syklister deler kjørebanen, men uten den juridiske oppmerkingen, skiltingen og reguleringen av eget sykkelfelt. Det planlegges å benytte oppmerkingskonseptet «sharrow» (se vedlagt notat).  

Geoteknisk undersøkelse er gjennomført. Reguleringsområdet står ikke i fare for å rase ut og områdestabiliteten vurderes som god. I forhold til bru over Levangerelva så må det utføres grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering av fyllinger og fundamenter før bygging av brua.

I møtet i Plan- og utviklingskomiteen den 20.08.2014 ble tilleggsforslag fra Astrid Juberg Vordal, AP, enstemmig vedtatt. I forslaget ønskes det at trafikksikkerhetstiltak i Brusvebrukrysset vurderes. I dette krysset møtes Jamtvegen-Gamle Kongeveg-Markvegen/Gimlevegen og Elvestien i et vanskelig kryss.

Norconsult AS har laget et notat, vedlagt, med anbefalinger.

I notatet foreslår Norconsult AS å legge til rette for gangfelt i Jamtvegen, dette for å sikre adkomst for myke trafikkanter fra Markvegen til Gamle Kongeveg. Det er i dag ingen løsninger som legger til rette for kryssing av Jamtvegen. I tillegg anbefales fartsgrensen redusert til 30 km/t, den er i dag 50 km/t. Det anbefales videre at krysseområdet i Markvegen strammes opp slik at krysset blir mindre utflytende. Dette gir også tilstrekkelig areal til et mindre fortau inn mot krysset. Gangfelt etableres som opphøyd gangfelt i Jamtvegen. Gangfeltet skal belyses. Se vedlegg for skisse av planlagt løsning.

Tiltaket synes å være et viktig bidrag til etablering av mest mulig trafikksikre forbindelser for gang- og sykkeltrafikk, spesielt knyttet opp mot ny Levanger ungdomsskole ved Røstad.  

Konklusjon

Etter en samlet vurdering tilrår Rådmannen at det innstilles på at planforslaget vedtas.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.08.2014

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Løvås, SV:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12- 10 legges ikke detaljregulering for Gamle Kongeveg og Ringvegen ut til offentlig høring, men sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning. Etter ytterligere utredning legges saken fram for PUK så snart som mulig.

Det henstilles om at bru over elva tas ut av planen da videre vegføring ennå ikke er klarlagt. Denne vegføringa må vurderes når trasse for vegen videre er bestemt. 

Begrunnelse:

I detaljreguleringen er det foreslått en bru over Levangerelva mot jernbanesporet i et bratt og ulendt terreng. Denne sykkelvegføringen stanser der og det er uklart hvordan videre veg føring vil gå. PUK mener derfor at inntegnet sykkelfelt og bru over elva bør tas ut av planen. Denne sykkelvegen/gangvegen må vurderes på et senere tidspunkt. Videre mener PUK at andre trafikkregulerende tiltak bør vurderes før detaljreguleringen legges fram. PUK er også opptatt av kost/trafikkforbedring i denne saken. Dersom detaljreguleringen slik den fremstår blir vedtatt, er vi redd for at kost/nytte virkningen sett fra et trafikksikkerhetsperspektiv ikke blir vesentlig bedre en dagens situasjon. I Statens vegvesen sin håndbok er det følgende krav til bredde på sykkelfelt.

Fartsgrense 30 eller 40 km/t, ÅDT>4000: 1,5m
Fartsgrense 50 km/t, ÅDT<8000: 1,5m
Fartsgrense 50 km/t, ÅDT 8000-15000: 1,8m

PUK er ukjent med ÅDT på denne strekningen, men registrerer at sykkelfeltene er regulert med en bredde på 1,3 meter. Det vil si totalt 0,4 meter smalere enn det Statens vegvesen anbefaler. 

Tilleggsforslag fra Astrid Juberg Vordal, AP:

Ettersom omlegging av ungdomsskolestruktur også berører syklende elever fra Vestgård-Sørvegen-Brusve og Lillemarksbakken, vurderes trafikksikkerhetstiltak i Brusvebrukrysset. Her møtes Jamtvegen-Gamle Kongeveg-Markvegen/Gimlevegen og Elvestien i et vanskelig kryss. Syklende elever vil komme nedoverbakke i dette krysset om morgenen på veg inn i Gamle Kongeveg og videre til Røstad. Vinterstid og på glatt føre vil krysset være særlig utfordrende.

Avstemning:

Forslag til vedtak fra Køvås avvist med 10 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Vordal enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Gamle Kongeveg og Ringvegen dat. 06.06.2014  framlagt for høring og offentlig ettersyn. 

Ettersom omlegging av ungdomsskolestruktur også berører syklende elever fra Vestgård-Sørvegen-Brusve og Lillemarksbakken, vurderes trafikksikkerhetstiltak i Brusvebrukrysset. Her møtes Jamtvegen-Gamle Kongeveg-Markvegen/Gimlevegen og Elvestien i et vanskelig kryss. Syklende elever vil komme nedoverbakke i dette krysset om morgenen på veg inn i Gamle Kongeveg og videre til Røstad. Vinterstid og på glatt føre vil krysset være særlig utfordrende. 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Gamle Kongeveg og Ringvegen dat. 06.06.2014 framlagt for høring og offentlig ettersyn. 

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse dat. 06.06.2014 PDF
   
 2. 3 stk. plankart dat. 06.06.2014 PDF
  - A004
  - A005
  - A006
      
 3. Planbestemmelser dat. 06.06.2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Levanger kommune har fått utarbeidet detaljregulering for Gamle Kongeveg/Ringvegen. Langs disse vegene er det i dag ingen særskilt tilrettelegging for gang-/sykkeltrafikk. Bygging av ny Levanger ungdomsskole ved Røstad vil gi økt gang-/sykkeltrafikk langs disse vegstrekningene, spesielt av barn og unge. For å bedre trafikksikkerheten er det derfor ønskelig å få etablert sikringstiltak for gang-/sykkeltrafikken. Planforslaget har dessuten med gang-/sykkelvegbru over Levangerelva i området kryss Gamle Kongeveg/Ringvegen. 

Planområdet.

Prosjektet omfatter nødvendig areal for å etablere løsninger for gang-/sykkeltrafikk langs Gamle Kongeveg på strekningen Jamtvegen til Okkenhaugvegen ca. 880 m, og langs Ringvegen på en strekning av ca. 160 m fra Gamle Kongeveg.  Det omfatter også nødvendig areal for gang-/sykkelvegkryssing av Levangerelva, en strekning på ca. 110 m.

Planområdet omfatter i hovedsak eksisterende veggrunn samt noe hageareal fra tilstøtende boligeiendommer.

Klikk for større kart

Oversikt planområdet 

Planstatus.

For planområdet gjelder kommunedelplan Levanger sentrum som er vedtatt 27.09.2000 (planid. L2000017). Formålet her er gitt som eksisterende byggeområde og område med reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. Flere eksisterende reguleringsplaner ligger inntil planområdet og blir delvis erstattet av den nye reguleringsplanen.

Planforslaget.

Generelt.

Langs Gamle Kongeveg vil fortau bli etablert langs eksisterende veg og sykkelfelt etableres i kjørebanen på hver side av vegen. Dette gir minst mulig inngrep i boligeiendommene.

I Ringvegen foreslås kjørebanebredden redusert og fortau plassert delvis i eksisterende veg og delvis på tilstøtende eiendommer. Vegen foreslås envegskjørt, men slik at beboerne på den aktuelle strekning kan kjøre i begge retninger. Løsningen reduserer inngrep i boligeiendommene.

Mange av boligeiendommene får etablert mur-arrangement for å unngå at større deler av eiendommen går tapt, og areal som reguleres til anleggs- og riggområde tilbakeføres til opprinnelig bruk etter anleggsperioden

Vegstandard.

Langs Gamle Kongeveg bygges fortau med totalbredde 1,75 meter. Sykkelfelt bygges med bredde 1,3 meter og plasseres på begge sider i eksisterende kjørebane. Løsningen er ikke en standard vegprofil fra Statens vegvesen sine håndbøker, men er en løsning som ofte benyttes hvor det er lite plass.

Ringvegen bygges med 2,75 meter kjørebane og 2,25 meter fortau.

Gang-/sykkelvegbru over Levangerelva bygges med totalbredde 5,0 meter, der rekkverksrom utgjør 0,75 meter på hver side.

Kulturminner.

Det er ut fra eksisterende kunnskap ikke registrert kulturminner som vil komme i konflikt med tiltakene. Fylkeskommunen mener imidlertid at det i dette området er et potensial for funn av hittil ikke registrerte kulturminner, og varsler derfor behov for registreringer for å avklare planområdet. Denne avklaring må da skje i forbindelse med høringsperioden.

Krav i forhold til kulturminner og aktsomhetsansvar er gitt i planbestemmelsene.

Naturmangfold.

Det er i dag en velutviklet og frodig kantsone langs Levangerelva som det vil være viktig å ivareta og videreutvikle. Tiltakene vil ikke vanskeligjøre ferdsel langs med vassdraget. Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at tiltaket kan komme i konflikt med slike interesser i det aktuelle området. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og eventuell risiko for skade på naturmangfold, jfr. § 8.

Samfunnssikkerhet og beredskap.

Stabilitet.

I følge NGU sine kartdata består planområdet stort sett av marin avsetning med varierende tykkelse samt noe elveavsetning. Området innehar ikke kjente soner med kvikkleire. Terrenginngrepene vil være små skjæringer i jordmasser og noen mindre fyllinger. Det vil bli en større fylling ned mot Levangerelva i forbindelse med bygging av gang-/sykkelvegbrua. Det forutsettes at nødvendig geoteknisk vurdering gjennomføres før bygging.

Støy.

I henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), kan miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Etablering av gang-/sykkelveg langs eksisterende veg vil være et slikt tiltak, og trafikkmengden vil ikke øke som følge av tiltaket. Det vil følgelig ikke være behov for støyskjermingstiltak.

Flom.

Flomsonekart som er utarbeidet av NVE er brukt som grunnlag, og dette viser at de aktuelle tiltak ligger godt over vannstandsnivå for en 200-årsflom.

Planprosess.

Medvirkning.

Det er gjennomført oppstartsmøte med Innherred samkommune den 29.01.2014. Kunngjøring om oppstart av planarbeid er sendt til fylkeskommunen, fylkesmannen, NVE, NTE, Sametinget, Statens vegvesen og berørte grunneiere. Varsel om planoppstart ble også annonsert i Levangeravisa 01.02.14. Det er mottatt kommentarer/merknader fra Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Sametinget, NTE og NVE, samt fra noen grunneiere.

Det ble holdt informasjonsmøte for grunneiere i Levanger kommunestyresal den 18.02.14. Det ble også arrangert befaring langs Gamle Kongeveg og Ringvegen den 27.02.14 og den 28.02.14.

Vurdering:

Tiltakene vil være et viktig bidrag til etablering av mest mulig trafikksikre forbindelser for gang-/sykkeltrafikk, spesielt knyttet opp mot ny Levanger ungdomsskole ved Røstad.

Løsningen som foreslås legger opp til en prioritering av gang-/sykkeltrafikken på bekostning av biltrafikkens framkommelighet. Dette synes å være en riktig strategi for å unngå omfattende inngrep i tilliggende boligeiendommer langs gater der de bilrelaterte transportbehov ikke er for dominerende.

Planforslaget innehar ingen tilfredsstillende avklaring i forhold til geoteknikk. Tiltakshaver legger opp til at dette kan skje i høringsperioden, slik at det kan foreligge før sluttbehandling av planen. Det er i alle tilfelle tatt inn rekkefølgebestemmelse om at det skal foretas nødvendige geotekniske vurderinger før byggetillatelse gis. 

Fylkeskommunens krav om nødvendige registreringer i forhold til kulturminner må gjennomføres før planen eventuelt kan legges fram for sluttbehandling.

Det tilrås på dette grunnlag at planforslaget framlegges for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 22.09.2015 09:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051