Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 24.04.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 24.04.13
Tid: kl. 17:00 - 18:30

Sakliste som PDF   -   som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Protokoll som PDF    -   som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 13/13 IKA Trøndelag IKS - endring av medlemsavtale utredning vedtak video
PS 14/13 Kloakkanlegg 1999-2012 - Avslutning av regnskap utredning vedtak video
PS 15/13 Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015 vår 2013 utredning vedtak video
PS 16/13 Reguleringsplan Stokkberget - boligfelt Åsen utredning vedtak video
PS 17/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017 utredning vedtak video
FO 4/13 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - miljøtiltak i friområde Tinbuen tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 31 + 4 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem -  forfall
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Ivan Sundal dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem - forfall
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Per Einar Weiseth v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem - forfall
Rolf Inge Elvbakken  ap varamedlem 5 x Svein Erik Veie
Kim Heggelund  h varamedlem 3 x Ketil Hveding
Knut Sigurd Hjelmstad  h varamedlem 5 x Audun Brenne
Gunnar Løvås  sv varamedlem 1 x Jostein Trøite

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  

 

Kulturinnslag:

Kulturskolen opptrådte med utdrag fra forestillingen Cats framført i glassgården i Levanger rådhus før kommunstyremøte.
Med Anette Tennfjord og Lena Hoem. Instruktør: Margarita Vikander - video

   

Orienteringer:

 

 

 

PS 13/13 IKA Trøndelag IKS - endring av medlemsavtale

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.04.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 14/13 Kloakkanlegg 1999-2012 - Avslutning av regnskap

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.04.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Regnskapet for følgende kloakk anlegg

 • Levanger renseanlegg 2
 • Småland
 • Kjønstadmarka 1
 • Ludvig Bremers veg/Ole Vigs veg
 • Åsen, 2. etappe
 • Hammerøyvegen
 • Tistelvegen
 • Middelfarts veg
 • Elberg
 • Skånes-Rinnleiret
 • Fagerstrandvegen
 • Munkeby
 • Pumpestasjon Hoklingen
 • Åsen ved samfunnshuset
 • Overbygg pst Lian og pst Hyllbærvegen
 • Holsandlia, etappe 4
 • Ulve rehabilitering
 • Olav Rees veg
 • Halsanvegen


avsluttes med utgifter på kr. 62.876.691,76 og et samlet overskudd på kr. 4.404.252.

Overskuddet brukes til separering/utskifting av avløpsledninger i 2013.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 15/13 Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015 vår 2013

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.04.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Idrettspolitisk plan – justert Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas.

Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 16/13 Reguleringsplan Stokkberget - boligfelt Åsen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.04.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas følgende mindre endring av reguleringsbestemmelsene for Stokkberget boligfelt Åsen § 2.5: «I forhold til eksisterende høgspentlinjer, må utbyggere ha avtaler med NTE om å legge disse i kabel før igangsettingstillatelse kan gis.»

Begrunnelse:

I Åsen er det flere utbyggere som ønsker å få lagt 66 kV høyspentlinjen i kabel. Når NTE Nett AS i løpet av en 10års-periode planlegger å sanere denne linjen og legge den i kabel, synes det fornuftig å endre reguleringsbestemmelsene slik at felt som ikke berøres av denne høgspentlinjen kan bygges ut.
Endringsforslaget har vært på høring hos berørte parter, og det er ikke mottatt motforestillinger.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 17/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.04.2013 - video

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av DNA og SP følgende tilleggsforslag – nytt pkt.:

Levanger kommune tar umiddelbart initiativ overfor Fylkeskommunen / Statens vegvesen og Jernbaneverket for å starte en mulighetsstudie og planlegging av planfri kryssing av fylkesvei 754 ved Skogn sentrum.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag – alternativt forslag til pkt. 3:

Levanger kommune krever følgende prioriteringer i rekkefølge:

a): Gang- og sykkelvei langs fylkesveg 753 Åsen – Hopla løftes opp blant prioriterte utbedringsprosjekter i planperioden.

b): Levanger kommune registrerer at sikring av planovergangen på Skogn ikke er nevnt i forslaget til fylkesvegplan for 2014-2017. Levanger kommune ber fylkeskommunen ta initiativ til en sikrere og bedre planovergang i løpet av 2013/2014. Levanger kommunes primære ønske er en planfri løsning på Skogn.

c): Levanger kommune vil påpeke at det ikke er satt av tilstrekkelig med midler til å få på plass et helhetlig gang- og sykkelveinett. Fylkeskommunens bevilgninger til dette formålet må økes.

Edvard Øfsti (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret mener at Vegtrafikklovens § 40a må bli tatt inn i fylkesveiplanen – «Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerhetstiltak i fylket.»

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling, pkt. 1, vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Plan- og utviklingskomiteens innstilling, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Plan- og utviklingskomiteens innstilling, pkt. 3, vedtatt med 33 mot 2 stemmer som ble avgitt for Buchholdts alternative forslag til pkt. 3.

Heieraas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Øfstis tilleggsforslag vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

1. Levanger kommune har følgende endringer/tilføyninger til ny fylkesvegplan 2014-2017
Asfaltering/forsterkning i prioritert rekkefølge:

a) Fv. 112 Ronglan – Ekne

b) Fv. 132 Mule Kolberg

c) Fv 111 Gullberget – Ronglan

d) Fv. 134 Røstadlia – Salthammer

2. Brusve bru (Fv. 126) forsterkes til 10 tonn i planperioden.

3. Levanger kommune krever følgende prioriteringer:
Gang og sykkelvei opp på prioritert liste:
Tiltak for sikker kryssing av jernbaneovergangen v/Skogn sentrum, samt gang- og
sykkelvei Åsen samfunnshus – Vollamarka/Hopla

Levanger kommune tar umiddelbart initiativ overfor Fylkeskommunen / Statens vegvesen og Jernbaneverket for å starte en mulighetsstudie og planlegging av planfri kryssing av fylkesvei 754 ved Skogn sentrum.

Kommunestyret mener at Vegtrafikklovens § 40a må bli tatt inn i fylkesveiplanen – «Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerhetstiltak i fylket.»

Til toppen av siden

 

 

 

FO 7/13 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - miljøtiltak i friområde Tinbuen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.04.2013 - video

Behandling:

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051