Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.05.12 - sak 32/12 - Levanger Boligforvaltning KF - Regnskap og årsberetning 2011

Asbjørn Eriksen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Asbjørn Eriksen
Arkivref. 2012/4054
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 23.05.12 32/12

 

Styrets forslag til vedtak:
Resultatregnskap 2011 og Årsrapport 2011 for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Regnskap og årsrapport for 2011 er behandlet av Styret i BKF i møte 23.03.11, sak 02/2012.
Resultatregnskap og årsrapport 2011 har vært til behandling i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets behandling og uttalelse er vedlagt.

Vedlegg:

  1. Revisors beretning for 2011 PDF
  2. Kontrollutvalgets uttalelse til boligforvaltningens årsregnskap 2011 PDF
  3. Levanger boligforvaltning KF – årsregnskap 2011 PDF
  4. Levanger boligforvaltning KF – Årsrapport 2011 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 1 241 280,14 og et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- mot et negativt netto driftsresultat på kr. 553.000,- i 2010. Underskudd for regnskapsåret 2009 er inndekket med kr. 910 492,09.

Tidligere daglig håper den positive utviklingen for boligmassen vil fortsette, men dette betinger at nødvendige midler blir stilt til disposisjon. Etter avviklingen av Boligforvaltningen er det disponible midler på ca. 11 mill. (BKF’s kapitalkonto).

I tillegg er det foretatt refinansiering av 1/3-del av låneporteføljen som vil gi en rentebesparelse i 2013 på ca. 1,3 mill. Tidligere daglig leder håper disse midlene kommer boligene til gode ettersom Levanger kommune står foran store utfordringer ved gjennomføring av tiltak vedtatt i Boligsosial handlingsplan. Selv om de fleste leiligheter etter hvert har en noenlunde bra innvendig standard i forhold til leieprisene er etterslepet på manglende vedlikehold fortsatt meget stort. 
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 24.05.2012 08:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051