Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.05.12 - sak 29/12 - Utbyggingsavtale Kjønstadmarka Felt B3

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivsaknr: 2012/985 - /L81 
Lars Petter Holan - klikk for personkort
Saksordfører: Lars Petter Holan, AP

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 15.02.12 12/12
Plan- og utviklingskomiteen 09.05.12 35/12
Kommunestyret 23.05.12 29/12

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Ingen

Saksordfører (ny):
Lars Petter Holan, AP

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende “Kjønstadmarka Felt B3” godkjennes. 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende “Kjønstadmarka Felt B3” godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger vedtok i møte den 15.02.12, sak 12/12, at utbyggingsavtale for “Kjønstadmarka Felt B3” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Berørte parter ble tilskrevet med brev av 27.02.12 og offentlig ettersyn ble kunngjort den 18.02.12. Høringsfristen var satt til 31.03.12.
Det er ikke mottatt høringsuttalelser.

Utbyggingsavtalen er mellom Block Watne AS og Levanger kommune, og avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i forslag til reguleringsplan for Kjønstadmarka delfelt B3, som lå ute til offentlig ettersyn i februar-mars 2012.
Reguleringsplan med tilhørende utbyggingsavtale sluttbehandles parallelt.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Reguleringsbestemmelser Kjønstadmarka delfelt B3 datert 09.01.2012, rev. 25.01.2012
  2. Plankart Kjønstadmarka delfelt B3 datert 09.01.2012, rev. 25.01.2012 PDF - jpg (nettbrett)


Saksopplysninger:

Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens Kap. XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 53/06 fattet kommunestyret vedtak om bruk av Utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Kapittel 17 Utbyggingsavtaler i gjeldende plan- og bygningslov synes forholdsvis lite endret ift. overnevnte. § 1.2 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.11, sak 18/11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler.

Overnevnte er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger nedenfor:

-----------------------------------------

UTBYGGINGSAVTALE
vedrørende
KJØNSTADMARKA, FELT B3

Mellom utbyggeren Block Watne, heretter kalt utbygger, og Levanger kommune, heretter kalt Kommunen, er det i dag inngått slik avtale:
I. Formål
1. Denne avtale regulerer med endelig virkning betingelsene for at utbygging av Kjønstadmarka Boligfelt etappe 1 -kan skje.

2. Avtalen er hjemlet i plan- og bygningsloven kap. 17.  Utbyggingsavtaler §§ 17.2-17.7 og kommunens prinsipielle vedtak om bruk av utbyggingsavtaler, k.sak 53/06, samt § 1.2 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.11, k-sak 18/11.

3. Avtalen skal sikre at området omfattet av reguleringsplanen for Kjønstadmarka  Boligfelt  etappe 1 blir utbygd iht. plan og bestemmelser tilknyttet denne.

II. Avtalens omfang
Avtalen omfatter gjennomføring av tiltak som sikrer:
- Trafikksikkerhet
- Godt oppvekst- og bomiljø
- Opparbeiding av areal for uteopphold og leik.
- Infrastruktur/hovedanlegg
- Overdragelse av offentlige areal og anlegg
- Plan for etterfølgende vedlikeholdsplikt

III: Utbyggers forpliktelser
A. Areal for uteopphold og leik
1. Offentlig friområde  som i reg.plan er benevnt B3-L erverves av utbygger og overtas av kommunen uten  vederlag samtidig med overtakelse av offentlige veganlegg når feltet er utbygd.

B. Hovedanlegg - veger
1. Utbygger utarbeider tekniske planer for offentlige veger i området. Krav til geometri , dimensjonering, materialer  mm stilt i Statens Vegvesens ”Vegnormaler” skal oppfylles.

2. Veger skal opparbeides iht reguleringsplan med reguleringsbestemmelser med asfaltdekke, bredde 4,0 mtr.  + 2 x 0,5 meters skulder. Asfaltdekkets tykkelse skal være min 100 kg/m2. Tekniske planer skal godkjennes av kommunen. Hvis anlegget forutsetter erverv av grunn, er utbygger ansvarlig for ervervet og bekoster dette.

3. Det bygges gatebelysning langs vegen med 8 meter master, 70 w armatur.

Belysningen taes over til kommunal drift. Belysningen bekostes av utbygger.
4. Utbygger bekoster og opparbeider vegen og snuplasser inkl. tekniske anlegg i henhold til de godkjente tekniske planer innenfor det regulerte området Kjønstadmarka Boligfelt, felt B3.

5. Veger skal være ferdigstilt med asfaltdekke før overtakelsesforretning.

C. Hovedanlegg- vann, avløp
1. Utbygger utarbeider tekniske planer for vann og avløpsanlegg.
Spillvann fra boligfeltet ledes til spillvannskumme i østre hjørne på tomta/feltet. Overvann føres til samme sted.
Det legges ny 160 mm PVC spillvannsledning og 200 mm  overvannsledning fra kum v/Nordsivegen og opp til internveg som overtas av kommunen. Ved legging av 110 mm vannledning på samme strekning overtas denne av kommunen.

2. Anlegget ferdigstilles før innflytting skjer.

D. Interne veg-, vann- og avløpsanlegg samt fellesanlegg
Alle interne veg-, vann- og avløpsanlegg samt andre fellesanlegg bygges ut etter planer godkjent av kommunen. Utbygger bærer alle kostnadene knyttet til slik opparbeidelse.

E. Strøm, telefoni og bredband/ kabel TV
Utbygger forplikter seg til å sørge for at strøm, telefoni og bredband utbygges etter traseer som ikke vanskeliggjør senere vedlikehold av de kommunale ledninger.

F. Diverse bestemmelser
1. Bebyggelsen bør tilrettelegges for oppvarming med fornybar energi

IV. Fremtidig ansvar for anlegg og arealer

A. Generelt for offentlige anlegg
For fremtidig ansvar for anlegg gjelder Plan og bygningsloven Kap. 18.
Byggetomta §§ 18, 27 og 28. Spesielt §§ 18-1, 18-2, 27-1, 27-2 og 27 – 4 hvis annet ikke fremgår av denne avtale. Det skal føres protokoll fra overtakelsesforretning

B. Hovedanlegg – veger
Vegen til og med snuplass overtas av Kommunen uten vederlag for framtidig drift og vedlikehold fra det tidspunkt disse er godkjent og overtakelsesforretning avholdt.

C. Hovedanlegg – vann og avløp
Alle ledninger som iht. godkjente planer er planlagt og dimensjonert som offentlig ledningsnett, overdras vederlagsfritt til kommunen for framtidig drift og vedlikehold. Hvis ledninger blir liggende på privat grunn, skal rett til å ha ledningen liggende og  foreta nødvendig vedlikehold sikres/tinglyses.

D. Fellesanlegg/ fellesområder
      Friområdet B3-L overtas av kommunen. Oppsetting og drifting av
      eventuelle lekeapparater er beboernes ansvar. 

V. Kommunens forpliktelser
Kommunen overtar de offentlige anlegg for framtidig drift og vedlikehold straks disse er ferdigstilt og godkjent iht. denne avtales Kap. III B-F
VI. Videresalg
Hvis Utbygger selger hele eller deler av sitt areal som omfattes av reguleringsplan  Kjønstadmarka, felt B3, skal utbygger påse at denne utbyggingsavtale blir tiltransportert ny eier.
    Levanger ...........................   2012  

Levanger kommune Block Watne

------------------------------------------------
Robert Svarva
Ordfører 

-----------------------------------------------
Utbygger

Vurdering:
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:

§ 17-3. Avtalens innhold

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig.
Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:
1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).
1.2.1  Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.
1.2.2  Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

Utbyggingsavtalen ligger innenfor rammene av forslag til reguleringsplan for Kjønstadmarka delfelt B3 og er vurdert til å følge opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.

Rådmannen tilrår at det innstilles på at foreliggende utbyggingsavtale godkjennes. 

Til toppen av siden    

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende “Kjønstadmarka Felt B3” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.
Før utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn, må den rettes opp i henhold til gjeldende lov.  

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til vedtak:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende “Kjønstadmarka Felt B3” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Før utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn, må den rettes opp i henhold til gjeldende lov.

Vedlegg:

  1. Utbyggingsavtale Kjønstadmarka Felt B3 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Reguleringsbestemmelser Kjønstadmarka delfelt B3 datert 09.01.2012, rev. 25.01.2012
  2. Plankart Kjønstadmarka delfelt B3 datert 09.01.2012, rev. 25.01.2012 PDF - jpg (nettbrett)


Saksopplysninger:

Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens Kap. XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 53/06 fattet kommunestyret vedtak om bruk av Utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Kapittel 17 Utbyggingsavtaler i gjeldende plan- og bygningslov synes forholdsvis lite endret ift. overnevnte. § 1.2 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.11, sak 18/11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler.

Overnevnte er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger vedlagt.

Vurdering:
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:

§ 17-3. Avtalens innhold

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig.
Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle
utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:
1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).

  • 1.2.1  Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.
  • 1.2.2  Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.


Utbyggingsavtalen ligger innenfor rammene av forslag til reguleringsplan for Kjønstadmarka delfelt B3 og er vurdert til å følge opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.

Før utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn, må den rettes opp i henhold til gjeldende lov.

Videre heter det i plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd at dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.
Den framlagte avtalen bygger på kompetansen i tredje ledd, og det anbefales derfor at foreliggende utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.
    Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 17.01.2013 14:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051