Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.03.12 - sak 9/12 - Reglement for godtgjøring Levanger kommune - revisjon

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2012/1670
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.03.12 20/12
Kommunestyret 21.03.12 9/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til innstilling:
Dagens satser videreføres med følgende endring: Satsene for dekning av tapt arbeidsinntekt justeres opp i tråd med gruppas anbefalinger.

Anne Grete Krogstad (DNA) fremmet følgende endringsforslag:
Kontrollutvalgets leder: årlig godtgjøring settes til kr. 15.000,-.
Kontrollutvalgets nestleder: årlig godtgjøring settes til kr. 7.500,-.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med endringsforslag fremmet i møtet, tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Buchholdts forslag til innstilling.

INNSTILLING:
Arbeidsgruppas forslag til nytt godtgjøringsreglement vedtas med virkning fra 1.1.2012, med følgende endring:
Kontrollutvalgets leder: årlig godtgjøring settes til kr. 15.000,-.
Kontrollutvalgets nestleder: årlig godtgjøring settes til kr. 7.500,-. 

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Arbeidsgruppas forslag til nytt godtgjøringsreglement vedtas med virkning fra 1.1.2012.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
I formannskapets møte den 4. november 2011, sak 80/11 ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som skal evaluere dagens godtgjøringsreglement for Levanger kommune.

Følgende ble valgt som medlemmer til arbeidsgruppa: Robert Svarva (leder), Anne Grete Krogstad og Andreas Jenssen Hjelmstad.
Formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås har fungert som sekretær for gruppa.

Det vises til notat fra gruppa datert 11. januar 2012.

Gruppa har kommet fram til at de vil tilrå at dagens system videreføres, men legger opp til en justering av deler av godtgjørelsene slik at Levanger kommunes reglement blir harmonisert mot sammenlignbare kommuner, som for eksempel kommunene Verdal, Stjørdal og Steinkjer.

Gruppa foreslår at varaordførerens stillingsandel fortsatt er 50%, men at godtgjøringa settes til 50% av 100% av ordførerens godtgjøring.

Gruppa foreslår at satsen for godtgjøring av formannskapets medlemmer økes til kr. 50000 pr. år.

Gruppa mener at komitelederne fortsatt bør godtgjøres lik formannskapets medlemmer, og foreslår derfor at komiteledernes godtgjøring økes fra kr. 40 000 til kr. 50 000 pr. år.

Det foreslås at godtgjøringa for nestledere i komiteene økes fra kr. 5 000 til kr. 7 500.

Gruppa foreslår at godtgjøring til medlemmer/varamedlemmer av ”andre utvalg” – uavhengig av møtenes varighet (over og under 2 timer) settes til kr. 600 pr. møte.

Gruppa foreslår også en økning i generell godtgjøring for ledere av ”andre utvalg” – fra kr. 2 500 til kr. 3 000.

Gruppa foreslår at årlig godtgjøring for 2. overformynder økes fra kr 2 500 til kr. 3 000 og at sats pr. møte økes fra kr 500 til kr. 600.

Gruppa ser på kontrollutvalgets arbeid som så spesielt at godtgjøringa bør fastsettes i eget punkt. Det foreslås at kontrollutvalgets leder får en årlig godtgjøring på kr. 10 000 og nestleder kr. 5 000. I tillegg gis godtgjøring på kr. 600 pr. møte til leder/nestleder/medlemmer/varamedlemmer.

Gruppeledernes godtgjøring foreslås økt fra kr. 7 500 til kr. 10 000,- pr. år.

Gruppa foreslår at satsen for tap av arbeidsinntekt, for legitimert tap økes fra kr. 1 700 til kr. 2 200.

Det foreslås at satsen for utgifter til omsorgsarbeid økes fra kr. 450 til. kr. 500.

Punkt ang godtgjøring til forliksrådet går ut. Godtgjørelsen til forliksrådets medlemmer er regulert i tvistelovforskriften § 2. Nærmere regler om opptjening, beregning, anvisning og utbetaling av godtgjørelsen til forliksrådets medlemmer og varamedlemmer fastsettes av justisdepartementet.

Gruppas forslag til nye satser i tabellform:

Godtgjøringer

Gjeldende satser

Forslag nye satser

Merknad

Ordfører

Ordfører godtgjøres tilsvarende stortingsrepresentantenes godtgjøring. Ordførerens godtgjøring reguleres årlig pr. 1. januar.

Ingen endring

Inkl tapt.arb.fortj. + alle møtegodtgjøringer

Varaordfører

Varaordførers stilling settes til 50%. Bruken av denne ressursen avtales nærmere mellom ordfører og varaordfører.
Varaordfører får en fast årlig godtgjøring på 50% av 90% av ordførers godtgjøring.

 

Varaordfører får en fast årlig godtgjøring på 50% av ordførers godtgjøring.

 

Det utbetales ingen annen møtegodtgjøring enn den faste årlige godtgjøringen.

Formann-skapets medlemmer

40 000 pr. år

50 000

Det utbetales ingen annen møtegodtgjøring enn den faste årlige godtgjøringen.

 

Vara formannskapet

500 pr. møte

 

600

Ved langvarig fravær ved f.eks sjukdom for ordfører eller andre med fast godtgjøring kan stedfortreder tilstås samme godtgjøring som den en er stedfortreder for. Formannskapet avgjør slike saker.

 

Komitéledere

40 000 pr. år

50 000

Det utbetales ingen annen møtegodt-gjøring enn den faste årlige godtgjøringen.

Nestledere komitéer

5 000 årlig godtgjøring

7 500

 

Komitemedlemmer/vara-medlemmer

500 pr. møte

600

 

Andre utvalg

500/250 pr. møte

600

Uavhengig av varighet

Ledere andre utvalg

Ledere av andre utvalg gis en generell godtgjøring på kr. 2500 pr år i tillegg.

3 000

 

Gruppledere

7 500 pr. år

10 000

 

Kommunestyremedl/-varamedl.

500 pr. møte

600

 

Overfor-mynderiet

1. overformynder gis godtgjøring som formannskapets medlemmer. andre overformynder gis en godtgjøring på 2 500 pr år.  
Første overformynder gis i tillegg en godtgjøring på kr 6 000 pr mnd.
I tillegg gis 2. overformynder kr. 500,- pr. møte.

Ingen endring på 1. overformynder. 2.overformynder gis en godtgjøring på 3 000 pr år. I tillegg gis 2. overformynder kr. 600,- pr. møte.

 

 

Kontrollutvalget

Godtgjøring som ”andre utvalg”

Kontrollutvalgets leder gis en årlig godtgjøring på kr. 10 000 og nestleder kr. 5 000. I tillegg gis godtgjøring på kr. 600 pr. møte til leder/nestleder/-medlemmer/-varamedlemmer.

 

Erstatning for tap av arbeidsinntekt

 

 

 

Ulegitimert hel dag

800

Ingen endring

 

Legitimert

1 700

2 200

 

Definisjon hel dag

6 timer

Ingen endring

 

Utgifter til omsorgsarbeid

Dokumenterte utgifter til omsorgsarbeid dekkes med inntil kr. 450,- pr. møte/dag.

500

 


 

Gruppa har ikke foreslått endringer i partistøtte.

Vurdering:
Rådmannen har sett på gruppas forslag til endringer, og finner disse som en naturlig justering.  Levanger kommunes satser for godtgjøring ligger lavt på flere av punktene, i forhold til sammenlignbare kommuner.

Økning av satsen for godtgjøring til varaordføreren, formannskapets medlemmer og komitélederne vil ha en årlig økonomisk konsekvens på ca. 150 000 kr i forhold til dagens ordning.

Når det gjelder de øvrige forslagene er dette etter min vurdering naturlige pris- og lønnsjusteringer etter mange år med uendra satser. Etter rådmannens beregninger vil de øvrige justeringene også utgjøre ca 150 000 kr årlig, slik at total merkostnad vil beløpe seg til ca 300.000. Nøyaktige utslag i forhold til budsjett kjennes ikke før en vet møtefrekvens og hvor mange varamedlemmer som møter og omfanget av krav om tap i arbeidsinntekt. Evt budsjettendring foreslås tatt i forbindelse med behandling av regnskap for 2. tertial 2012.
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 21.03.2012 20:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051