Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.03.12 - sak 8/12 - Kontrollutvalgets årsrapport for 2011


Saksbehandler: Paul Stenstuen, KomSek Trøndelag IKS
Arkivref. 2012/366 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kontrollutvalget 30.06.11 14/11
Kommunestyret 21.03.12 8/12

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2011” til orientering.

Til toppen av siden  

Kontrollutvalgets behandling

Forslag til vedtak i møtet

  1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2011” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2011, med justeringer foretatt i møte.
  2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.


Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak

  1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2011” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2011, med justeringer foretatt i møte.
  2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.


Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2011” til orientering.

Til toppen av siden  

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2011” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2011.
  2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.


Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2011” til orientering.

Vedlegg:

  1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
  2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
  3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner


Saksopplysninger:
Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen. Det er derfor viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om utvalgets arbeid. I merknadene til § 4 i ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” heter det at ”Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.” Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast praksis på.

For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske miljøet. Møteinnkallinger med saksdokumenter sendes for øvrig også til rådmannen.

I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som har vært til behandling i utvalget.

Ut fra tidligere praksis er det også for 2011 naturlig å avgi en årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret.

Vurdering:
Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets årsrapport for 2011.
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 21.03.2012 20:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051