Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.03.12 - sak 7/12 - Eierskapskontroll - Innherred Produkter AS


Saksbehandler: Paul Stenstuen, KomSek Trøndelag IKS
Arkivref. 2012/1750
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kontrollutvalget 30.06.11 14/11
Kommunestyret 21.03.12 7/12

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar rapporten ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS” til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av eierskapsmeldingen i en egen sak til kommunestyret. Her bør det fremgå hvilke mål kommunen ønsker nådd gjennom de ulike eierskap (eierstrategier). 
 3. Kommunestyret ber kommunens representant på generalforsamlingen fremme forslag som innebærer et pålegg til styret om å legge fram juridiske vurderinger vedrørende hvorvidt selskapet er omfattet av lov om offentlige anskaffelser og Offentleglova i en egen sak til generalforsamlingen.


Til toppen av siden  

Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet

 1. Kontrollutvalget tar rapporten ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS” til orientering.
 2. Kontrollutvalget vil spesielt fremheve betydningen av eierstrategi og en jevnlig gjennomgang av de aktuelle selskapenes formålsparagraf.


Forslag til innstilling kommunestyret

 1. Kommunestyret tar rapporten ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS” til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av eierskapsmeldingen i en egen sak til kommunestyret. Her bør det fremgå hvilke mål kommunen ønsker nådd gjennom de ulike eierskap (eierstrategier). 
 3. Kommunestyret ber kommunens representant på generalforsamlingen fremme forslag som innebærer et pålegg til styret om å legge fram juridiske vurderinger vedrørende hvorvidt selskapet er omfattet av lov om offentlige anskaffelser og Offentleglova i en egen sak til generalforsamlingen.


Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak

 1. Kontrollutvalget tar rapporten ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS” til orientering.
 2. Kontrollutvalget vil spesielt fremheve betydningen av eierstrategi og en jevnlig gjennomgang av de aktuelle selskapenes formålsparagraf.


Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar rapporten ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS” til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av eierskapsmeldingen i en egen sak til kommunestyret. Her bør det fremgå hvilke mål kommunen ønsker nådd gjennom de ulike eierskap (eierstrategier). 
 3. Kommunestyret ber kommunens representant på generalforsamlingen fremme forslag som innebærer et pålegg til styret om å legge fram juridiske vurderinger vedrørende hvorvidt selskapet er omfattet av lov om offentlige anskaffelser og Offentleglova i en egen sak til generalforsamlingen.


Til toppen av siden  

Saksbehandlers forslag til vedtak

 1. Kontrollutvalget tar rapporten ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS” til orientering.
 2. Kontrollutvalget vil spesielt fremheve betydningen av eierstrategi og en jevnlig gjennomgang av de aktuelle selskapenes formålsparagraf.


Saksbehandlers forslag til innstilling kommunestyret

 1. Kommunestyret tar rapporten ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS” til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av eierskapsmeldingen i en egen sak til kommunestyret. Her bør det fremgå hvilke mål kommunen ønsker nådd gjennom de ulike eierskap (eierstrategier).


Vedlegg:

 1. Eierskapskontroll Innherred Produkter AS, KomRev Trøndelag IKS PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Kontrollutvalgets sak 18/10
 2. Kontrollutvalgets sak 022/09
 3. Kontrollutvalgets sak 021/09
 4. Kommunestyrets sak 059/08
 5. Kontrollutvalgets sak 024/08
 6. Kontrollutvalgets sak 002/08
 7. Kontrollutvalgets sak 023/07
 8. Kommuneloven
 9. Forskrift for kontrollutvalg


Saksopplysninger:
Bakgrunn for saken
Kontrollutvalget behandlet sak 18/10 ”Bestilling av selskapskontroll” i møte den 07.09.10, og gjorde slikt vedtak:

1. ”Kontrollutvalget finner ikke grunn til å endre prioriteringslisten.
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide forslag til prosjektplan iht. signaler gitt i møte.”

Selskapet har et relativt bredt eierskap hvor også private eiere er representert. Nord-Trøndelag fylkeskommune, Levanger kommune og Verdal kommune er de største eierne med eierandeler på henholdsvis 50,54%, 30,31% og 12,35%. De øvrige 6,8% fordeler seg på 12 andre mindre eiere.

Selskapskontroll kan bestå av 2 elementer, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap. Eierskapskontroll er en lovpålagt del av en selskapskontroll. Ved en eierskapskontroll skal det foretas en evaluering av hvorledes eierinteressen forvaltes og hvordan eierskapet utøves av kommunens oppnevnte eierrepresentant.

Selskapet har både kommunale og private aksjonærer, slik at kommunelovens §80 som hjemler kontrollutvalget innsynsrett ikke vil kunne komme til anvendelse. Uten annen innsynshjemmel vil det derfor ikke kunne bli gjennomført forvaltningsrevisjon i selskapet.

Generelle betraktninger
Aksje- og regnskapslovgivningen fastsetter en del normer og regler for hvilken informasjon som minimum skal gis til eierne (samt for øvrig til en del andre som også har interesser i selskapet). Disse rapporteringskravene synes imidlertid primært å være rettet mot selskaper med et rent kommersielt (for profitt) formål. Det kan også være verdt å merke seg at aksjeloven fastsetter et likhetsprinsipp, som innebærer et forbud mot forskjellsbehandling av aksjonærene.

Oppdraget som er gitt det enkelte selskap finner en i selskapets formålsparagraf, og det er måloppnåelse i forhold til dette oppdraget selskapet skal vurderes opp mot av sine eiere. Det kan her tilføyes at en for selskaper uten et rent kommersielt formål vil måtte forvente svak eller svakere avkastning på egenkapitalen – nettopp fordi selskapet er satt til å følge også andre mål enn ren inntjening. For selskaper uten et rent kommersielt formål vil derfor en sunn økonomi først og fremst satte rammer for hvilke mål det er mulig å nå.

For slike selskaper vil derfor informasjon som setter eierne i stand til å evaluere måloppnåelse i forhold til dette ikke kommersielle formålet være avgjørende. Rapporteringskravene i aksje- og regnskapslovgivningen bør derfor suppleres med tilleggskrav iht. dette. Videre bør hver enkelt eier jevnlig evaluere selskapets formål mot endringer i rammebetingelsene, egne interesser og ønsker.

Revisors rapport
Revisor har nå ferdigstilt prosjektet og har levert sin rapport ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS”, se vedlegg.

Selskapets vedtektsfestede formål er å drive fabrikasjon og annen virksomhet som kan bidra til å øke mulighetene for sysselsetting av yrkeshemmede og mindre arbeidsføre - fortrinnsvis fra Nord-Trøndelag fylke, jf. rapporten side 4. Daglig leder i selskapet peker her på at selskapets formålsparagraf kan oppfattes som gammeldags, og at både målgruppe og selskapets rolle har endret seg.

Under revisors konklusjon fremgår det bl.a. at kommunen anbefales å utarbeide eiermelding i tråd med KS anbefalinger om kommunalt eierskap og eierstrategi.

Levanger kommune har ingen merknader til rapporten, utover at kommunestyret behandlet eierskapsmelding i 2008.

Vurdering:
Revisor har utarbeidet en felles rapport for Levanger kommune, Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkes kommune. En hadde gjerne sett at rapporten var i en noe mer rendyrket form.

I rapporten fra revisor blir det pekt på at kommunen ikke har utarbeidet en eierstrategi for eierskapet i Innherred Produkter AS. Hvilke(t) mål kommunen ønsker nådd gjennom eierskapet, hvilke resultatkrav kommunen har, samt ønsket form og innhold på rapporteringen fra selskapet vil være sentrale spørsmål i arbeidet med eierstrategien. Eierstrategien vil gjennom dette gi viktige føringer for kommunens representant.

Det understrekes imidlertid at det er viktig at eierstrategien ikke er utformet på en slik måte at kommunens representant ikke har et hensiktsmessig handlingsrom vis a vis de øvrige eierne i selskapet. 

Slik en leser rapporten peker daglig leder i selskapet på et viktig punkt da det uttrykkes at selskapets formålsparagraf kan oppfattes som gammeldags, og at både målgruppe og selskapets rolle har endret seg. Revisor har ikke trukket frem dette punktet spesielt i sine konklusjoner og anbefalinger. Men ut fra daglig leders bemerkning, vil en anbefale en gjennomgang av selskapets formålsparagraf.
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 21.03.2012 20:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051