Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.03.12 - sak 18/12 - Revidering av selskapsavtale med endring av medlemskap for Innherred Interkommunale Legevakt (IIL IKS) - selskapsavtale for interkommunal legevakt mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2005/10397 - /G21
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.03.12 25/12
Kommunestyret 21.03.12 18/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreslåtte og reviderte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS godkjennes. 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:
Foreslåtte og reviderte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS godkjennes.

Vedlegg:

  1. Gjeldende selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS PDF
  2. Forslag til ny selskapsavtale PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Lov om interkommunale selskap
  2. Søknad om deltagelse fra Nye Inderøy kommune (kommune 1756) PDF


Saksopplysninger:
I nov 2006 ble Innherred Interkommunale Legevakt IKS vedtatt etablert som et eget interkommunalt selskap med egen selskapsavtale for å ivareta felles legevakt på ettermiddag, natt og helg for kommunene Frosta, Verdal, Levanger og Inderøy. I 2008 ble også Mosvik innlemmet i ordningen. Mosvik kommune og Inderøy kommune går fra 1.1.2012 sammen til én kommune – 1756 Inderøy.

Dette betyr at selskapsavtalen må endres med medlem- og eierskap, noe som i følge Lov om Interkommunale selskap betyr at selskapsavtalen må behandles og vedtas på nytt av medlemskommunene. Avtalen skal uansett fornyes hvert 4. år det vil si etter selskapsavtalen nå i 2011.

Selskapsavtalen er både styrebehandlet og vedtatt anbefalt i representantskapet for IIL IKS.

Foreslåtte endringer i selskapsavtalen er:

  • § 2 Her endres deltagerne med at Mosvik tas ut.
  • § 5 Her er innbyggertall endret fra 1.1.2007 til 1.1.2011 Eierandelen er justert med tanke på endret medlemskap og ny fordeling.
  • § 6 Her er Mosvik tatt ut og minimum legedekning justert i fht innbyggertall.
  • § 9 Styrets sammensetning endres fra 6 til 5 medlemmer.


Vurdering:
Interkommunalt samarbeid om legevakt trenger en hensiktsmessig organisasjonsform for å gi ryddige driftsrammer. Valg av organisasjonsform avgjør i hvilken grad de deltagende kommunene får innflytelse på driften. 

Rådmannen, sammen med rådmenn i de tre øvrige kommunene, er av den formening at et IKS – gjennom selskapsavtalen - gir deltagerkommunene mulighet for innflytelse på planlegging og drift av legevaktsordningen. Videre regulerer det også klart deltagernes ansvar. Hvert kommunestyre utpeker i dette tilfellet, en til to representanter til representantskapet, som vedtar budsjett og regnskap, samt godkjenner overordnede planer. Antall representanter fra hver kommune tar utgangspunkt i den enkelte kommunes størrelse og dens innskudd av midler (jfr. §8 3.ledd i selskapsavtalen).

Representantskapet og styrets sammensetning reduseres jfr. ny avtale fra gjeldende sammensetning begge med 1 representant i representantskapet og 1 representant i styret. Disse velges i tråd med Lov om interkommunale selskap og §§ 8 og 9 i selskapsavtalen.

Ut over dette er det fra før tilsatt en daglig leder, som administrerer virksomheten i henhold til de retningslinjer, pålegg og instrukser som styret gir.

Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper, og budsjettet følger budsjettforskrifter for kommunale budsjetter.

Selskapet har egen revisor (KomRev Trøndelag IKS), som er valgt av representantskapet.

***

En endring av deltagerkommunene med Mosvik kommune innlemmet i Inderøy som deltager, innebærer få praktiske konsekvenser for driften. Omfanget vil være det samme i.o.m. at både Mosvik og Inderøy har vært med frem til i dag. Det er kun på kommunikasjons- og samhandlingsnivå at man praktisk gjør nye avklaringer vedr ansvar og roller med mer.

For legevaktsentralen ved Sykehuset Levanger vil håndteringen bli så å si uendret.

Økonomisk vil tilleggskompenasjonen (jfr Selskapsavtale § 6) på 180 000 kr Mosvik hadde i forbindelse med at de ikke hadde legeressurs med i ordningen, nå utgå. Det betyr at denne inntektsendringen nå blir fordelt på alle, sammen med pris- og kostnadsutvikling for 2012 for øvrig. Endring i innbyggertall ved justering av avtalen hvert 4.år – dvs i år jfr selskapsavtalen § 5, påvirker også kostnadene og fordelingen. Dette da deltagerkommunene har ulik befolkningsutvikling. Kostnader fordeles på kommunene med lik fordeling av kostnader for drift legevaktsentral(telefonvakt), og deretter fordeles det øvrige 40 % likt og 60% etter innbyggertall.

Det er på grunnlag av justert innbyggertall pr 1.1.2011, samt lønnsoppgjør 2011/2012 og prisvekst for øvrig, utarbeidet følgende økonomisk konsekvens for den enkelte kommune for 2012:

Endring kostnad pr kommune:

 

Innbyggere:

Endring

Kostnad 2011

Årskostn 2012

 

Refusjon fra kommuner:

01.01.2011

07 - 11

 


Avrundet hundre
 

 

Levanger kommune

18741

            

+661

2 496 700

 

       2 753 600

 

Verdal kommune

14334

            

+434

2 007 000

 

       2 222 600

 

Inderøy kommune

 6717*

            

-114

1 562 100*

 

       1 312 300

 

Frosta kommune

 2538

+71

674 200

 

          807 500

 

Sum refusjon fra kommuner:

42330

            

 

 

 

7 096 000

 

 

 

 

 

 

 

*) Inkl Mosvik!

 

 

 

 

 

   

Beregningene viser at Frosta, Levanger og Verdal vil få en økning, - bla på grunn av økt innbyggertall siden 2007,  mens Inderøy vil få lavere kostnad med innlemmelse av Mosvik. Dette da de samlet har en nedgang i innbyggertall i perioden.
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 21.03.2012 20:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051