Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.03.12 - sak 17/12 - Kredittramme Fokus bank - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2012/910
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.03.12 22/12
Kommunestyret 21.03.12 17/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
I forbindelse med etablering av ny bankavtale med Fokus bank inngås det en avtale om en trekkrettighet for Levanger kommune på 20 millioner kroner. Eventuell benyttet trekkrettighet skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes.

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:
I forbindelse med etablering av ny bankavtale med Fokus bank inngås det en avtale om en trekkrettighet for Levanger kommune på 20 millioner kroner. Eventuell benyttet trekkrettighet skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Inngått bankavtale med Fokus bank med virkning fra 01.03.12

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I henhold til Kommunelovens §50 kan kommuner ta opp likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet. Kommunens likviditetslån eller benyttet trekkrettighet, skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes. Når kommunestyret vedtar at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles, kan løpetiden for likviditetslånet forlenges tilsvarende den maksimale periode for inndekning av underskuddet.

Levanger kommune har gjennom de siste årene hatt en trekkrettighet i Sparebank 1 Midt-Norge på 20 millioner kroner. Denne rammen kunne benyttes om kommunen i løpet av det enkelte år fikk likviditetsmessige utfordringer. Gjennom den 6-årige avtaleperioden med Sparebank 1 Midt-Norge har kommunen ikke hatt behov for å benytte seg av denne trekkrettigheten.

Vurdering:
Ny bankavtale med Fokus bank trår i kraft 1. mars 2012. I forbindelse med etablering av denne må det fattes et nytt vedtak av kommunestyret vedrørende etablering av en trekkrettighet i Fokus bank. Rådmannen anser sannsynligheten som liten for at rammen vil bli benyttet, men ser likevel det som en fordel at kommunen har denne rammen om det i løpet av den 4-årsperioden avtalen gjelder skulle dukke opp kortsiktige likviditetsmessige utfordringer. Likviditeten i kommende avtaleperiode forventes å bli noe dårligere i perioder av året enn den har vært de siste årene. Dette skyldes bl.a. økte pensjonsinnbetalinger til KLP. I tillegg vil kommunen ha mindre ubrukte lånemidler plassert på bankkonto ettersom investeringsbudsjettene/-regnskapene ikke lenger er årsuavhengige. Dette betyr at kommunen ikke lenger kan ha ubrukte lånemidler stående samtidig som man tar opp nye lån til nye prosjekter.  Å etablere en slik ramme medfører ingen kostnader for kommunen før man eventuelt velger å benytte seg av den.

Kommunestyret i Verdal fattet vedtak om tilsvarende avtale for Verdal (trekkrettighet på 15 mill. kroner) i møte 30.01.12. Rådmannen anbefaler at man etablerer en tilsvarende trekkrettighet i Fokus bank som man har hatt i Sparebank 1 Midt-Norge. 
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 21.03.2012 20:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051