Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.03.12 - sak 12/12 - Fjerning av parkeringsavgift for korttidsparkering - bruk av urskiver

Roar Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Roar Eriksen
Arkivref. 2012/958
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.03.12 23/12
Kommunestyret 21.03.12 12/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til innstilling:
1. Levanger kommune innfører en ordning med bruk av urskiver og to timers gratis parkering på følgende avgiftsbelagte parkeringsplasser fra 01.06.2012:

  • Øvre Torv
  • Nedre Torv
  • Sjøgata – Øvre Platå
  • Sjøgata – Bak kirken


2. Det legges frem en egen sak for å ivareta behovet for langtidsparkering i sentrum.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag til innstilling.

INNSTILLING:
Dagens parkeringsordning beholdes uendret. 

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:
Dagens parkeringsordning beholdes uendret.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
I kommunestyrets møte 25. mai ble følgende forslag fra Venstre vedtatt oversendt til videre behandling: ”Levanger kommune innfører snarest mulig en ordning med parkeringsskiver på dagens avgiftsbelagte parkeringsplasser i Levanger sentrum. Det legges opp til 2 timers gratis parkering på disse parkeringsplassene, og samt andre tiltak vurderes.”

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Målet med parkeringsreguleringen er å skape trafikksikkerhet, framkommelighet, tilgjengelighet samt best mulig miljø. Parkeringsregulering kan gjennomføres på forskjellige måter som ved avgift, tidsbegrensete p-plasser, langtids p-plasser og urskiver. I Levanger blir alle disse benyttet unntatt urskiver.

Parkeringsavgift betales på automat eller på mobiltelefon som ble innført i 2010. Dette har blitt en populær betalingsform og benyttes mer og mer, spesielt av den yngre befolkning. Sitter en i møter eller andre gjøremål som går utover betalt p-tid kan forlengelse av p-tid gjøres med et tastetrykk på telefonen.
I Levanger har vi nå moderne automater der man kan betale med kort hvor det betales for eksakt p-tid ved at kortet settes i automaten og man velger maks p-tid slik; Du ankommer eksempelvis Øvre Torg kl. 09:00, her er det avgift til kl. 15:00. Trykker på plusstid til kl. 15:00, ferdig med gjøremål og vil forlate p-plassen kl. 13:00. Setter inn kortet i samme automat og transaksjon stanser. Du har betalt for eksakt p-tid.

En oppsummering av p-plasstilbudet i Levanger pr. dato:
Avgiftsplasser i sentrum med offentlig regulering utenom p-plassene ved sykehuset;


Sted


Priser

Antall stk.


Kommentar

Øvre torg

kr. 12,- pr. time. Årskort: kr. 5.940

43

Populær og svært mye brukt plass som fungerer meget godt. Plassen brukes av kunder/besøkende i byen

Nedre torg

kr. 10,- pr. time. Årskort: kr. 4.470,-

59

Godt brukt plass. Rimeligere alternativ enn øvre torg. Brukes mye av personer som arbeider i byen/avhengig av bil og kjøper årskort

Torvgt. Backlund

kr. 12,- pr. time. Årskort: kr. 5.940

12

Brukes av ansatte på Backlund og hotellets gjester.

Øvre og nedre platå Sjøgt.

kr. 12,- pr. time. Årskort: kr. 3.380

34

Godt brukt p-plass som fungerer svært godt. Plassen brukes av kunder/besøkende/ beboere og bedrifter i byen

Sjøgt.
Bak kirka

kr 10,- pr. time,
kr. 25,- pr. døgn. Årskort: kr. 2.125

58

Innførte sommeren 2009 en rimelig avgift for dagparkering med kr. 25,- pr. døgn. Dette førte til at kapasiteten på p-plassen ble bedre benyttet. Plassen brukes som arbeidsparkering, beboere i området og besøk til byen. Ledig kapasitet. Plassen har nå en fin fordeling mellom langtids- og kortidsbetaling

P-Plass ved
godshuset

kr. 20,- pr. døgn. Kr. 85,- pr. uke Årskort: kr. 1.800

65

Dette er en plass kommunen leier fra Jernbaneverket. Betaler kr. 40.000,- pr. år. Denne p-plassen nyttes stort sett av sykehusansatte og andre som jobber i byen. Den har etter hvert blitt mye brukt og har svært få ledige plasser. Plassen er oppgradert med fast dekke og oppmerkede plasser.

”Tennis-banen”

kr. 10,- pr. time. Kr. 65,- pr. døgn. Årskort kr. 1990,-

60

Denne p-plassen ble åpnet 2009. Den fungerer som avlastningsplass når det er fullt på sykehusområdet.
Er etter hvert mye brukt.

Totalt avg.plasser

325

 

I tillegg har Coop Mega 145 avgiftsplasser i p-kjeller. Det er også anlagt ny offentlig p-plass på stadion med ca. 60 plasser. Asfaltdekke vil bli lagt til våren. Denne plassen vil bli avgiftsbelagt med mulighet for timebetaling og en rimelig heldagsavgift. Er nå midlertidig skiltet med 2 timers tidsbegrensning.
Levanger kommune har som vi ser av oppsettet en rimelig sats for avgiftsparkering med en høyeste sats på kr. 12,- pr. time. Steinkjer kommune har til sammenligning en minste timesats på kr. 19,- pr. time.

Parkeringsplasser uten tidsbegrensning:
Mellom Lensmannskontor og fergeleiet:16
Helga den Fagres gt: 29
Totalt antall plasser uten tidsbegrensning. 45

Parkeringsplasser skiltet: gratis maks 1 uke
Mellom Gunlaug Ormstunges gt: 33
Jernbanegt. Bak kirkegård: 35
Løvåssaga ( areal leies av jernbaneverket for kr 80 000 pr år): 98
Totalt antall plasser gratis maks 1 uke 166

Gratis tidsbegrenset gateparkering (1 time, 2 timer og 3 timer ) 235
Gratis parkeringsplasser totalt. 446

Det framgår av utredningen over at det er ca. 450 gratis p-plasser i sentrum og ca. 470 avgiftsbelagte p-plasser inklusive Megakjelleren. Etter rådmannens vurdering er det i dag god balanse mellom gratis plasser og avgiftsbelagte plasser.

Bruk av urskiver er lite innført i Norge, det er noen få kommuner i landet som benytter seg av dette. Stjørdal kommune innførte p-ordning med urskiver i 2010 med blandet mottagelse. Stjørdal Næringsfond har kommet med bl.a. følgende uttalelse: ”Vi mener at systemet med parkeringsskiver er gammeldags og ønsker at dette skal byttes ut med å plassere tre parkeringsautomater på sentrale steder. Det blir også lettere for tilreisende å forholde seg til parkering når de besøker Stjørdal.”

Fra Handelsstanden og Markedsplassen i Levanger har rådmannen fått tilbakemeldinger på at parkeringsordningen i Levanger fungerer godt.

Vurdering:
Ut fra det som er nevnt i saksframlegget finner rådmannen ikke grunnlag for å endre dagens parkeringsordning. Det er i dag 235 gratis 2 og 3 timers tidsbegrensete plasser uten avgift i sentrum som anses å være tilfredsstillende. Det er en god balanse mellom avgiftsbelagte p-plasser og gratis p-plasser.

For besøkende kan bruk av urskiver som nevnt fra Stjørdal være vanskelig med hensyn til bl.a. tilgjengelighet, hvor en får tak i dem, og hvor de skal benyttes.

Overskuddet av parkeringsordningen, ca. 1,5 mill kroner, benyttes til trafikksikkerhet og vegvedlikehold m.m. Ved innføring av tidsbegrenset parkering på dagens avgiftsplasser vil også mye av inntektsgrunnlaget falle bort og det må tas høyde for å finne disse midlene andre steder.
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 21.03.2012 20:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051