Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.03.12 - sak 11/12 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger - forslag til nye retningslinjer

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2012/873
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.03.12 19/12
Kommunestyret 21.03.12 11/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Forslag til nye retningslinjer for rådet for funksjonshemmede i Levanger vedtas. 

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:
Forslag til nye retningslinjer for rådet for funksjonshemmede i Levanger vedtas.

Vedlegg:

  1. Forslag til nye retningslinjer for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.” ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2005. Loven trådte i kraft 10. september 2007. Ifølge denne loven skal kommunene ha et råd eller en representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Selv om det ble lovfestet først i 2007 at kommunen skal ha et råd eller en representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne, har Levanger kommune hatt ordninga med samordningsråd/kommunalt råd for funksjonshemmede siden 1987.

Gjeldende retningslinjer for rådet ble vedtatt av kommunestyret i 1999, sak 75/99.

Det er behov for å revidere retningslinjene, da ordninga vi har i Levanger ikke er i samsvar med lovbestemmelsene og de anbefalinger som gis i rundskrivet til loven.

Retningslinjene har vært drøftet i rådet, og saken har vært gjennomgått av arbeidsutvalget i rådet.

Ifølge gjeldende retningslinjer oppnevner rådet selv leder og nestleder ved konstituering av nytt råd. Etter lovens § 6 skal leder og nestleder oppnevnes av kommunestyret. Når det gjelder oppnevning av representanter og vararepresentanter for øvrig er gjeldende retningslinjer i tråd med loven.

Det kommunale rådet for funksjonshemmede i Levanger består av 3 representanter fra de funksjonshemmedes organisasjoner 3 representanter fra kommunestyret og 3 representanter fra administrasjonen. Alle med personlige vararepresentanter.

I departementets rundskriv til loven heter det videre at det av mandatet bør framgå:

  • saksområdet til rådet
  • om det er rom for nærmere avtale mellom rådet og kommuneadministrasjonen om hvilke saker rådet skal få til behandling
  • rutiner og rettledninger for samarbeidet mellom rådet og kommunen
  • hvem som er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen og hvilke oppgaver sekretariatet skal ha
  • krav til møtebok og til årsmelding


Vurdering:
Selv om ingen har hatt innvendinger mot den sammensetningen rådet har hatt fram til nå, mener rådmannen at rådet kun bør bestå av brukerrepresentanter og politisk oppnevnte representanter. Grunnen er at ordningen med kommuneadministrasjonens deltakelse i rådet i enkelte saker kan være vanskelig i forhold til kommunelovens bestemmelse om inhabilitet. Departementet tilrår heller ikke at representanter for kommuneadministrasjonen blir oppnevnt som rådsmedlemmer, jfr. rundskrivet til loven.

Rådmannen vil foreslå at rådet skal bestå av 3 brukerrepresentanter og 3 politisk oppnevnte representanter. Alle med personlige vararepresentanter.

En erfaring med det kommunale råd for funksjonshemmede er at rådet har behov for direkte dialog med administrasjonen, bl.a. ved å stille spørsmål. Dette behovet kan tilfredstilles ved at representanter for rådmannen møter i rådet uten stemmerett, men for å besvare spørsmål. Rådmannen vil foreslå at administrasjonen møter i rådet med 3 representanter fra enhetene: plan- og byggesak, kultur, helse/rehabilitering.

Ifølge § 7 i loven skal kommunene sørge for at de administrative funksjonene for rådet blir ivaretatt. Rundskrivet til loven utdyper dette med å si at det er mest naturlig at sekretariatet for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne legges til ”rådmannskontoret”. Tilsvarende anbefaling er også gitt for eldres råd. Rundskrivet sier videre at det i alle tilfelle er naturlig at sekretariatene ligger samme sted. Rådmannens stab ivaretar pr. i dag sekretariatsfunksjonen for både rådet for funksjonshemmede og eldres råd. Rådmannen vil foreslå at sekretariatsfunksjonen fortsatt legges til rådmannens stab.

Med bakgrunn i ovennevnte vil rådmannen legge fram forslag til nye retningslinjer for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger.
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 21.03.2012 20:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051