Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.03.12 - sak 10/12 - Endringer i reglement for kommunestyret og formannskap

Bjørn Petter Salberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Bjørn Petter Salberg
Arkivref. 2012/819
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.03.12 18/12
Kommunestyret 21.03.12 10/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Punkt 7 i reglement for kommunestyret og punkt 12 i reglement for formannskapet endres til:
Ordføreren eller varaordføreren, eller om begge disse har forfall, en møteleder som velges ved flertallsvalg, leder møtet. Jfr. kommunelovens § 32.
Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal som hovedregel behandles for lukkede dører.
Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede å overholde lovbestemt taushetsplikt.  

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:
Punkt 7 i reglement for kommunestyret og punkt 12 i reglement for formannskapet endres til:

Ordføreren eller varaordføreren, eller om begge disse har forfall, en møteleder som velges ved flertallsvalg, leder møtet. Jfr. kommunelovens § 32.

Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal som hovedregel behandles for lukkede dører.
Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede å overholde lovbestemt taushetsplikt. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Resultat og rapport fra åpenhetsindeksen

Saksopplysninger:
Norsk Presseforbund (Presseforbundet) gjennomførte i 2011 en åpenhetsindeks for kommunenorge.
Resultatet av undersøkelsen er sammenfattet i dokumentet ”Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner” (heretter undersøkelsen).

Presseforbundet har foretatt undersøkelsen ved bruk av ulike metoder:

Første fase: Våren 2011 ble likelydende innsynskrav sendt til alle landets kommuner:
Jeg ber med dette om innsyn i følgende dokumenter ved kommunen:


Presseforbundet ga poeng for responstiden på innsynsbegjæringen, gjennomgått dokumentene og gitt poeng etter det som ga svar på våre spørsmål.

Andre fase: Gjennomgangen av samtlige kommuners hjemmesider etter nærmere kriterier.

Til slutt  ble poenggivningen sendt til ”høring” i den enkelte kommune, som en kvalitetssikring. Når kommunen har protestert på noe, har vi vurdert poenggivningen på nytt.

I følge undersøkelsen har kommunen en instruks som pålegger taushet utover det som følger av norsk lov.

På side 32 i undersøkelsen står følgende:
”Kun tre fylker i landet har kommuner med et dårligere gjennomsnitt enn Nord-Trøndelag. At hele 16 av 24 kommuner har et reglement som pålegger politikerne taushet om alle opplysninger som fremkommer når dørene lukkes, er et høyt tall. De dårlige resultatene bør snarere enn refs, sees på som en mulighet til å bli litt bedre og litt mer åpen. Enkle grep kan utgjøre store forskjeller. Vi håper kommunene nå griper muligheten.

Norsk Presseforbund sikter i denne sammenheng til punkt 7 i reglement for kommunestyret. Punkt 7 i reglementet pålegger at kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være tilstede under møter med lukkede dører skal bevare tausheten om det som fremkommer under behandlingen. Punkt 7 i reglement for kommunestyret hitsettes:

 ”7. Møteleder. Åpne eller stengte dører. Taushetsplikt
Ordføreren eller varaordføreren, eller om begge disse har forfall, en møteleder som velges ved flertallsvalg, leder møtet. Jfr. kommunelovens § 32.
Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.
Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede, så langt annet ikke blir vedtatt, å bevare taushet om forhandlingene.”

På den andre siden får Levanger kommune skryt i undersøkelsen når det kommer til ytringsfriheten:
”Når det kommer til ytringsfrihet er kontrastene svært store i Nord-Trøndelag. Reglementene i Levanger og Namsos slår fast med den største selvfølgelighet at kommunens ansatte på lik linje med alle andre innbyggere kan ytre seg kritisk om kommunen, og påpeker helt rett at ytringsfrihet er en grunnlovsfestet rettighet. Ansattes ytringsfrihet er slått fast i 15 av 24 kommunale reglement.”

Presseforbundets anmerkning i forhold til kommunens reglement for kommunestyret gjelder også for reglementet for formannskapet da reglementet har samme ordlyd som for kommunestyret.  

Vurdering:
Det har lenge vært en utbredt misforståelse i kommunene at forhold som behandles bak lukkede dører i kommunestyre, formannskap og andre folkevalgte organer blir belagt med taushetsplikt om drøftelser og vedtak på grunn av vedtak om lukkede dører. Dette er feil, og allerede i mars 2000 (Veiledning H-2112 B) anbefalte Kommunaldepartementet alle kommuner å korrigere sine reglementer på dette punkt.

Kommunens reglement for kommunestyret punkt 7 og kommunens reglement for formannskapet er ikke i samsvar med gjeldende rett. Det foreslås derfor følgende endring i reglementene:
Ordføreren eller varaordføreren, eller om begge disse har forfall, en møteleder som velges ved flertallsvalg, leder møtet. Jfr. kommunelovens § 32.
Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal som hovedregel behandles for lukkede dører.
Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede å overholde lovbestemt taushetsplikt. 

Med den nye ordlyden vil det være åpning for å referere innhold fra lukkede møter så lenge det ikke strider med lovbestemt taushetsplikt.

Rådmannen anbefaler at forslag til nytt punkt 7 i reglement for kommunestyret vedtas og nytt punkt 12 i reglement for formannskapet vedtas.
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 21.03.2012 20:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051