Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.01.12 - FO 7/12 - Spørsmål fra Svein Erik Veie (DNA) - status Gatebruksplan for Levanger

I Kommunestyremøte den 23. november 2011 ble det fattet følgende vedtak:

  1. Levanger kommunestyre forventer at planavklaring for atkomst til Geitingsvollen iverksettes snarest.
  2. Levanger kommunestyre forventer at det jobbes med å få på plass en helhetlig gatebruksplan for Levanger kommune, slik at utbygging av sentrumsnære boliger kan bli en realitet.


Dette ut fra følgende saksfremlegg:
Den 19. oktober 2011 behandlet Plan- og utviklingskomiteen klage på tidligere avslått dispensasjonssøknad fra reguleringsplan 1719/276/5 – Katrines Minde. Klagen gikk på å få omgjort tidligere avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser.

I vedtak 50/11 heter det som følger:
Katrines Minde kan ikke bygges ut før ny vegløsning for atkomst til Geitingsvollen er planavklart.

I saksfremlegget går det frem at fagenheten ikke ville gi dispensasjon, men at rådmannen innstilte på at klagen skulle tas til følge.

Fra fagenheten heter det følgende:
De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn er knyttet til de ulemper økt trafikkbelastning kan påføre eksisterende vegnett/boligområde - ikke bare i Sørvegen, men også i Jamtvegen.

Vedtak i Plan- og utviklingskomiteens sak 50/11 opprettholdes og klagen fra Kathrines Minde tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. Bakgrunnen for å avslå klagen går fram av sakspapir 50/11 samt denne sak.

I rådmannens konklusjon heter det blant annet følgende:
Rådmannen vurderer denne saken på en annen måte enn fagenheten og fremmer samme innstilling som ved forrige behandling. Jeg finner det urimelig at en slik mindre utbygging som utøser etterlengtete boligtomter nært Levanger sentrum og i tillegg sørger for utbygging av et fortau som er sterkt ønskelig av trafikksikkerhetshensyn på en skoleveg med betydelig trafikk. Kommunens omdømme blir lidende om en ikke prøver å inngå kompromisser i slike saker. Skulle PUK velge å stå på sitt vedtak fra sak 50/11 tilrås den formuleringen som står nederst i fagenhetens konklusjon.

Vurderinger
Det er generelt uheldig at fagenheten og rådmannen har ulike innstillinger i en sak, da det kan virke uryddig. Da det ikke var fremkommet nye opplysninger i saken (fra avslag fra dispensasjonen til behandling av klagen), vedtok Plan- og utviklingskomiteen å opprettholde vedtaket av sak 50/11, og klagen fra Kathrines Minde ble dermed ikke tatt til følge.

Likebehandling var også et argument for å ikke gi positivt respons på klagen, da Block Watne har ervervet det tilstøtende området på Geitningsvollen. Hadde PUK gitt dispensasjon til Kathrines Minde, ville det vært vanskelig i et likebehandlingsprinsipp og senere avslått en eventuell dispensasjonssøknad fra Block Watne.

Hovedargumentet for flertallet var uansett at mer utbygging kan ikke besluttes før planavklaring vedrørende avlastningsveg for atkomst til Geitingsvollen er vedtatt. Levanger behøver en helhetlig gatebruksplan. Et enstemmig PUK vedtok følgene etter forslag i møtet:

Det forutsettes at planavklaring for vegløsning blir gjennomført snarest.

I og med at PUK var enstemmig i at planavklaring må gjennomføres snarest mulig, vil det være en styrke om Kommunestyret stiller seg bak dette, og styrker dette vedtaket.

Annen oppfølging politisk
I Plan- og utviklingskomiteen den 12. mars 2012, stilte også Nina Bakkan Bye (H), spørsmål om status i saken.

Spørsmål til Ordføreren

  1. Ha er status for planavklaring for atkomst til Geitingsvollen.
  2. Hva er status for arbeidet med en helhetlig gatebruksplan for Levanger kommune, slik at utbygging av sentrumsnære boliger kan bli en realitet.


Svein Erik Veie - klikk for personkort
15. mars 2012
Svein Erik Veie
Kommunestyrerepresentant (AP)

behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 05.06.2012 10:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051