Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.03.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 21.03.12
Tid: kl. 16:00-18:45

Sakliste som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)
(oppdatert 16.03.12 med FO 9/12)
Protokoll som PDF - som EPUB for nettbrett/mobil

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (3 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 6/12 Framtidig kinodrift i Levanger utredning vedtak video
PS 7/12 Eierskapskontroll - Innherred Produkter AS utredning vedtak video
PS 8/12 Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 utredning vedtak video
PS 9/12 Reglement for godtgjøring Levanger kommune - revisjon utredning vedtak video
PS 10/12 Endringer i reglement for kommunestyret og formannskap utredning vedtak video
PS 11/12 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger - forslag til nye retningslinjer utredning vedtak video
PS 12/12 Fjerning av parkeringsavgift for korttidsparkering - bruk av urskiver utredning vedtak video
PS 13/12 Barnehagebruksplan 2012-2015 utredning vedtak video
PS 14/12 1719/3/7 m.fl. - Detaljert reguleringsplan for barnehage Gjemble søndre utredning vedtak video
PS 15/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler - Rusbehandling Midt-Norge utredning vedtak video
PS 16/12 Høringsuttalelse til ny fastlegeforskrift - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 17/12 Kredittramme Fokus bank - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 18/12 Revidering av selskapsavtale med endring av medlemskap for Innherred Interkommunale Legevakt (IIL IKS) - selskapsavtale for interkommunal legevakt mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal utredning vedtak video
PS 19/12 Godkjenning ny selskapsavtale  for IKA Trøndelag IKS utredning vedtak video
FO 4/12 Spørsmål fra Annikken Kjær Haraldsen (V) - Gratis halleie for barn og unge? tekst behandl. video
FO 5/12 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Rivningsarbeid Staupslia tekst behandl. video
FO 6/12 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Venstres forslag om reduserte gebyrer for bygging av passivhus tekst behandl. video
FO 7/12 Spørsmål fra Svein Erik Veie (AP) - status Gatebruksplan for Levanger tekst behandl. video
FO 8/12 Spørsmål fra Lars Petter Holan (AP) - Ulovligheter hyttebygging tekst behandl. video
FO 9/12 Spørsmål fra Jorunn Skogstad (SP) - Forskjell på enebolig og fritidsbolig/hytte? (lagt på nett 16.03.12) tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 33 + 2 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Torbjørn Andre Moe dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem - forfall
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem - forfall
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hans-Fredrik Donjem ap varamedlem 2 x Wenche Westrum Sundal
Hilde Kristin Vinne ap varamedlem 3 x Fatima Hot


     

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


Permisjoner:
Arild Børseth (DNA) og Lill Kristin Nordahl (DNA) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.00, før behandling av sak PS 15/12. Rolf Inge Elvbakken og Terje Johannes Veimo tiltrådte da møtet.

Kulturinnslag før møtet:
Før møtet ble satt ble det fremført kulturinnslag ved kulturskolen (ikke videoopptak da dette foregikk utenfor kommunestyresalen).

Spørsmål:
 FO 4/12 Spørsmål fra Annikken Kjær Haraldsen (V) - Gratis halleie for barn og unge? - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

 FO 5/12 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Rivningsarbeid Staupslia - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

 FO 6/12 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Venstres forslag om reduserte gebyrer for bygging av passivhus - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

 FO 7/12 Spørsmål fra Svein Erik Veie (AP) - status Gatebruksplan for Levanger - video
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes besvarte spørsmålet.

 FO 8/12 Spørsmål fra Lars Petter Holan (DNA) - Ulovligheter hyttebygging - video
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes besvarte spørsmålet.

 FO 9/12 Spørsmål fra Jorunn Skogstad (SP) - Forskjell på enebolig og fritidsbolig/hytte?  - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.
      Til toppen av siden 

 

 


PS 6/12 Framtidig kinodrift i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.03.2012 - video

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Behandling av intensjonsavtale med Berg Eiendom utsettes til reguleringsplan for Levanger Sør (Moan) er behandlet.

Avstemning:
Heieraas sitt forslag vedtatt med 19 mot 16 stemmer.

VEDTAK:
Behandling av intensjonsavtale med Berg Eiendom utsettes til reguleringsplan for Levanger Sør (Moan) er behandlet. 
      Til toppen av siden

 

 

PS 7/12 Eierskapskontroll - Innherred Produkter AS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.03.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS” til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av eierskapsmeldingen i en egen sak til kommunestyret. Her bør det fremgå hvilke mål kommunen ønsker nådd gjennom de ulike eierskap (eierstrategier). 
 3. Kommunestyret ber kommunens representant på generalforsamlingen fremme forslag som innebærer et pålegg til styret om å legge fram juridiske vurderinger vedrørende hvorvidt selskapet er omfattet av lov om offentlige anskaffelser og Offentleglova i en egen sak til generalforsamlingen.
        Til toppen av siden


 

 

PS 8/12 Kontrollutvalgets årsrapport for 2011

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.03.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2011” til orientering.
      Til toppen av siden

 

 

PS 9/12 Reglement for godtgjøring Levanger kommune - revisjon

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.03.2012 - video

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Dagens satser videreføres med følgende endring: Satsene for dekning av tapt arbeidsinntekt justeres opp i tråd med gruppas anbefalinger.

Avstemning:
Formannskapets innstilling vedtatt med 31 mot 4 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag til vedtak.

VEDTAK:
Arbeidsgruppas forslag til nytt godtgjøringsreglement vedtas med virkning fra 1.1.2012, med følgende endring:
Kontrollutvalgets leder: årlig godtgjøring settes til kr. 15.000,-.
Kontrollutvalgets nestleder: årlig godtgjøring settes til kr. 7.500,-.
      Til toppen av siden

 

 

PS 10/12 Endringer i reglement for kommunestyret og formannskap

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.03.2012 - video

Forslag i møte:
Kai Lennert Johansen (DNA) fremmet følgende endringsforslag – 1. setning:
Ordfører eller varaordfører leder møtet. Har begge forfall ledes møtet av en møteleder valgt ved flertallsvalg.

Avstemning:
Formannskapets innstilling, med endringsforslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Punkt 7 i reglement for kommunestyret og punkt 12 i reglement for formannskapet endres til:
Ordfører eller varaordfører leder møtet. Har begge forfall ledes møtet av en møteleder valgt ved flertallsvalg.Jfr. kommunelovens § 32.
Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal som hovedregel behandles for lukkede dører.
Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede å overholde lovbestemt taushetsplikt.  
      Til toppen av siden

 

 

PS 11/12 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger - forslag til nye retningslinjer

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.03.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til nye retningslinjer for rådet for funksjonshemmede i Levanger vedtas.
      Til toppen av siden

 

 

PS 12/12 Fjerning av parkeringsavgift for korttidsparkering - bruk av urskiver

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.03.2012 - video

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Levanger kommune innfører en ordning med to timers gratis parkering på følgende avgiftsbelagte parkeringsplasser fra 01.06.2012:

 • Øvre Torv
 • Nedre Torv
 • Sjøgata – Øvre Platå
 • Sjøgata – Bak kirken


2. Det legges frem en egen sak for å ivareta behovet for langtidsparkering i sentrum.

Avstemning:
Innstillingen vedtatt med 29 mot 6 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag til vedtak.

VEDTAK:
Dagens parkeringsordning beholdes uendret.
      Til toppen av siden

 

 

PS 13/12 Barnehagebruksplan 2012-2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.03.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Barnehagebruksplan vedtas med følgende prioriteringer for utbygging av kommunale barnehager:

 1. Momarka barnehage. Barnehagen bygges ut i 2012. Rådmannen bes om å legge fram en egen sak om størrelsen på utbyggingen.
 2. Frol barnehage. Det legges til rette for en spesialavdeling for barn med særskilte behov ved Frol barnehage. Rådmannen bes om å vurdere om det av strategiske årsaker skal planlegges utvidelse ved Frol OS i forbindelse med OU- prosessen. Rådmannen bes om å ta med begge forhold i arbeidet med mulighetsstudien for arealene ved Frol OS.
 3. Rådmannen bes om å vurdere andre tiltak knyttet til struktur og at utbygging vurderes i den kommende OU- prosessen
        Til toppen av siden

 

 


PS 14/12 1719/3/7 m.fl. - Detaljert reguleringsplan for barnehage Gjemble søndre

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.03.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Detaljert reguleringsplan for barnehage Gjemble søndre, sist rev. 01.02.2012, med bestemmelser sist rev. 01.03.2012, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12
      Til toppen av siden

 

 

PS 15/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler - Rusbehandling Midt-Norge

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.03.2012 - video

Merknad:
Det er feil avtalepart som er oppført i formannskapets innstilling. Det skal være Rusbehandling Midt-Norge HF og ikke Helse Nord-Trøndelag HF.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fremforhandlet samarbeidsavtale med bilag mellom Levanger kommune/Verdal kommune og Rusbehandling Midt-Norge HF inngås.
      Til toppen av siden

 

 

PS 16/12 Høringsuttalelse til ny fastlegeforskrift - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.03.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunen støtter i hovedsak forslaget til ny fastlegeforskrift, men med helt nødvendige endringer som er anført i saksframlegget. Forutsetningen for at denne forskriften skal bli et positivt styringsredskap og danne grunnlaget for den lokale dialogen, er at staten bidrar med finansiering både av økning i antallet hjemler og av en mer realistisk listelengde som norm.

Kommunen ber departementet (HOD) inngå i drøftinger med KS og fastlegenes organisasjon, for å avklare uenighetspunkter, drøfte mulige alternativer samt framforhandle enighet om vesentlige mål med forskriften. Målsettingen bør være tydeligere linket til kommunenes ansvar for å realisere samhandlingsreformens målsettinger.
      Til toppen av siden

 

 

PS 17/12 Kredittramme Fokus bank - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.03.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
I forbindelse med etablering av ny bankavtale med Fokus bank inngås det en avtale om en trekkrettighet for Levanger kommune på 20 millioner kroner. Eventuell benyttet trekkrettighet skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes.
      Til toppen av siden

 

 

PS 18/12 Revidering av selskapsavtale med endring av medlemskap for Innherred Interkommunale Legevakt (IIL IKS) - selskapsavtale for interkommunal legevakt mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.03.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreslåtte og reviderte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS godkjennes.
      Til toppen av siden

 

 

PS 19/12 Godkjenning ny selskapsavtale  for IKA Trøndelag IKS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.03.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.
      Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051