Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.11.13 - sak 52/13 Revidering av delegeringsreglement av Levanger kommune

Ingunn Riseth  - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingunn Riseth
Arkivref. 2013/7208
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.11.13 90/13
Kommunestyret 20.11.13 52/13

 


Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.11.2013

Forslag i møte:

Hans Heieraas (sp) fremmet på vegne av sp, ap og krf følgende tilleggsforslag - Nytt siste avsnitt under punkt 4.1. i Delegeringsreglementet:

Formannskapet er generalforsamling i heleide kommunale selskap. Partier som eventuelt ikke har medlemmer i Formannskapet, tiltrer med en representant når Formannskapet er generalforsamling.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Heieraas sitt tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Arbeidsgruppens forslag til revidering av kommunens delegeringsreglement vedtas av kommunestyret med følgende tillegg:

Nytt siste avsnitt under punkt 4.1. i Delegeringsreglementet:

Formannskapet er generalforsamling i heleide kommunale selskap. Partier som eventuelt ikke har medlemmer i Formannskapet, tiltrer med en representant når Formannskapet er generalforsamling.

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Arbeidsgruppens forslag til revidering av kommunens delegeringsreglement vedtas av kommunestyret

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Kommunens delegeringsreglement, senest revidert den 13.4.2011 i K-sak nr. 015/11
  2. Forslag til revidert delegeringsreglement PDF


Saksopplysninger:

Levanger kommunes delegeringsreglement ble vedtatt den 30.1.2002 i sak nr. 009/02. Revisjon har etter dette blitt foretatt gjennom vedtak i K-sakene nr. 051/02, nr. 062/03, nr. 038/07, nr. 010/10 og nr. 015/10.

På bakgrunn av vedtak i F-sak nr. 52/13 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å få gjennomgått kommunens delegeringsreglement.

Følgende medlemmer med rådmannens stab som sekretariat ble oppnevnt:


Kommuneadvokaten for Innherred samkommune har fungert som sekretær for gruppen.

Gruppen har hatt tre møter der gjeldende delegeringsreglement er gjennomgått og evaluert.

Vurdering:

Det er i det reviderte forslaget ingen prinsipielle endringer i forhold til nåværende delegeringsreglement, det er kun foretatt en forkorting/forenkling av en del tekst, oppdatering i forhold til ny struktur (Innherred samkommune) og oppdatering i forhold til opphørt og nytt lovverk (bl.a. den nye helse- og omsorgstjenesteloven)

Det er gjort noen endringer i punkt 6.1 og punkt 7.1 vedrørende hvilke planer som skal behandles av henholdsvis plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen. Dette er ment som presisering av oppgaver som allerede ligger til de respektive komiteene, og ikke som en utvidelse av deres myndighet.

Når det gjelder myndighet etter smittevernloven, var dette i tidligere reglement delegert til rådmannen. Denne myndigheten er imidlertid også tildelt administrasjonssjefen i Innherred Samkommune i delegasjonsreglementet til Innherred Samkommune. Det fremgår imidlertid ikke av samarbeidsavtalen mellom Levanger kommune og Verdal kommune at smittevern skal overføres fra kommunene til samkommunen, men dette synes å bero på en formell «glipp». Det anbefales at dette rettes opp, og det antas at dette må gjøres med vedtak i begge kommunestyrene.

Med bakgrunn i dette tilrår rådmannen at forslag til revidert delegeringsreglement vedtas.

Til toppen av siden

Publisert: 10.10.2013 14:53 Sist endret: 20.11.2013 19:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051