Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.06.12 - sak 39/12 - Boligsosial handlingsplan - gjennomføring

Håvard Heistad - klikk for personkort 
Saksbehandler: Håvard Heistad
Arkivref. 2011/4185 - /F17
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 06.06.12 63/12
Kommunestyret 20.06.12 39/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Tillegg fra rådmannen – nytt pkt 4 til innstillingen:
Før omgjøring av Håkon den godes gt. 48 B iverksettes, må drifting av tiltaket avklares.

Anne Grete Krogstad (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt punkt 5 til innstillingen:
Det startes bygging i Eplehagen når reguleringsplanen for området er på plass.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med tillegg i møtet, enstemmig tiltrådt.
Krogstads tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune gjennomfører tiltak etter boligsosial handlingsplan i 2012 etter forslag i tabell
  2. Det tas opp et lån på 8,4 mill i 2012 for å finansiere årets tiltak
  3. Tiltak i resten av planperioden prioriteres i forbindelse med rullering av økonomiplan
  4. Før omgjøring av Håkon den godes gt. 48 B iverksettes, må drifting av tiltaket avklares.
  5. Det startes bygging i Eplehagen når reguleringsplanen for området er på plass.

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune gjennomfører tiltak etter boligsosial handlingsplan i 2012 etter forslag i tabell
  2. Det tas opp et lån på 8,4 mill i 2012 for å finansiere årets tiltak
  3. Tiltak i resten av planperioden prioriteres i forbindelse med rullering av økonomiplan


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Boligsosial handlingsplan (BSHP) ble vedtatt i kommunestyret 26.10.2011 i sak 58/11.
I planene er det foreslått en rekke tiltak innenfor kommunens boligpolitikk. Tiltaksplanen peker blant annet på en differensiering av boligmassen. Dagens boligmasse har en stor overvekt av 2 roms leieligheter. Det er påpekt at man trenger en annen boligmasse blant annet hybel/hybelleiligheter samt noen større 3 og 4 roms leieligheter/ eneboliger. Vedlikeholdet av boligene har i lang tid vært mangelfullt, slik at det er på høy tid med en utskifting av boliger.

Vedtak om bosetting av 40 flyktninger medfører behov for flere og andre typer av utleieboliger.
I tillegg til dette ser man at familiegjenforeninger fører til behov for boliger som er vanskelig å erverve/leie på kort varsel. Derfor er det etablert en akuttbolig på Rinnleiret som fungerer som er korttidsbolig, inntil man får bosatt familien i mer egnede boliger.  Bosetting av flyktninger skjer både i kommunale leiligheter og boenheter innleid fra private.

Ut fra boligsosial handlingsplan og vedtak om bosetting av flyktninger er det prioritert tiltak som en ønsker å begynne med. BSHP ble vedtatt slik at planen søkes innarbeidet i framtidige budsjett og økonomiplaner. Dette ble ikke gjort for 2012. I 2013 vil tiltakene som er nevn i saksfremlegget bli videreført, samt at man får en årlig vurdering av de tiltakene som er beskrevet i planverket.

Det vil senere bli lagt fram en sak som ser på mulighetene til å anvende Husbankens økonomiske virkemidler så som: Startlån, Bostøtte og andre  tilskuddsordninger for å imøtekomme våre boligsosiale utfordringer. Spesielt kriteriene for startlån beskrevet i BSHP må revideres og gjøres brukbare for at de skal bli en del av å drive boligsosialt arbeid.

Foreslåtte tiltak:

Foreslåtte tiltak

Finansiering

Samlet finansieringsbehov

19 000 000

Salg av boliger vedtatt i kommunestyret 26.10.11. sak 61/11

2 300 000

tilskudd: antar ca. 20 % tilskudd fra Husbanken.

3 670 000

Bruk av lån

13 030 000


Vurdering:
Ved at man har klart å etablere akuttboliger på Rinnleiret har man en liten buffer i forhold til både store familier og mindre enheter.
For å komme i gang med fornyelse av en aldrende boligmasse er kjøp av boliger et virkemiddel, og det virkemiddelet som kan tas i bruk på kort sikt. Større boliger til store familier (7-10 familiemedlemmer) er svært vanskelig å erverve. Det er få slike enheter i leiemarkedet og ofte er de plassert slik at det er vanskelig å kombinere med skole/barnehage.

Husleieberegning
Husleie beregnes etter netto kostnad. (Erverv – husbankens tilskudd)
husleien kan inneholde alle kostnader hvis annet ikke er avtalt. I så fall kan  strøm/oppvarming og kommunale avgifter holdes utenfor husleien. Dette må vurderes i de enkelte tilfellene. I noen tilfeller kan det være en fordel at husleien er inkludert strøm/oppvarming og kommunale avgifter.
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 20.06.2012 22:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051