Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.11.14 - sak 56/14 - Utbyggingsavtale Gjemble lille - 1719/4/1

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2014/6392 - /L81
Børge Lund
Saksordfører: Børge Lund, KRF

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og byggesakssjefen 16.09.14 598/14
Plan- og utviklingskomiteen 12.11.14 83/14
Kommunestyret 19.11.14 56/14

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende «Gjemble lille» godkjennes, iht. plan- og bygningslovens § 17-4

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende «Gjemble lille» godkjennes, iht. plan- og bygningslovens § 17-4

Vedlegg:

1

Utbyggingsavtale Gjemble Lille, mottatt 11.09.14 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Sakspapir Levanger kommunestyre 18.06.14, sak 33/14 (planvedtak).
  • Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.


Saksopplysninger:

Utbyggingsavtalen har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Plan- og byggesakssjefens vedtak den 16.09.2014, delegert sak 598/14. Offentlig ettersyn ble kunngjort den 20.09.2014, og frist for uttalelse var 20. oktober 2014. Det er ikke mottatt uttalelser. 

Utbyggingsavtalen mellom Gjemble Lille AS og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i vedtatt detaljregulering for Gjemble lille, som legger til rette for boliger og forretning/kontor/tjenesteyting.

Kommunen er gjort kjent med Riksantikvarens brev av 15.09.2014, om at de arkeologiske utgravingene som er hjemlet i gjeldende reguleringsplan for Gjemble lille, § 1.5 er gjennomført. Hvem som skal ha ansvar for å følge opp denne bestemmelsen er det følgelig ikke behov for å avklare i utbyggingsavtalen.

Vurdering:

Det er ikke mottatt høringsuttalelser, og Rådmannen tilrår at avtalen godkjennes.

Til toppen av siden   

FØRSTE GANGS BEHANDLING

Utvalg

Dato

Saksnr.

Plan- og byggesakssjefen - delegert sak

16.09.2014

598/14

Plan- og byggesakssjefens vedtak:

Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende «Gjemble lille» legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader, iht. plan- og bygningslovens § 17-4.

Vedlegg:

1

Utbyggingsavtale Gjemble Lille, mottatt 11.09.14 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

I april 2012 ble kunngjøring om igangsatt planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for området «Gjemble Lille» annonsert i Levangeravisa og berørte parter ble tilskrevet med brev. Reguleringsplanen ble vedtatt i juni 2014.

Det er nå utarbeidet forslag til utbyggingsavtale mellom Gjemble Lille AS og Levanger kommune, som avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Gjemble lille, vedtatt 18.06.2014. Avtalen omfatter bl.a. stenging av avkjørsel, opparbeidelse av felles areal for uteopphold og leik, deltakelse i fortau langs kommunevegen Grindvegen, oppgrusing av planlagt offentlig veg/gang-/sykkelveg mellom Grindvegen og Gjemblekorsen samt bygging av fordrøyningsbasseng på eiendommen.

Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens Kap. XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 53/06 fattet Levanger kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Kapittel 17 Utbyggingsavtaler i gjeldende plan- og bygningslov synes forholdsvis lite endret ift. overnevnte. § 1.2 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.11, sak 18/11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler.

Overnevnte er lagt til grunn for å opprette vedlagte utbyggingsavtale.

Innhold i en utbyggingsavtale

§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:

§ 17-3. Avtalens innhold

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig.

Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:

1.2      Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).

1.2.1   Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

1.2.2   Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

Vurdering:

Avtalen omfatter ikke støyskjerming, utstyr på lekeplass, avfall/miljøtorg, trafo/nettstasjon og forholdet til krav om arkeologisk utgravning. Det synes rimelig at dette blir utbyggers ansvar å følge opp, og dermed ikke nødvendig å ta med i avtalen med kommunen.

Innholdet i utbyggingsavtalen er vurdert å ligge innenfor overnevnte rammer for innhold i en utbyggingsavtale. Avtalen er også vurdert å ligge innenfor rammene i detaljregulering for Gjemble lille, vedtatt 18.06.2014, og følger opp intensjonen i aktuell plan. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.

I plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd heter det at dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Den framlagte avtalen bygger på kompetansen i tredje ledd, og det anbefales derfor at foreliggende utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.11.2014 20:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051