Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.11.14 - sak 55/14 - Detaljregulering Elvebredden, gang-/sykkelveg

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivsaknr: 2014/1015 - /L12
Børge Lund
Saksordfører: Børge Lund, KRF

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 20.08.14 60/14
Plan- og utviklingskomiteen 12.11.14 80/14
Kommunestyret 19.11.14 55/14

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Børge Lund, KRF 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Elvebredden, gang- og sykkelveg, dat. 12. og 13.06.14, med revisjoner dat. 23.09.2014, vedtas i hht. plan-og bygningslovens § 12-12

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for Elvebredden, gang- og sykkelveg, dat. 12. og 13.06.14, med revisjoner dat. 23.09.2014, vedtas i hht. plan-og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse, dat. 12.06.2014, rev. 23.09.2014 PDF

2

Plankart, dat. 17.09.2014, rev. 23.09.2014 PDF  -  JPG

3

Planbestemmelser, dat. 12.06.2014, rev. 23.09.2014 PDF

4

Plan- og profiltegning, dat. 15.09.2014 PDF

5

Beplantningsplan, dat. 30.10.2014 PDF  -  JPG

6

Geoteknisk vurdering, dat. 11.09.2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Gang- og sykkelvegmuligheter til ny ungdomsskole. Vurdering av adkomst for gående og syklende til ny ungdomsskole fra 3kanten-området, dat. 26.02.14  

Saksopplysninger:

Levanger kommune har fått utarbeidet detaljregulering for Elvebredden gang-/sykkelveg. Det er i dag en smal sti langs elvebredden, og det finnes ingen planskilt kryssing av fv. 774. Bygging av ny Levanger ungdomsskole ved Røstad gjør denne strekningen til en av hovedferdselsårene for gang-/sykkeltrafikk. Gang-/sykkelvegen med planskilt kryssing av fv. 774 vil bidra til økt trafikksikkerhet. 

Planområdet strekker seg fra Okkenhaugvegen ved rundkjøring på fv. 774, under Levanger bru, langs med elvebredden og krysser Leirabekken. Lengden på ny gang-/sykkelveg blir ca. 250 meter. Planområdet består av kombinert forretning-, kontor- og industriformål på sørsiden av fv. 774. Dette berørte arealet ligger innenfor byggegrensen på 20 meter fra fv. 774. Planområdet på nordsiden av fv. 774 er i all hovedsak regulert til park/turveg (Kjærlighetsstien), og mye av dette arealet vedlikeholdes i dag av Elvebredden borettslag.

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger sitt vedtak i møte den 20. august 2014, sak 60/14.

Offentlig ettersyn ble kunngjort den 23.08.14 og berørte parter ble tilskrevet med brev av 25.08.14. Høringsfristen var 4. oktober 2014.

I brev av 05.09.14 legges det ved rapport: «Gang- og sykkelvegmuligheter til ny ungdomsskole. Vurdering av adkomst for gående og syklende til ny ungdomsskole fra trekanten-området».

Videre ble det foretatt en revisjon i høringsperioden, med utsendelse av oppdatert plankart, bestemmelser og planbeskrivelse samt plan- og profiltegning og geoteknisk vurdering vedlagt brev av 24.09.14. Ny høringsfrist ble derfor satt til 18. oktober 2014. 

Det er mottatt følgende uttalelser:

1 Innherred Bygginvest AS, 28.08.14

2 Sametinget, 18.09.14

3 Nord-Trøndelag fylkeskommune, 01.10.14

4 Sagbrukstomta borettslag, 03.10.14

5 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 04.10.14 og 16.10.14

I det følgende er høringsuttalelsene oppsummert og kommentert:

            1 Innherred Bygginvest AS

Innherred Bygginvest AS er et datterselskap med samme eiere som Innherred Bygg AS. Vil på det aller sterkeste be om at det finnes alternative løsninger som ikke forhindrer videre utvikling av virksomheten da de har planer om et nytt kontorbygg på eiendommen sin. Innherred Bygginvest AS mener at en nytt kontorbygg og en eventuell utvidelse av denne vil bli påvirket av kommunens planer. 

Kommentar:

Gang- og sykkelvegen ligger utenfor byggegrensen til Innherred Bygginvest AS/Innherred Bygg AS, men den tar ca. 7 parkeringsplasser. Etter møte mellom Innherred Bygginvest AS og kommunen ble det enighet om at kommunen opparbeider ny parkeringsplass som kompensasjon for de 7 plassene som mistes.

Revidert planforslag ble i brev av 24.09.14 sendt på utvidet høring.   

            2 Sametinget, 18.09.14

Kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. Har ingen merknader til planforslaget.

Sametinget minner om det generelle ansvaret i forhold til aktsomhet og meldeplikt.

Kommentar:

Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

            3 Nord-Trøndelag fylkeskommune, 01.10.14

Vurderer at foreslått gang- og sykkelveg vil gi en trafikksikkerhetsmessig god løsning. Ingen merknader til planforslaget.  

Kulturfaglig uttalelse

Finner at tiltaket ikke er i konflikt med Kulturminnelovens §3. 

Kommentar:

Uttalelsen tas til orientering

            4 Sagbrukstomta Borettslag, 03.10.14

Merknader til planforslaget:

a)     Borettslaget ønsker ingen endring av retning eller profil på stien fra brua/skiltet Kjærlighetsstien og ned til elva og den planlagte gang-/sykkelvegen. En endring av retning og profil vil berøre plen-/parkområdet, beplantning og de markante søyleospene langs plenkanten mot gata. I tillegg vil det komme i konflikt med en overvannskum inne på selve plenen.

b)     Borettslaget vil på det mest bestemte ikke tillate anleggstrafikk fra parkeringsplassen, inn på plen/sti mellom Sagbrukstomta og Elvebredden Borettslag og ned mot elva.

c)     Hvis gatelys, ber om at det tas hensyn til valg av lyskilde og retning på disse i forhold til at det kan påvirke bomiljøet for de leiligheter som vender mot elva.

d)     Deler av de planlagte arbeidene vil bli anlagt på et område som Sagbrukstomta Borettslag i dag fester for. Ber om at det blir utført ny oppmåling slik at Levanger kommune overtar feste for dette området.

Sagbrukstomta Borettslag betviler at elevene vil velge gang-/sykkelveien ned under brua, men heller korteste vei forbi Europris/Jysk og forbi Toyota.

Borettslaget stilles også spørsmålstegn omkring sikkerheten langs elvekanten. Når elva går flomstor, kombinert med springflo, går vannstanden helt opp til gruskanten på eksisterende sti og ved et lite uhell, vil det være fort gjort å falle i elva.  

Kommentarer: 

a)     Stien fra brua ned til elva vil ikke forandre retning eller profil. Dette kommer også frem av reguleringsplanen. Stien vil bli asfaltert slik at rullestolbrukere etc. vil kunne benytte seg av den. Dersom det i byggefasen skulle oppstå konflikter med kummer eller skader på plen- og beplantning, vil dette bli reetablert ved ferdigstillelse av anlegget.

b)     Anlegget vil mest sannsynlig bli drevet fra Røstad-siden og Trekanten-siden, men dette er noe lagt entreprenør vil ta stilling til. Bruk av arealer utenfor reguleringsplangrensene skal avtales med hver enkelt grunneier.

c)     Gatelys reguleres normalt ikke inn i reguleringsplanen. Det vil bli montert gatelys langs gang- og sykkelvegen, og dette er borettslaget informert om tidligere. Utforming av lyktestolper, armatur etc. gjennomføres i byggeplanfasen, og det vil tas hensyn til borettslaget.

d)     Oppmåling og grunnerverv gjennomføres ved ferdigstillelse av anlegget.

Korteste veg fra Ulve, Ankholm og Bruborg til ny ungdomsskole vil bli den nye gang- og sykkelvegen langs elvebredden. Denne vegen er 250 meter kortere enn ruten Borettslaget skisserer forbi Europris/Jysk.

Den nye ungdomsskolen vil bli liggende ved Levangerelva. Man kan derfor ikke sammenlikne det framtidige trafikkmønsteret til ungdomsskoleelevene opp mot dagens trafikkmønster til Røstad.

Alternative adkomstveger er for øvrig vurdert i detalj i «Gang- og sykkelvegmuligheter til ny ungdomsskole». 

Angående sikkerhet langs elva, så vil gang- og sykkelvegen dimensjoneres etter Statens vegvesen sine håndbøker. Det vil bli satt opp gs-rekkverk der en utforkjøring med sykkel el. vil kunne få store konsekvenser. For øvrig vil det bli satt opp store steinblokker langs hele gang- og sykkelvegen, noe som vil hindre at personer kan skli direkte ut i elva. Disse vil også hindre drivis fra Levangerelva i å komme inn på gang- og sykkelvegen. 

            5 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 04.10.14 og 16.10.14 (utvidet høring)

Landbruksavdelingen har ingen merknader til planforslaget.

Miljøvernavdelingen har ingen merknader til planforslaget.

Kommunalavdelingen. Det er gjennomført en ROS-analyse for tiltaket. Det er ikke identifisert risiko som krever oppfølging. Selv om det ikke forventes geotekniske problemer ved gjennomføring av tiltaket, heter det i bestemmelsene til tiltaket at geotekniker skal gjøre en vurdering av tiltaket i byggeplanfasen. Ingen øvrige merknader til planen.

Uttalelse fra utvidet høring:

Miljøvernavdelingen. Minner om tidligere uttalelse om at dersom det planlegges inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte, må detaljplan forelegges Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, jfr. Vannressurslovens § 11 om kantvegetasjon. Her er det særlig tiltak som kan medføre nedslamming av vassdragene som vil være uheldig.

Kommentar:

Geoteknisk vurdering av tiltaket er utført, se vedlagt rapport fra Multiconsult, datert 11.09.14

Utvidelsen av P-plassen vil ikke gi store forandringer fra dagens situasjon. Fyllingsfoten blir liggende 7-14 meter fra selve Levangerelva, så sannsynligheten for nedslamming av vassdraget synes liten. Ved ferdigstillelse av anlegget blir skråningene beplantet, jfr. vedlagt beplantningsplan.

Endringer av planen etter høring / offentlig ettersyn

Det er ikke foretatt endringer etter høring/offentlig ettersyn, men det ble foretatt revisjoner i høringsperioden. Dette ble, som tidligere nevnt, sendt på utvidet høring:

Plankart: Parkering er tatt inn som et nytt formål. Formål Bebyggelse og anlegg er tatt ut.

Bestemmelser: §2 – Reguleringsformål Parkering

Planbeskrivelse: Punkt 3.3: endringer i forhold til ønske fra Innherred Bygginvest AS.

Punkt 3.6: Multiconsult AS har gjennomført en geoteknisk vurdering av tiltakene. 

Vurdering:

Det er mottatt uttalelser fra 5 høringsparter.

På bakgrunn av høringsuttalelse fra Innherred Bygginvest AS, ble det avholdt møte mellom Innherred Bygginvest AS, Norconsult AS og kommunen den 12.09.14. Etter møtet har Innherred Bygginvest AS stilt seg positive til å frigi areal til gang- og sykkelveg. Frigivelsen betinger opparbeidelse av areal til nye p-plasser ned mot Levangerelva. Nye p-plasser ligger inne i reguleringsplanforslaget.  

Geoteknisk vurdering er gjennomført og det er kommet fram til at den nye gang- og sykkelvegen ikke vil påvirke områdestabiliteten negativt. Med bakgrunn i resultater fra tidligere grunnundersøkelser, planlagte terrenginngrep og topografien i området, kan gang- og sykkelvegen bygges som planlagt uten spesielle geotekniske tiltak.

Det må gjøres geoteknisk prosjektering før bygging.

Tiltaket synes å være et viktig bidrag til etablering av mest mulig trafikksikre forbindelser for gang- og sykkeltrafikk, spesielt knyttet opp mot ny Levanger ungdomsskole ved Røstad.

Elvebredden er allerede i dag sterkt påvirket av tilrettelegging med turstiforbindelse og som nærområde til boligbebyggelsen. Den nå planlagte gang- og sykkelvegen vil bli en oppgradering i forhold til eksisterende situasjon. 

Konklusjon

Etter en samlet vurdering tilrår Rådmannen at det innstilles på at planforslaget vedtas.

Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.08.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Elvebredden gang-/sykkelveg dat. 12 og 13.06.2014 framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Elvebredden gang-/sykkelveg dat. 12 og 13.06.2014 framlagt for høring og offentlig ettersyn. 

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse dat. 13.06.2014 PDF
     
  2. Plankart dat. 12.06.2014 PDF  -  JPG (nettbrett)
     
  3. Planbestemmelser dat. 12.06.2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Levanger kommune har fått utarbeidet detaljregulering for Elvebredden gang-/sykkelveg. Det er i dag en smal sti langs elvebredden, og det finnes ingen planskilt kryssing av fv. 774. Bygging av ny Levanger ungdomsskole ved Røstad gjør denne strekningen til en av hovedferdselsårene for gang-/sykkeltrafikk. Gang-/sykkelvegen med planskilt kryssing av fv. 774 vil bidra til økt trafikksikkerhet. 

Planområdet.

Planområdet strekker seg fra Okkenhaugvegen ved rundkjøring på fv. 774, under Levanger bru, langs med elvebredden og krysser Leirabekken. Lengden på ny gang-/sykkelveg blir ca. 250 meter. Planområdet består av kombinert forretning-, kontor- og industriformål på sørsiden av fv. 774. Dette berørte arealet ligger innenfor byggegrensen på 20 meter fra fv. 774. Planområdet på nordsiden av fv. 774 er i all hovedsak regulert til park/turveg (Kjærlighetsstien), og mye av dette arealet vedlikeholdes i dag av Elvebredden borettslag.

Oversikt planområdet

Oversikt planområdet 

Planstatus.

Planområdet ligger innenfor kommunedelplan Levanger sentrum, vedtatt 27.09.2000, der arealbruken er angitt som område med reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. Gjeldende reguleringsplaner som berører planområdet er Røstad høgskoleområdet del 1, vedtatt 27.06.1996, Stabelvollen vedtatt 18.11.1998, Stabelvollen A1 – endring, vedtatt 21.08.2002, Turveg Røstad, vedtatt 15.09.2010, Levanger ungdomsskole og aktivitetsområde, vedtatt 30.04.2014.

Planforslaget.

Generelt.

Det er vurdert 5 forskjellige alternativ for framføring av gang-/sykkelveg fra Okkenhaugvegen til ny ungdomsskole. Disse er nærmere beskrevet i vedlegg til planforslaget. Konklusjonen fra denne vurderingen er at alternativ 1 som samsvarer med planforslaget, kommer klart best ut som gang-/sykkeladkomst til ny ungdomsskole. Dette alternativ tilfredsstiller universell utforming, er enkelt å bygge, vil ikke gi store omveger og vil gi en trafikksikkerhetsmessig positiv effekt.

Vegstandard.

Gang-/sykkelvegen dimensjoneres med bredde 3,0 meter pluss 0,25 meter skulder på hver side. I tillegg skal den gis universell utforming, noe som betyr maksimal stigning på 5 %, eller 8,3 % over kortere strekninger som planforslaget vil tilfredsstille. Vegen skal ha fast dekke. Kryssing av Leirabekken vil skje ved legging av kulvert.

Kulturminner.

Det er ut fra eksisterende kunnskap ikke registrert kulturminner som vil komme i konflikt med tiltakene. Krav i forhold til kulturminner og aktsomhetsansvar er gitt i planbestemmelsene.

Naturmangfold.

Planområdet omfatter i hovedsak elvebredden av Levangerelva. Levangerelva er gjennom biologisk mangfoldregistrering klassifisert som naturtype viktig bekkedrag. Elva er laks- og sjøørretførende og kantsonene langs elva er viktige i den sammenheng. Når det gjelder opplysninger om kantsonen til Levangerelva er dette opplysninger fra naturtypekartleggingen i kommunen (2002). Ved en gjennomgang i kommunen det siste halvåret er kantsonen slettet fra naturbasen, da dette faglig vurderes å være registrering av generelle miljøhensyn som ikke tilfredsstiller kravene til en naturtype slik den er definert. Dette er heller ikke begrunnet i artsregistreringer mv som tilsier at hele kantsonen til Levangerelva skal ha naturtypestatus.

Fylkesmannen påpeker i sitt innspill at det er påvist elvemusling i denne delen av Levangerelva, og elvemusling har status som sårbar på Norsk rødliste for arter. Dette er ukjent for kommunen, og det ville vært oppsiktsvekkende med tanke på at floa påvirker elva langt ovenfor dette stedet. Brakkvann er neppe egnet leveområde for elvemusling. Det reelle funnet av elvemusling i Levangerelva er et funn i Levangerelva ved utløpet av Langåselva. Dette bekreftes av elvemuslingbasen og faktaarket for Levangelva. Etter elveløpet er dette ca. 6 km fra aktuell detaljregulering. Det er også vanskelig å se at tiltaket isolert sett kunne ha påvirket elvemuslingens habitatkrav. Opplysning om elvemusling kan dermed neppe være relevant for saken.

Det foreligger ut over dette ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at tiltaket kan komme i ytterligere konflikt med slike interesser i det aktuelle området. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og eventuell risiko for skade på naturmangfold, jfr. § 8.

Samfunnssikkerhet og beredskap.

Stabilitet.

I følge NGU sine kartdata består planområdet av tykk marin avsetning og fyllmasser. Det er registrert kvikkleiresoner nord for Røstad, og det har tidligere vært utrasing i tilknytning til Levangerelva og byggeområdet sør for fv. 774. Selve planområdet innehar ikke kjente soner med kvikkleire. Terrenginngrepene vil være små skjæringer i jordmasser og noen mindre fyllinger. Det vil bli en større fylling i forbindelse med kryssing av Leirabekken. Det forutsettes at nødvendig geoteknisk vurdering gjennomføres før bygging.

Planprosess.

Medvirkning.

Det er gjennomført oppstartsmøte med Innherred samkommune den 29.01.2014. Kunngjøring om oppstart av planarbeid er sendt til fylkeskommunen, fylkesmannen, NVE, NTE, Sametinget, Statens vegvesen og berørte grunneiere. Varsel om planoppstart ble også annonsert i Levangeravisa 01.02.14. Det er mottatt kommentarer/merknader fra Fylkesmannen, Sametinget, NTE og NVE, samt fra noen grunneiere.

Det ble holdt informasjonsmøte for grunneiere i Levanger kommunestyresal den 18.02.14.

Vurdering:

Tiltakene vil være et viktig bidrag til etablering av mest mulig trafikksikre forbindelser for gang-/sykkeltrafikk, spesielt knyttet opp mot ny Levanger ungdomsskole ved Røstad.

Alternativet med kryssing av fv. 774 under brua over Levangerelva og følge elvebredden synes ut fra en totalvurdering å være den beste løsning.

Planforslaget innehar ingen tilfredsstillende avklaring i forhold til geoteknikk. Tiltakshaver legger opp til at dette kan skje i høringsperioden, slik at det kan foreligge før sluttbehandling av planen. Det er i alle tilfelle tatt inn rekkefølgebestemmelse om at det skal foretas nødvendige geotekniske vurderinger før byggetillatelse gis. 

Elvebredden er allerede i dag sterkt påvirket av tilrettelegging med turstiforbindelse og som nærområde til boligbebyggelsen. Den nå planlagte gang-/sykkelvegen vil bli en oppgradering i forhold til eksisterende situasjon.

Det tilrås på dette grunnlag at planforslaget framlegges for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.11.2014 20:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051