Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.11.14 - sak 52/14 - Status -arbeidet med MOT i Levanger kommune

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2013/7722
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 19.11.14 52/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Status for arbeidet med Lokalsamfunn Med MOT (LMM) i Levanger kommune tas til etterretning. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Levanger har vært MOT-kommune fra 1.7.2002. Avtale om Lokalsamfunn med MOT (LMM) ble godkjent av K-styret med virkning fra 1.1.2008. LMM skal i tillegg til at MOT er et skoleprogram, sees i en helhet hvor en synliggjør lokale nettverk og involverer av lokale lag og organisasjoner. Pr. i dag er det 152 lokalsamfunn som har inngått tilsvarende avtaler med MOT.

MOT er en organisasjon som ønsker å:

  • Bevisstgjøre ungdom til å velge slik at de mestrer livet sitt.
  • Styrke ungdomsmot til å ta vare på seg selv og hverandre.
  • Jobbe holdningsskapende med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter.

Kommunestyret fikk 20.11.13 en statusrapport om MOT-arbeidet i kommunen. Her gis en orientering hva som har skjedd siden forrige rapport ble presentert. 

MOT i skole

MOT i ungdomsskolen
Kommunen har nå til sammen 9 informatører fordelt på ungdomskolene som er ansvarlig for å gjennomføre MOTs program. Staup voksenopplæring avsluttet sitt samarbeid med MOT våren 2014, noe vi beklager. Årsaken er at gjennomsnittsalderen på elevene er gått opp, og vil ligge høyt over målgruppen for øvrig. Vi vet imidlertid at det har vært jobbet godt med MOTs verdier ved skolen og dette er noe som vil ha positiv effekt videre også i holdningsskapende arbeidet ved skolen.

Ungdom Med MOT (UMM)

Dette er en del av MOT-programmet hvor det gjennomføres et opplegg hvor informatørene i ungdomsskolen har opplæring av noen niendeklassinger fra hver skole som ønsker å stå fram som aktive MOT- informatører i sjuendeklasser. Årets samling blir gjennomført 12.-13. november på Solhaug med 22 ungdommer. Her samarbeider vi med Frosta kommune som sender 6 ungdommer til samlinga. 

MOT i videregående skole

Levanger videregående er også MOT skole, og blir derfor en naturlig del av LMM. Koordinator ved skolen blir invitert på alle møter, og vi forsøker ellers å samarbeide der det er naturlig. I forbindelse med årets MOT-turne som besøkte Levanger hadde vi et nært samarbeid. Det kan også nevnes at elever fra kunst- og handverkslinja på ny nyåret har påtatt seg å dekorere et av våre møterom på Rådhuset til et MOT-rom.

Diverse arrangement
I vinterferieuka var det tilbud om aktiviteter hos Care og bading i Trønderhallen. Dette ble gjennomført i samarbeid med Magneten.

“MOT til å glede dagen”

I 2013 var denne lagt til 23.11.Her sprer ungdommene glede på ulikt vis rundt om i kommunen. Elevene underholdt rundt om i lokalsamfunnene og UMM delte ellers ut kort med hilsener og diverse på Magneten kjøpesenter. 

MOT-turne 2014

Vi har tidligere arrangert en aktivitetsdag for 8.klasser. I 2014 måtte vi avlyse denne da vi hadde ansvar for gjennomføring av MOT-turne-arrangement på samme tid. MOT-turneen 28.08.14 som var lagt til Trønderhallen ble åpnet av varaordfører. Her deltok alle 1. klassingene i videregående skole sammen med elever fra alle kommunale ungdomskolene, til sammen ca. 1000 elever. Flere av elevene hadde innslag fra scenen. De fikk jobbe både med og uten profesjonelle artister. Vår lokale MOT ambassadør Julie Vikestad Olsen holdt en appell.

Det meste av utgiftene til dette arrangementet dekkes av Gjensidigestiftelsen.

Møter/samlinger etc
MOT var tema på rektormøte 28.05. Vi hadde da en gjennomgang/evaluering av hvordan MOT har fungert på skolene. Samtlige enhetsledere for ungdomskolene gav uttrykk for at MOT-arbeidet var godt implementert i skolen. Alle understreket betydningen av å videreføre programmet videre og konkluderte med at en ønsker å prioritere dette også i 2015, selv om det skulle være behov for kostnadsreduksjoner forøvrig.

Årsmøte 28.08.14

Her møtte MOT-ledelsen i kommunen og MOT-leder fra Levanger videregående med varaordfører i spissen, distriktsleder for MOT sentralt hvor det ble orienterte om arbeidet i Levanger og planer framover. Ungdommer som hadde deltatt på MOT-camp orienterte om sine opplevelser og representanter fra Sparebank1 SMN orienterte blant annet om opplegg for økonomisk rådgivning av ungdommer i ungdomsskole og videregående. 

Foredrag for ansatte i ungdomskolen, videregående og politikere

Bård Flårønning fra MOT sentralt holdt et inspirerende foredrag i Trønderhallen hvor han blant annet gjennom konkrete eksempler viste hvordan MOT kan gjøre en positiv forskjell for mange ungdommer.

Landslagssamling

MOT avviklet 12.-13.09.14 landslagssamling på Stjørdal for ledere, koordinatorer og informatører fra hele landet i september. Levanger deltok med varaordfører, lokallagsleder, enhetsleder fra Åsen Oppvekst, MOT-koordinator og informatører. Ellers bidrag også vår lokale MOT-ambassadør Julie Vikestad Olsen fra scenen. Til sammen var det ca. 500 deltakere fra hele landet. 

Møtevirksomhet for øvrig

Det er også avviklet møter med informatører. Her kan de utveksle erfaringer på tvers av skolene. Et av møtene ble lagt til Sparebank 1 som også har et eget MOT-møterom som vi kan få disponere ved behov.

MOT-camp Gråkallen

Også denne høsten har vi sendt to elever fra ungdomsskolene. Denne gangen ble det valgt en elev ved Ytterøy skole og Nesset ungdomsskole. Gjennom ulike praktiske og teoretiske øvelser samt veiledning skal oppholdet bidra til å bevisstgjøre – og styrke ungdoms innsikt i seg selv.

MOT- i fritid
Pr. i dag har vi såkalte aktiv medspiller avtale med følgende: Levanger ungdomsklubb, Sportsklubben Nessegutten, Frol il, orientering, Ytterøy idrettslag og Levanger ungdomsklubb. Vi har også nylig undertegnet en tilsvarende lokal avtale med Levanger håndballklubb som tidligere som eliteserieklubb hadde egen avtale med MOT sentralt.

Samarbeid med næringsliv
Vi har tidligere hatt samarbeid med Magneten kjøpesenter. Dette er nå avsluttet. Vi har imidlertid startet et samarbeid med Sparebank1 som blant annet kan gi bistand til økonomisk rådgivning for ungdom i ungdomsskole og videregående skole. I tillegg håper vi å få til et tilbud med banken hvor noen av våre MOT-ungdommer kan få realisert en drøm.

Ambassadører

Eldar Rønning er fortsatt en sentral MOT-ambassadør, og Julie Vikestad Olsen er lokal MOT-ambassadør.

Økonomi

Total årlig kostnad er fortsatt ca. kr. 500.000,-. Midlene disponeres ved frikjøp av lærere/informatører i skolene, årlig avgift til MOT, samt midler til skolering av ungdommene, kompensasjon til skyss, materiell etc. og kompetanseutvikling.

Evaluering av programmet:

Det å bruke MOT som et verktøy virker. Siden 2008 er det foretatt omfattende evalueringer av MOTs effekt. Ungdoms selvtillit, optimisme, mot, opplæringskvalitet og læringsorientering styrkes ved bruk av MOT.

Med MOT blir ungdom bedre til å bry seg, si nei og stå imot gruppepress. MOT reduserer hyppig mobbing, mistrivsel, ensomhet, narkotikamisbruk og alkoholbruk i ung alder. MOT beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse 2008-2012 for 2012 viser blant annet at 59 % flere mobbes flere ganger i uken på landsbasis kontra MOT-skoler.

På årsmøte 28.08.14 presenterte Jo Trønsdal Bævre fra MOT -sentralt resultatet av MOTs årlige desember undersøkelsen. Her kom det fram at ungdomsskolene i Levanger som deltok hadde e resultater på linje med landsgjennomsnittet.

Desemberundersøkelsen

Landsgjennomsnitt 2013

Levanger kommune
2013

MOT når inn til ungdom og tar ungdom på alvor

5,94

5,89

MOT er ungdommelig, leken og har glimt i øyet

5,63

5,60

MOT er ærlig, ekte og til å stole på

6,06

5,92

MOT er positiv, fleksibel og ser etter løsninger

5,99

5,98

MOT hjelper meg til å ta bevisste valg

5,39

5,45

MOT har gjort at jeg er blitt flinkere til å bry meg om andre

5,30

5,30

MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller aksepteres

5,47

5,65

MOT har gjort det lettere for meg å si nei

5,05

4,95

Totalt  

5,60

5,59


Vurdering:

Det er fortsatt mye fokus på mobbeproblematikk både nasjonalt og lokalt.  I Levanger er det utarbeidet en prosedyre ved mistanke om krenkende atferd og krenkende atferd. Rådmannen mener at ved å satse på MOT-programmet vil en bidra sterkt til å forebygge mobbing. Lokal satsning her i Levanger på MOT i tillegg til Olweus, De utrolige årene (DUÅ) og læringsmiljø i samarbeid med Midtnorsk kompetansesenter for atferd, har vist at dette gir resultater.

MOT arbeidet i kommunen ser ut til å fungere etter intensjonen på de fleste områder.
Pr. i dag har en dyktige og erfarne informatører rundt om på skolene. Dette er kanskje den viktigste forutsetningen for å lykkes med god implementering av programmet slik at det gir effekt.

Rådmannen mener at det på bakgrunn av gode tilbakemeldinger og spesielt fra informatører i skolene og enhetslederne, fortsatt er verd å satse på MOT.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.11.2014 20:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051