Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.06.13

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 19.06.13
Tid: kl. 17:00 - 19:15

Sakliste som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Protokoll som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 27/13 1719/275/103 - Detaljregulering Gamle Kongeveg 23 - Levanger utredning vedtak video
PS 28/13 Justeringer i Planstrategiens del 3 - Planbehov utredning vedtak video
PS 29/13 Trønderhallen KF - Regnskap og årsberetning 2012 utredning vedtak video
PS 30/13 Årsregnskap og årsberetning 2012 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 31/13 Regnskap 1. tertial 2013 Levanger kommune utredning vedtak video
etter gruppemøte
FO 10/13 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Skogn må bli det nye logistikknutepunktet for Midt-Norge tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 29 + 5 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem -  02.04.13
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem - 28.05.13
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Ivan Sundal dna medlem -  13.06.13
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem - 05.06.13
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Per Einar Weiseth v medlem - 17.06.13
Hanne Ihler Toldnes sv medlem - 14.06.13
Jostein Trøite sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken  ap  varamedlem x Svein Erik Veie
Nina Elisabeth Berget ap  varamedlem  x Kai Lennert Johansen 
Frode Tønne ap  varamedlem  x Ivan Sundal
Ingrid Brattgjerd  sp varamedlem x Jorunn Skogstad
Jørgen Selmer v varamedlem x Per Einar Weiseth
Ingen vara sv   - Hanne Ihler Toldnes

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Reidun Johansen konsulent  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Terje Wist ass. revisjonsdirektør  

 

Orientering:


Merknader:

Einar Theodor Bangstad fikk permisjon og forlot møtet før avstemming i sak 31/13.


Før møtet ble satt ble det avholdt ekstraordinær generalforsamlinger i:


 

 

PS 27/13 1719/275/103 - Detaljregulering Gamle Kongeveg 23 - Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.06.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg 23, datert 27.02.2013, med bestemmelser sist revidert 23.05.2013, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Endevegg øst skal ha vinduer, jfr. estetikkutvalgets uttalelse
Til toppen av siden

 

 

 

PS 28/13 Justeringer i Planstrategiens del 3 - Planbehov

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.06.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det foretas endringer i Planstrategiens del 3 Planbehov som foreslått av administrasjonssjefen. Endret Planstrategi er gjeldende for perioden 2013-2016.

Folkehelseperspektivet og Universell utforming tas inn i alle kommunale planer.

Oversendelsesforslag:

Felles plan for kultur og idrettsanlegg utredes.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 29/13 Trønderhallen KF - Regnskap og årsberetning 2012

Styrets forslag til vedtak:

Årsregnskap og årsberetning for 2012 godkjennes.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.06.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Årsregnskap og årsberetning for 2012 godkjennes.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 30/13 Årsregnskap og årsberetning 2012 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.06.2013 - video

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Karl Meinert Buchholdt, V, Andreas Jenssen Hjelmstad, H, og Hans Aalberg, FRP:

Rådmannen skal i forbindelse med arbeidet med budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-2017 øke bevilgningene til drifting av kommunevegene. I budsjettet for 2013 er det oppgitt at det mangler 2,5 millioner kroner til drift av disse i 2015. Gjennom arbeidet med budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-2017 skal denne manglende bevilgningen dekkes inn. Rådmannen skal hente inn minst halvparten av beløpet i budsjettet for 2014 og resterende beløp skal hentes inn i økonomiplan for 2015-2017.

Begrunnelse:

I henhold til rådmannens kommentarer til budsjett for 2013 og økonomiplan for 2013-2016 er det et betydelig etterslep på bevilgninger til drifting av kommunevegene. De manglende bevilgningene fører til et betydelig kapitalslit på anleggene. I følge samme dokument er kommunevegene underbudsjettert med 2 millioner kroner i 2013 og 2014. Beløpet øker til en underbudsjettering på 2,5 millioner kroner til drift i 2015 og 2016.

Budsjettdokumentet sier også at manglende bevilginger her fører til et betydelig kapitalslit på anleggene. I kommentarene til de ulike postene under "tiltak det ikke er funnet rom for" skriver rådmannen: "Økte bevilgninger til drift av kommunale veier for å begrense kapitalslitet og redusere behovet for investeringer i rehabilitering av kommunale veger."

Sagt med andre ord. Manglende vedlikehold innebærer i mange tilfeller ikke besparelser, men tvert imot en økning av kostnadene i tillegg til at man skyver disse foran seg. Slik er det god kommuneøkonomi i å prioritere veivedlikeholdet.

Skal Levanger være en attraktiv bostedskommune må vegvedlikeholdet prioriteres, dette gjelder både i byen, boligfeltene og på bygdene. De manglende bevilgningene til vedlikehold av veiene må stoppe opp.

Avstemning:

Tilleggsforslag fremmet i møtet avvist med 24 mot 10stemmer.
Formannskapets innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Levanger kommune årsregnskap for 2012 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,-Rådmannens årsberetning for 2012 vedtas.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 31/13 Regnskap 1. tertial 2013 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.06.2013 - video - etter gruppemøte

Forslag i møte:

Hans Heieraas, SP, fremmet følgende tilleggsforslag:

Det startes et skisseprosjekt for samlokalisering av ungdomstrinn og barnetrinn ved Ytterøy skole. Det vises til vedtak i PS 78/12 om fortsatt U-trinn på Ytterøy. Skisseprosjektet må også inneholde en økonomisk kalkyle.

Andreas Jenssen Hjelmstad, H, fremmet følgende nytt pkt. 3:
Rådmannen bes legge frem budsjett for 2014 med en driftsmargin på minst 1 %.

Avstemning:

Heieraas tilleggsforslag vedtatt med 29 mot 4 stemmer.
Hjelmstads forslag til nytt pkt. 3 avvist med 23 mot 10 stemmer.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret tar økonomirapporten pr 30.04.13 til etterretning.Rådmannen foreslår følgende budsjettendringer:

Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 6 mill. kroner. Anslag eiendomsskatt reduseres med 1 mill. kroner.Distrikt Nesset/Frol tilføres kr 2 mill. kroner.Distrikt Sør tilføres kr 2 mill. kroner.Distrikt Sentrum/Ytterøy tilføres kr 1 mill. kroner.Kr 500.000,- tilføres prosjektlederstilling, finansiert av utviklingsfondet.

Det startes et skisseprosjekt for samlokalisering av ungdomstrinn og barnetrinn ved Ytterøy skole. Det vises til vedtak i PS 78/12 om fortsatt U-trinn på Ytterøy. Skisseprosjektet må også inneholde en økonomisk kalkyle.

Til toppen av siden

 

 

 

FO 10/13 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Skogn må bli det nye logistikknutepunktet for Midt-Norge

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre – 19.06.2013 - video

Behandling:

Ordføreren besvarte spørsmålet

Avstemning:

Buchholdts forslag avvist med 27 mot 6 stemmer

Vedtak:

Buchholdts forslag til vedtak avvist.  

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051