Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.03.14 - sak 16/14 - Årsrapport 2013 Levanger kommune

Berit Hakkebo - klikk for personkort
Saksbehandler: Berit Hakkebo
Arkivref. 2013/1366
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.03.14 25/14
Kommunestyret 19.03.14 16/14

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Utlagt i møte:


Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Årsrapport 2013 for Levanger kommune tas til orientering. 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Årsrapport 2013 for Levanger kommune tas til orientering.

Vedlegg:

  1. Årsrapport 2013 Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Årsrapporten for 2013, med fokus på utvikling og måloppnåelse, inngår i kommunenes plan- og styringssystem som ble vedtatt i Levanger og Verdal i henholdsvis kommunestyresak 89/08 og 139/08, og revidert i samkommunestyrets sak 18/12. Årsrapporten er et tillegg til regnskap med årsberetning som i hovedsak har fokus på økonomi.

Hensikten med årsrapporten fremgår i plan- og styringssystemets del 4.2.3:

Årsrapportens fokus er utviklingen av kommunene. Det skal her vurderes om utviklingen går i retning måloppnåelse ut fra gitte politiske styringssignaler i planstrategien, føringer i kommuneplanens samfunnsdel, delmål og målindikatorer i kommunedelplanene og økonomiske forutsetninger i økonomiplanen. Det skal også vurderes om det er tilstrekkelig kvalitet på kommunale tjenester ut fra gjeldende forutsetninger.

Ved avvik fra planlagt utvikling og vedtatte mål, skal det vurderes om innsatsen skal endres eller om målene skal justeres, gjennom justering eller rullering kommunens planer.

Av del 5 fremgår det at årsrapporten skal utarbeides i januar hvert år.

Framover er ambisjonen å ha kontinuerlig fokus på å bedre kvaliteten på plan- og styringssystemet og på styringsdokumentene i det. Derfor ble årsrapportene evaluert politisk høsten 2013, både i Levanger og Verdal.

I Levanger ble evaluering av årsrapporten behandlet i formannskapet i sak 84/13 den 30.10.13. Tilbakemeldingen fra formannskapet var ønske om større fokus på måloppnåelse. Dette legges til grunn for årsrapportene i årene framover. I 2014 skal det utarbeides kommunedelplaner med bla effektmål og målindikatorer som skal benyttes som grunnlag for vurderinger i årsrapporten.

Til toppen av siden

 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.03.2014 21:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051