Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.03.14 - sak 15/14 - Ønske om overtakelse av aksjer i Innherred Produkter AS

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2014/859
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.03.14 21/14
Kommunestyret 19.03.14 15/14

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune er villig til å overdra sine aksjer i Innherred Produkter til Fides as til pålydende verdi.

Eventuell salgsinntekt avsettes til ubundet investeringsfond.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune er villig til å overdra sine aksjer i Innherred Produkter til Fides as til pålydende verdi.

Eventuell salgsinntekt avsettes til ubundet investeringsfond.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Innherred Produkter as ble stiftet i 1970 med formål «å drive fabrikasjon og annen virksomhet som kan øke mulighetene for sysselsetting av yrkeshemmede og mindre arbeidsføre, fortrinnsvis fra Nord-Trøndelag fylke» I dag har virksomheten status som attføringsbedrift som i hovedsak gjennom samarbeid med NAV arbeider for å kvalifisere mennesker tilbake til ordinært arbeid.

Etter fusjon med det tidligere sykehusvaskeriet ble fylkeskommunen største aksjonær (50,5 % i 2011) i selskapet. Det var de fram til Fides as i 2012 kjøpte fylkeskommunens aksjer og dermed i dag er hovedaksjonær i Innherred Produkter as. (56,2 %). Levanger kommune eier 30, 3% av aksjene og Verdal kommune 12,4%, mens øvige mindre aksjonærer eier 1% . Styreleder er Asbjørn Nilssen som også er daglig leder i Fides as. Fides er en attføringsbedrift som eies av Stjørdal kommune (85 %) og Meråker kommune (15 %).

Det er kjent at Innherred Produkter har hatt store utfordringer med driften de siste årene. Datterselskapet Nord-Trøndelag Vaskeri ble solgt i 2011 og ytterligere nedskalering har skjedd i 2013.

Ordfører og rådmann hadde et møte med styreleder/fungerende daglig leder Asbjørn Nilssen i Innherred Produkter og adm.leder Torstein Skulbørstad i Fides den 30.1.2014. På møtet orienterte bedriften om sine planer. Bedriften sitter på en stor bygningsmasse på Levanger havn som de ser for seg å utvikle i samarbeid med profesjonelle eiendomsutviklere. Rådmannen oppfattet det slik som at intensjonen er å gjennomføre en rettet emisjon mot samarbeidspartnere og «nye Innherred Produkter» gjennomfører en utbygging i tråd med vedtatt reguleringsplan for havna. Tanken er å etablere et driftsselskap som viderefører attføringsarbeidet i mindre målestokk enn tidligere i leide lokaler av eiendomsselskapet.

I brev av 31.1. skriver Fides slik til Levanger kommune:

Klikk for større brev

 

Vurdering:

Rådmannen har forståelse for den omstillingsprosessen som er startet opp i Innherred Produkter as, og ser at det er nødvendig å kvitte seg med uhensiktsmessige lokaler. Samtidig er det gledelig at en ønsker å drive attføringsarbeid videre i vår region.

Levanger kommune er grunneier på det område bedriften holder til på. Det er inngått festekontrakt fram til 2029. Før det kan bli aktuelt med utbygging i henhold til ny reguleringsplan må det forhandles på nytt om nye festekontrakt, evt salg av grunn. Det vil være komplisert om kommunen også skulle være involvert i et utbyggingsselskap på området i tillegg til å være grunneier og reguleringsmyndighet. Dessuten vil bygging av næringsarealer og boliger ligge utenfor kommunens primæroppgaver. Rådmannen vil derfor tilrå at Fides får overta kommunens aksjer.

Når det gjelder prisen for aksjene kan det opplyses at Fides i 2012 overtok fylkeskommunens aksjer til pålydende verdi, som er 1000 kr pr aksje. Kommunen har 734 aksjer. Etter rådmannens vurdering kan ikke kommunen selge til en interessent til en annen pris enn det som ble akseptert i handelen mellom fylkeskommunen og Fides så sent som i 2012. En vederlagsfri overdragelse vil måtte kostnadsføres som en gave til ny eier og vil være vanskelig å forsvare både økonomisk og i hensyn til lovverk knyttet til offentlig anskaffelser/avhendinger.

Dersom bedriften ikke ønsker å overta aksjene til den prisen kommunen kan tenke seg å selge for, må andre muligheter vurderes. Herunder kan en se for seg en mulig løsning med fusjon mellom Fides og Innherred Produkter og en ordning med at dagens eiere av Innherred Produkter blir eiere av Fides. En mulig slik løsning er ikke drøftet med bedriften.

En mulig salgsinntekt på 734 000 vil måtte inntektsføres i investeringsregnskapet, og rådmannen tilrår at det evt avsattes til investreingsfond.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.03.2014 21:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051