Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.03.14 - sak 14/14 - Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern

Eli Bjøraas Weiseth - klikk for personkort
Saksbehandler: Eli Bjøraas Weiseth
Arkivref. 2013/2401 - /233
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.03.14 22/14
Kommunestyret 19.03.14 14/14

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utarbeides i henhold til prioritering i vedtak i kommunedelplan oppvekst; 1 stilling saksbehandler ved barneverntjenesten og 1 stilling som hjemmekonsulent/miljøterapeut.

Følgende prioriteringer legges til grunn i søknaden:

  1. Stilling som saksbehandler, 100 %.
  2. Stilling som hjemmekonsulent/miljøterapeut 100 % stilling.  

 
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utarbeides i henhold til prioritering i vedtak i kommunedelplan oppvekst; 1 stilling saksbehandler ved barneverntjenesten og 1 stilling som hjemmekonsulent/miljøterapeut.

Følgende prioriteringer legges til grunn i søknaden:

  1. Stilling som saksbehandler, 100 %.
  2. Stilling som hjemmekonsulent/miljøterapeut 100 % stilling.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Siden 2011 er det kommunale barnevernet styrket med øremerkede midler fra staten. I statsbudsjettet for 2014 er det satt av 85 millioner, tilsvarende 150 nye stillinger, samt midler til ett-årige kompetansetiltak.

Barnevernet i Levanger fikk i 2011midler til 125 % saksbehandlerstilling og 100 000 i kompetansemidler. I 2012 ble stillingene fra 2011 videreført, i tillegg til 154 000 kr, øremerket for utdanningsvikar i 20 % stilling og kompetansemidler til gjennomføring av en fagsamling. I 2013 ble tjenesten ytterligere styrket med 100 % stilling som saksbehandler og 10 000 kr i kompetansemidler øremerket barnevernlederutdanning.

Midlene fordeles av Fylkesmannen etter søknad fra kommunene. Det er utarbeidet egne kriterier og retningslinjer:

  • Søknaden fra kommunen skal være behandlet av kommunestyret eller av det organ som kommunestyret har delegert til.
  • Det kan søkes om fagstillinger (kostra 2440) og stillinger knyttet til tiltak (kostra 2510)
  • Stillingene skal komme i tillegg til budsjetterte stillinger i 2014 og som tillegg til allerede planlagte nyopprettelser av i stillinger i 2014, vedtatt i handlingsprogrammet/budsjettet for 2014.
  • Det kan også søkes om midler til kompetanse- og samhandlingstiltak.


Søknadsfrist for kommunen er 18. februar 2014, og søknad fra Levanger er sendt innen fristen. Vedtak fra politisk behandling av søknaden ettersendes når det foreligger.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

De siste ti år har det vært en stor økning i antall barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet i Norge. I 2012 hadde 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak fra barnevernet, dette er en svak vekst på 2 prosent fra 2011, og den laveste veksten de siste 10 år. Av disse mottok 83 prosent hjelpetiltak og 17 prosent mottok omsorgstiltak utenfor opprinnelige familie. Veksten i delen barn og unge under omsorg var på hele 6 prosent, som er mer enn 500 flere barn enn året før. Dette er den kraftigeste oppgangen på 5 år.

Ved utgangen av 2003 var det 20,2 barn med tiltak pr. 1000 barn (0-22 år), mens tilsvarende tall i 2012 var 26,6. Denne utviklingen ser ut til å fortsette.

Levanger har hatt den samme utviklingen som landet for øvrig mht økning av saker, og barneverntjenesten er blitt betydelig prioritert og styrket som følge av dette. De kommunale kostandene har hatt en formidabel økning over år, noe som både skyldes mange saker og en betydelig prisvekst på lønn, varer og tjenester. Barnevernet i Barne- og familietjenesten har pr dags dato 17 meldinger på vent. Det er stort press på undersøkelser, og det er viktig å komme inn tidlig med tiltak, for å forhindre videre negativ utvikling og behov for mer omfattende tiltak. Barnevernet vil i 2014 gjennomføre en omorganisering av strukturen i tjenesten. I den forbindelse vil det bli innført teamledelse for å sikre best mulig kvalitet i alle deler av barneverntjenesten i tråd med lovkrav og anbefalt praksis.

Ut fra kriteriene over er det kommet frem til følgende prioritering i søknad til fylkesmannen for 2014:

  1. Stilling som saksbehandler 100 %.
  2. Stilling som hjemmekonsulent/miljøterapeut 100 % spesielt med tanke på individuell veiledning til fosterforeldre.


Frist for å søke om øremerkede midler kompetanse- og samhandlingstiltak hos fylkesmannen er 11. april, og søknad vil bli sendt innen fristen.

Vurdering:

Det er stort behov for flere saksbehandlere i barneverntjenesten. I dag har saksbehandlerne for mange saker og for stort ansvar. For å avhjelpe dette, er det viktig å utnytte saksbehandlerkapasiteten maksimalt, samt å sørge for god og tydelig ledelse. I forbindelse med en intern omorganisering av barneverntjenesten våren 2014, vil det derfor bli innført teamlederfunksjoner som skal styrke barnevernledelsen for enda bedre kvalitetssikring av forsvarlig praksis, og for å unngå lovbrudd (fristoverskridelser, oppfølging av barn i fosterhjem).

Det er bred enighet om at det er nødvendig å styrke fokuset på ledelse i barnevernet (Riksrevisjonen 3:15, 2011-2012, NOU 2012:59 og Prop 106 L 2012-2013).

Det er behov for å styrke tiltaksarbeidet i barnevernet. Endringer i bufetat gjør at kommunene alene har ansvaret for veiledning/oppfølging av fosterforeldre og hjelpetiltak til utsatte familier. Det er et økende behov for individuell veiledning til fosterforeldre. Kommunen er ikke tilstrekkelig rustet til å dekke denne etterspørselen uten at dette vil gå på bekostning av de ressurser som benyttes til endringsbaserte hjelpetiltak i hjemmet.

Kommunedelplan oppvekst legger vekt på tidlig innsats og forebyggende aktivitet. Det er tverrfaglig enighet om at det er viktig å sette inn tiltak tidlig for å oppnå best forebyggende effekt. Dette gjelder både tidlig i barnets alder, men også i en tidlig fase sendere i livet når vansker oppstår, som hos ungdom.

Til toppen av siden





Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.03.2014 21:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051