Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.03.14 - sak 12/14 - Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett i Levanger kommune

Geir Jostein Larsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Geir Jostein Larsen
Arkivref. 2013/5105
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.11.13 91/13
Formannskapet 05.03.14 23/14
Kommunestyret 19.03.14 12/14

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Lokal forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett i Levanger kommune vedtas. 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Lokal forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett i Levanger kommune vedtas.

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Lokal forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett i Levanger kommune ble vedtatt lagt ut for høring og offentlig ettersyn av formannskapet i møte 13. november 2013. I løpet av høringsperioden har det ikke kommet inn innspill.

Saksopplysninger:

Rådmannen vil tilrå at forskriften vedtas som framlagt.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.11.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Lokal forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett i Levanger Kommune med vedlegg legges ut til offentlig ettersyn som forskrift i henhold til Forvaltningslovens § 37.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Lokal forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett i Levanger kommune med vedlegg legges ut til offentlig ettersyn som forskrift i henhold til Forvaltningslovens § 37.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett i Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • NORVAR prosjektrapport 65/1996.


Saksopplysninger:

Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensingsforskriften) med endringer av 1. Juni 2004, inneholder nytt regelverk som gir en helhetlig regulering av avløpsområdet.

Kommunen er forurensningsmyndighet for påslipp fra virksomheter, og industri til kommunalt nett og plikter å føre tilsyn med at bestemmelsene i kapittel 15 og 15 A følges. Alle tidligere lokale forskrifter ble samtidig opphevet pr. 01.01.2007.

Kommunen kan med hjemmel i §§ 15-6 og 15A-4 i forskriften fastsette lokal forskrift dersom dette er nødvendig ut i fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser.

Forurensningsforskriften setter en del betingelser til påslipp, men disse betingelsene anses ikke å være spesifikke eller omfattende nok. I praksis vil lokal forskrift virke sammen med de sentrale, da lokal forskrift erstatter og supplerer kravene i den sentrale.

Kommunale avløpsanlegg er bygget for å ta hånd om kommunalt avløpsvann, dvs. blanding av sanitært avløpsvann, overvann og avløp fra næringsvirksomheter. Avløpsvann fra enkelte virksomheter kan ha en avvikende sammensetning i forhold til det som avløpsanlegget er bygget for å ta hånd om. Kjemikalier, tungmetaller, olje, fett m.m. i avløpsvannet vil kunne føre til problemer både på avløpsnettet, i renseanlegg og for slamkvaliteten. Slamkvaliteten er av mindre betydning når slammet leveres til Ecopro. Utover dette kan avløpsvannets innhold føre til helseskader hos personellet som har sitt daglige virke knyttet til transport og rensing av avløpsvann.

Levanger kommune har i dag ikke etablert et regelverk for å håndtere og forvalte påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra industri og næringsvirksomheter. For å sikre personell, tekniske anlegg og optimal drift av anlegg, er det nødvendig å etablere et system som stiller krav til påslipp fra slike virksomheter.

Avløpsvannets beskaffenhet:

Renseprosesser for avløpsvann er svært ømfintlig mht. avløpsvannets sammensetning. Optimal renseeffekt oppnås ved behandling i flere rensetrinn. Faktorer som pH-verdi, næringssalter, sulfat og klorid, vanntemperatur og forskjellige giftstoffer kan ødelegge dette miljøet og kan i verste fall føre til at rensekravene ikke kan oppfylles.

Påslipp av olje, organiske løsemidler og bensin kan medføre eksplosjonsfare ved gnistdannelse i elektriske komponenter i pumpestasjoner og renseanlegg. Store mengder av lett nedbrytbart organisk stoff i avløpsvannet fører til dannelse av hydrogensulfid. Denne gassen er svært giftig og utgjør en fare for driftspersonalet på både ledningsnettet og ved renseanleggene.

I tillegg må det tas hensyn til sårbarheten av maskiner og utstyr som er i kontakt med avløpsvannet. Høy temperatur og korrosive stoffer i avløpsvannet kan føre til materialskader på anleggsdeler. Lett sedimenterbare stoffer som fett, olje og partikulære stoffer, fører til avleiringer og gjentettinger av avløpsnettet og øker drifts- og vedlikeholdskostnadene betydelig.

I enkelte tilfeller påføres kommunen også regresskrav fra forsikringsselskaper.

Hvorfor lokal forskrift:

Bestemmelser i lokal forskrift er ment å tydeliggjøre kommunens krav og hva som vektlegges i søknadsbehandlingen. Disse kravene vil også være til hjelp for tiltakshaver ved planlegging av avløpsanlegg.

Formålet ved å vedta en lokal forskrift er å kunne sikre en enhetlig saksbehandling og å sette nødvendige krav til den enkelte bedrift mht. avløpsvannets sammensetning og kontroll av pålagte krav.

Enhet Kommunalteknikk registrerer at det kommunale avløpsnettet tilstoppes nedstrøms enkelte fettutskillere med påfølgende tilbakeslag til andre abonnenter. Dette medfører unødvendige kostnader på avløpsbudsjettet.

Kontroll av pålagte krav:

Ved gitt påslippstillatelse til kommunal avløpsledning vil den enkelte bedrift bli pålagt utslippskontroll og rapportering. Rapporteringskravet gir kommunen som forvalter mulighet til å følge opp gitte tillatelser og kontrollere om påslippskravene er innfridd. Det skal utarbeides egne rapporteringsskjemaer som skal følge forskriften. I forskriften settes det krav om at bedrifter skal levere disse inn årlig til Levanger kommune.

Samarbeid:

Utarbeidelsen av forskriften har skjedd i regi av Driftsassistansen for Nord Trøndelag, hvor kommunene Steinkjer, Levanger og Stjørdal har vært toneangivende. I sluttfasen kom også Inderøy kommune på banen som deltager i prosjektet. Sekretær for arbeidet har vært konsulentfirmaet Rambøll AS v/Jostein Andersen som også ivaretar sekretærfunksjonen for Driftsassistansen for NT.

Vurdering:

Lokal forskrift er en presisering av forurensningsforskriftens kapittel 15 og 15A, og vil sikre nødvendige kontroll og rapportering om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann som slippes inn på det kommunale avløpsnettet. Likeledes vil lokal forskrift fastsette krav til etablering av nye anlegg. Rapportering vil også avdekke om tømmehyppighet og kapasitet er tilfredsstillende i forhold til funksjonskrav. Lokal forskrift vil være et viktig hjelpemiddel for Enhet Kommunalteknikk i arbeidet med å sikre en best mulig håndtering og rensing av det kommunale avløpsvannet, herunder både transportsystemet og renseprosessene.

Konklusjon:

Rådmannen tilrår at forslaget til lokal forskrift om påslipp av olje-, og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett med vedlegg, legges ut til offentlig ettersyn som forskrift iht. Forvaltningslovens § 37.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.03.2014 21:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051