Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.03.14 - sak 11/14 - Generell offentlig adressering i Levanger kommune – ny behandling

Per Arne Kolberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Arne Kolberg
Arkivsaknr: 2006/3657 - /L32
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.11.12 79/12
Plan- og utviklingskomiteen 02.10.13 56/13
Kommunestyret 16.10.13 44/13
Kommunestyret 19.03.14 11/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok navn på en rekke veger i kommunen sak 44/13 Generell offentlig adressering i Levanger kommune- vegnavn i Levanger den 16.10.2013.  Blant disse  navnet på fylkesvegen mellom jernbaneovergangen på Skogn til Markabygda.   

Rådmannens opprinnelige forslag og innstillingen fra Plan- og utviklingskomiteen var at vegen skulle benevnes Gruslina fra Skogn til grustaket ved Hynne, Bygdavegen videre til Langåsmyran og Markabygdvegen videre til Markabygda.

Det kom under møtet benkeforslag på at hele fra jernbaneovergangen på Skogn til Markabygda skulle benevnes Markabygdvegen. Dette ble vedtatt.

51 oppsittere langs den delen av vegen skriver i brev av 24.11.13 slik til kommunen:

I kommunestyremøtet i Levanger kommune 16.10.13 ble sak 44/13 Generell offentlig adressering i Levanger kommune - Vegnavn i Levanger behandlet. Denne saken lå ute til offentlig høring i tredve dager fra 15.12.12-15.01.13. Det hadde ved fristens utløp kommet inn ca 50 uttalelser, hvorav ingen går mot forslaget om Gruslina.

Gruslina er en ca 4 km lang strekning, som går fra jernbaneovergangen i Skogn sentrum og opp til Hynnesgruva. Navnet har veien fått etter jernbanelinja som ble anlagt her rundt år 1900. Grusen ble hentet i gruva og benyttet til bygging av jernbanens hovedspor. Grusen ble benyttet til undergrusing fra Skogn til Verdal, samt til grusning i full høyde av strekningen Langstein-Levanger stasjon. Sommeren 1901 og sommeren 1902 ble 2 lokomotiver og 40 grusvogner anvendt.

Ellers ble det benyttet 1 lokomotiv og 24 grusvogner (Skogn historie XII-Øvre Skogn, 2007). Av dette kan vi forstå at arbeidet i store perioder sysselsatte mange av bygdas innbyggere. Etter at jernbanebygginga var slutt, ble sporet nedlagt og traseen omgjort til fylkesvei. Veien fikk etter dette navnet Gruslina, et navn som lever muntlig den dag i dag. Vi mener at dette er en av veistrekningene som kunne ha fått et navn av stor historisk betydning. I og med at navnet lever kun på folkemunne, var dette en gylden mulighet til å få navnet skriftliggjort. På den måten ville navnet blitt holdt i hevd, og nye generasjoner kunne fått muligheten til å bli kjent med denne viktige forhistorien, som er en viktig del av Skogns historie.

I forarbeidet i prosessen med å utarbeide vegnavn  ble det opprettet en navnekomite. I denne komiteen var historielaget representert. Forslaget på vegnavn fra historielaget/navnekomiteen ble Gruslina. Tilrådinga fra navnekonsulenten var ingen merknader. Forslaget fra fagansvarlig oppmåling var også Gruslina.

Vi som bor i de ca 25 husstandene langs Gruslina, kunne med glede konstantere at Gruslina med stor sannsynlighet nå ville bli vår faste postadresse. I og med at dette var forslaget i høringen, var det ingen grunn til å kommentere høringsforslaget. Overraskelsen var derfor stor da ordfører Robert Svarva foreslo et nytt felles navn på hele strekningen opp til Markabygda sentrum. Vi vil vise politikerne at dette er vi uenige i, og at vi føler stor tilknytning til navnet Gruslina, et navn vi ønsker at vi kan få beholde. Vi har hatt en underskriftskampanje i nabolaget, og 100% av husstandene har skrevet under, i tillegg til at noen utenforstående også har skrevet under. Alle som står som avsendere på dette brevet ønsker at denne saken føres videre. Vårt ønske er at denne saken tas opp på nytt av kommunestyret.

På bakgrunn av denne henvendelsen har ordføreren bedt om at spørsmålet om navn på denne del av fylkesvegen behandles på nytt.

Vurdering:

Kommunestyret bør vurdere om ønsket fra oppsitterne langs «gruslina» skal imøtekommes. Dersom en ønsker å komme oppsitterne i møte kan det vedtas at vedtaket i sak 44/13 endres for så vidt gjelder Markabygdvegen ved at den del av vegen som går fra jernbaneovergangen i Skogn til grustaket ved Hynne benevnes Gruslina, mens resten av vegen til Markabygda benevnes Markabygdvegen. Saken legges fram uten innstilling fra rådmannen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.03.2014 21:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051