Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene Kommunestyret 18.12.13

Meninger:

17.12.13 Fordeler og ulemper ved "to-nivåmodellen" versus "tre-nivåmodell"
"...det er svært vanskelig, for ikke å si umulig, å identifisere tydelige formulerte alternative ideer til flat struktur og resultatenheter". (Røvik 2007, s 354)

Nettopp derfor, er det viktigere enn noen gang og stille spørsmål vedrørende mulige modeller for kommunal organisering.

"Erfaringer med flat struktur" 2010 (Oppdragsgiver: KS - Agenda Kaupang)
http://www.ks.no/PageFiles/11313/094011_%20Flat%20Struktur_rapport.pdf   

Hanne


 18.12.13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Som mor til 2 barn i barnehage og 1 barn i grunnskolen, er det utrolig trist at det atter en gang skal berøre barna når dere trenger ekstra midler!

Nå må dere tenke langsiktig over konsekvensene av dette. Hvordan skal det bli om barnehager er nødt å avslutte driften grunnet dette? Her kan man som eksempel nevne studentbarnehagene i Levanger som sliter ifra før. Hva med skolebarna våre som mister enda mer oppfølging fra voksne? Langsiktig kommer dette til å koste mere å rette opp.

Wenche


18.12.13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Om eldreomsorgen
Det er positivt for lokaldemokratiet at den "planlagte" nedleggelsen av sjukeheimen på Åsen har engasjert mange ut over brukerne og deres pårørende.

Jeg er så enig, så enig med Arne Solem sett hen til hans uttalelse i Levangeravisa.

Er ikke en eldre mann som har bidratt med så mye i kommunens styre og stell verdt å lytte til, ordfører Robert Svarva og varaordfører Hans Heieraas?

Hva var vitsen med å sette ned et arbeidsutvalg som skulle utrede en framtidig kommunedelplan innenfor helse- og eldromsorgen, når Formannskapet ikke har tid til å vente på konklusjonen?

Nei, hastverk er lastverk! Her er det mye som tyder på at Rådmannen legger opp til å spare på skillingen, mens han lar krona gå.

Dersom Kommunestyret ikke viser sunt bondevett på onsdagskvelden (18.12), får lokalpolitikerne dra meg baklengs inn i den planlagte fuggelkassa på Staup - når den tid kommer!

Kjære folkevalgte! Eventuelle kjepphester bør settes på stallen i denne saken; like så kan det være lurt å grave seg ned i tide jf. fjellvettreglene - og sist men ikke minst lytte til Eldres Råd sin enstemmige anbefaling!

Bjørn Erik Dypdahl


16.12.13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Som mor er det hjerteskjærende og se Levanger kommunes budsjett, hvor hardt det rammer våre små barn. Barnehagene lever med stramme rammer fra før av og til neste år vil det bli enda strammere.

Barna som er i barnehagen i dag har det stort sett trygt og godt. Vi vet at det er gode personer som passer våre barn. At de ikke kan kjøpe inn alt de skulle ønske er ikke det viktigste for oss foreldre. Det som betyr noe er at barna har voksne som ser de, at de har et fang å krype opp i om de trenger det, at de har noen å støtte seg på.

Dersom barnehagene får mindre penger så vil voksentettheten i barnehagene trues - det blir flere barn per voksen, ingen vikar innleie ved fravær o.l. Dette kan få fatale konsekvenser for mange. Barna mister tryggheten og blir utilpass,det pedagogiske innholdet vil bli redusert pga for lite bemanning osv. Jeg stiller spørsmålstegn ved Levanger kommunes satsningsområder for barnehage 2010-2014, TIDLIG og TVERRFAGLIG INNSATS. Med det budsjettet Levanger har for 2014 vil dette bli vanskeligere å oppnå. Jeg som mor synes det er trist at Levanger ikke verdsetter de minste barna mer de gjør.

Nå MÅ dere sette dere ned og lytt til alle de som jobber i barnehagene - både i kommunale og private bhg. Skjønner godt mange trekker seg tilbake fra yrket med de kampene de må ta for å kunne gi barna våre en god hverdag!

Renate


16.12.13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Utdanningsforbundet Levanger PDF


13.12.13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst, Fagforbundet Levanger PDF


11.12.13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Åsen Pensjonistlag, Åsen Sanitetsforening og Åsen Bygdeforum PDF

Jfr. Pleie- og omsorgsplanen PDF


11.12.13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Eldres Råd


04.12.13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Rådet for likestilling av funksjonshemmede


02.12.13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

PPT sin plass i budsjettet

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) i Levanger ble for perioden 2012-13 redusert med 65% stilling, til tross for stor arbeidsmengde og lange ventelister. Pålegg fra fylkesmannen om å fjerne ventelister utløste i samme periode omprioriteringer og stor innsats i tjenesten for å imøtekomme fylkesmannens pålegg. Det har i stor grad handlet om å nedprioritere forebyggende tiltak og tilgjengelighet til fordel for intensivt arbeid med direkte lovpålagte oppgaver. En slik praksis har vært utfordrende både for brukere og PPT. Oppfattelsen av at det har vært snakk om en tidsbegrenset periode har bidratt til å legitimere prosessen internt og eksternt.

Stor innsats og særlige tiltak i PPT har bidratt til å redusere ventelistene, men det har ikke lyktes å fjerne dem helt. PPT har samtidig for lang saksbehandlingstid i forhold til det forvaltningsloven krever, selv om også denne er redusert som følge av tiltakene i tjenesten. Slik situasjonen er i dag, skal det lite til før saksbehandlingstid og ventelister igjen øker. Utdanningsforbundet og Samfunnsviterne støtter anbefalingen som ligger i Kommunedelplan oppvekst 2014-2017, om å tilføre PPT en ekstra stilling. Vi hevder at det er en nødvendighet for å kunne imøtekomme de oppgavene tjenesten skal utføre fremover. Det er derfor nedslående at Budsjettforslaget for 2014-2017 prioriterer ikke å opprette den ekstra stillingen som anbefales.

Samtidig med at PPT er sakkyndig instans med ansvar for utredning og tilrådning i individ- og systemsaker, skal tjenesten i større grad enn før drive kompetanse- og organisasjonsutvikling i skoler og barnehager. Tjenesten skal med andre ord opprettholde, eller også heve nivået på sakkyndighetsarbeidet, og samtidig være mer tilgjengelig for skoler og barnehager. Det er vanskelig å se hvordan PPT kan innfri både lovpålagte oppgaver og nye krav innenfor de rammene som budsjettforslaget legger opp til. Det er åpenbart at det vil få merkbare konsekvenser for ansatte og brukere.

Utdanningsforbundet og Samfunnsviterne er bekymret for arbeidspresset medlemmene utsettes for, og for voksende ventelister og saksbehandlingstid som naturlig følger prioriteringene i budsjettforslaget. Vi ber politikerne i kommunen avverge nye pålegg fra fylkesmannen, dempe presset på PP-tjenesten, og sikre brukerne hjelp til rett tid. Det krever at erkjennelsen i Kommunedelplan oppvekst 2014-2017 om økt bemanning i PPT virkeliggjøres.

Marieke Scherjon, Utdanningsforbundet
Rune Voldseth, Samfunnsviterne


30.11.13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Til kap. 5.2. Helse og omsorg:

Under punkt 4) Tjeneste og organisasjonsstruktur - skriver rådmannen at "en desentralisert struktur med flere relativt små enheter... ikke lenger er bærekraftig... og det ikke lenger er mulig å effektivisere for å bedre resultat."

Videre sier han i punkt 5) Ressurskrevende tjenester - "at det forventes fram mot 2030 mer enn en dobling av antall eldre med demens.. og at dette skaper store utfordringer mht å tilrettelegge et tilbud med kompetente tjenesteytere... og dette forsterkes av at demens hos yngre eldre krever et annet fokus enn hos de eldste demente".

Nasjonalforeningens lokale Demensforening i Levanger og Verdal sier seg enig i punkt 5, men ikke i ovennevnte utsagn under punkt 4. Demensplanen 2015 – den gode dagen satser på "smått er godt!" og krever "små bokollektiv og spesielt tilrettelagte dagtilbud og tiltak for pårørende". Rådmannen selv sier (side 20, nede): Demente skal ha et mer tilrettelagt tilbud i trygge omgivelser hvor man arbeider etter metoder som ivaretar "de gode minnene"... Dagtilbud skal bygges og utvikles på en måte som også skaper muligheter for å utvikle samspillet mellom mennesker, frivillige, lag og foreninger.

Demensforeningen i Levanger og Verdal anbefaler derfor på det sterkeste å opprettholde Åsen, Skogn, Breidablikktunet og Ytterøy som små enheter i lokalmiljøet.

Det kan med letthet etableres faste strukturer for tett samarbeid mellom de ulike enhetene, for å bygge og utveksle kompetanse, også tverrfaglig kompetanse. Kompetanse kan flyttes og samles, fordi de som yter tjenestene er fleksible, men de som mottar tjenestene må være i trygge, små lokale omgivelser der det skapes et godt bomiljø med hjemmeatmosfære, varme og en-til-en relasjoner. Der det jobbes etter miljøfaktorer og med personsentrert tilnærming, etter Empowerment-teorien. Slik skaper én mestring, tillit og trygghet, og derav tiltak for meningsfylte hverdager med opplevelse av livskvalitet for den enkelte bruker. Det er derfor Ytterøy helsetun har mottatt Demensprisen 2013 og ble utpekt som framvisningsprosjekt i demensomsorgen!

Det er her, i små enheter, det knyttes relasjoner fra person til person og tas vare på personlig integritet. Og det er i små lokale enheter, der brukeren fortsatt kan kjenne seg igjen i lokale omgivelser, at brukeren fortsatt kan oppleve seg inkludert i sitt lokalsamfunn og det er nettopp her det lettest kan skapes tette og gode relasjoner til lokale frivillige lag. Dette er nærmest å betrakte som grunnmuren i all omsorg og pleie for personer med demens: MILJØTILTAK, MILJØTILTAK, MILJØTILTAK, bygd på lokale, kjente og gode livserfaringer. Dette vet vi skaper økt livskvalitet i hverdagen, vitenskapelig forskning dokumenterer dette positivt både på psykisk og somatisk nivå. Relasjoner og innsatsen til frivillige lag i lokalsamfunnet må ikke underkjennes, de har enorm, umålbar betydning for gode hverdager og fest i de ulike enhetene i dag.

Vi mener det er svært viktig at kommunen samarbeider med frivillige lag og private tjenesteytere for å løse utfordringen.

Vi mener det er svært viktig, blant annet på bakgrunn av ovenfor nevnte, å revurdere om en massiv utbygging på Staup for å samle demensomsorgen er hensiktsmessig, da all forskning og erfaring tilsier at små lokale enheter er ensbetydende med styrket faglig forsvarlighet og livskvalitet.

Demensforeningen savner også en ny institusjonsstrukturplan, godt forankret i den lokale befolkningen og en målanalyse av kvalitet i tjenesteytelsen.

Levanger og Verdal Demensforening
v/styret Ulla Engel, Ragnhild Skjerve, Ivar Brattaker, Lise Rosvold og Sverre Slåtsve.


28.11.13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Casa Musica, barnehagen ansatte/foreldre PDF


Innspill nedenfor gitt før formannskapsmøte 27.11.13


25.11.13 PS 98/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Til politikere i Levanger kommunestyre
Bevar Okkenhaug barnehage ei stund til! hele innspillet som PDF

FAU ved Okkenhaug oppvekstsenter
Foreldregruppa i Okkenhaug barnehage


21.11.13 PS 98/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Prosjektstilling PDF - alle private og kommunale barnehager i Levanger kommune

 


 21.11.13 PS 98/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

 

 

For Utdanningsforbundet Levanger PDF
Jens-Syver Løvli
Hovedtillitsvalgt


 

21.11.13 PS 98/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

 

Styrere i alle kommunale og private barnehager i Levanger kommune PDF


21.11.13 PS 98/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Budsjettforslag barnehagesatser Levanger kommune 2014 PDF (tilskudd private)

Ingar Arne Aae, styreleder SiNoT
Anders Stenvig, direktør SiNoT

 

 


 

 20.11.13 PS 98/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

 

Rådmannens forslag til budsjett.
Jeg vil sette fokus på kapitlet 5.2 Helse og omsorg. Det er sikkert mange som ikke har lest rådmannens forslag til budsjett, derfor dette innlegget. Politikerne som leser rådmannens forslag blir også feilinformert. Tar utgangspunkt i faktor 4.

Sitat: « 5,2 Helse og omsorg.

Etter snart to år med Samhandlingsreformen og høykonjunktur er vi nå i en situasjon hvor utgiftene vokser langt raskere enn planlagt. Dette skyldes i hovedsak seks sammenvevde faktorer:

Faktor 4) Levanger kommune har en «gammel» tjenestestruktur fra tiden før kommunesammenslåingen i 1963 og 1965. Det innebærer at en desentralisert struktur med flere relativt små enheter som skal rigges for å ta alle typer utfordringer, og hvor alle typer kompetanse må kobles på alle senger. I tillegg finner vi ulik praksis i utmåling av tjenester og ulike kulturer som i liten grad samhandler. Den gamle strukturen er ikke lenger bærekraftig fordi det i en situasjon med minimums bemanning og hvor kapasiteten er utnyttet, ikke lenger er mulig å effektivisere for å bedre resultatet.»

Kommentar.

Faktor 4 i de sammenvevde faktorer må rettes opp. Skulle forvente at administrasjonen var klar over når den desentraliserte sjukeheimstrukturen vart vedtatt. Det har ikke noe med gammelkommunene å gjøre, men med framtidsrettet politikkere som på 1970 tallet såg fordelen av en slik struktur. Så kan en også spørre seg, er det et problem med små enheter, når det nettopp er den minste Ytterøy som får mest skryt for sin drift?

Det finnes fortsatt politikkere fra denne tidsepoken (1970-80) som kan bekrefte vedtaket. Skal virkelig dagens politikere bygge ned dette? Også det uten engang å ha en plan og forholde seg til.

Kommunens visjon «Livskvalitet og vekst» gjeller vel fortsatt alle kommunens innbyggere.

Guri Skjesol, Sp

Takk for innspill!
Det er veldig greit med debatt også om premissene, og presisjonsnivået i de formuleringene du siterer kan diskuteres. Vi har imidlertid hatt mye av det samme på oppvekstsiden også. En struktur preget av vedtak på 70 og 80-tallet som nok hadde i seg mer tanke på det som hadde vært enn det som skulle komme 30-40 år fram i tid.

Finansiering var helt annerledes den gangen og oppgavekompleksiteten helt annerledes. Og så har vel noen av oss en teori om at det var en bærende tanke at alle de gamle kommunene skulle få sitt. Det har vi selvsagt ikke belegg for, men kan ikke omformulere en ferdig tekst. Vi tar imidlertid til etterretning at vi skulle vært mer presise på dette og skal utdype det i formannskapet når budsjettet kommer til behandling der.

Ola Stene, rådmann

 

15.11.13 PS 98/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

 

La Tuv Barnehage leve!! PDF

SU v/Tuv barnehage

 


15.11.13 PS 98/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Støtte til opplæringen av medlemmer i skolekorpsene i Levanger kommune PDF

Jostein Hammer
Leder Korpsforum Levanger


17.10.13  PS 98/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Tanker omkringet nytt driftsår og budsjett for 2014 PDF - Casa Musica

 

Til toppen av siden

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 18.12.2013 23:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051